Hutuvt- Sitte


"eytann izini takip etmeyin." Bakara Sresi, 2:168, 208; En'm Sresi, 6:127.

Herbir zamann ins bir eytan vardr. imdi beerde insan suretinde eytann vekili olan ruh-u gaddar, fitnekrane siyasetiyle cihann her tarafna kundak sokan el-hannas, alt hutuvatyla lem-i slm ifsad iin insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbalar ve tabiatlarndaki muzr madenleri, fiil propaganda ile ilettiriyor, zayf damarlar buluyor.

Kiminin hrs- intikamn, kiminin hrs- chn, kiminin tamahn, kiminin humkunu, kiminin dinsizliini, hatt en garibi, kiminin de taassubunu iletip siyasetine vasta ediyor.

BRNC HATVES: Der veya dedirir:

"Siz kendiniz de dersiniz ki: Musibete mstehak oldunuz. Kader zalim deil, adalet eder. yleyse, size kar muameleme raz olunuz."

u vesveseye kar demeliyiz: Kader-i lhi isyanmz iin musibet verir. Ona rzdde olmak, o gnahtan tevbe demektir. Sen ey mel'un! gnahmz iin deil, slmiyetimiz iin zulmettin ve ediyorsun. Ona rza veya ihtiyarla inkyad etmek-nez billh-slmiyetten nedamet ve yz evirmek demektir.

Evet ayn eyi-hem musibettir-Allah verir, adalet eder. nk gnahmza, errimize zecren ondan vazgeirmek iin verir. O eyi ayn zamanda beer verir, zulmeder. nk, baka sebebe binaen ceza verir. Nasl ki dman- slm, ayn eyi bize icra ediyor. nk Mslmanz.

KNC HATVES: Der ve dedirtir:

"Baka kfirlere dost olduunuz gibi bana da dost ve taraftar olunuz. Neden ekiniyorsunuz?"

u vesveseye kar deriz:

Muavenet elini kabul etmek ayrdr. Advet elini pmek de ayrdr. Bir kfirin herbir sfat kfir olmak ve kfrnden ne'et etmek lzm olmadndan, slmn eski ve mtecaviz bir dmann def' iin, bir kfir muavenet elini uzatsa, kabul etmek slmiyete hizmettir.

Senin ise, ey kfir-i mel'un, senin kfrnden ne'et eden teskin kabul etmez husumet elini pmek deil, temas etmek de slmiyete advet etmek demektir.

NC HATVES: Der veya dedirtir:

"imdiye kadar sizi idare edenler fenalk ettiler, kartrdlar. yleyse bana raz olunuz."

Bu vesveseye kar deriz:

Ey el-hannas! Onlarn fenalklarnn asl sebebi de sensin. lemi onlara darlatrdn, damar- hayat kestin, evld- nmeruunu onlara kartrdn. Dinsizlie sevk ederek dini rvet isterdin. Onlara bedel seni kabul etmek, yalnz mteneccis su ile necis olmu bir libas, hnzrn bevliyle ykamak demektir. Sen yalnz hayvancasna muvakkat bir hayat- sefilneyi bize brakyorsun; insanca, slmca hayat ldryorsun. Biz ise hem insancasna, hem Mslmancasna yaamak istiyoruz. Senin ramna yaayacaz!

DRDNC HATVES: Der veya dedirtir:

"Sizi idare eden ve bana muhsm vaziyetini alanlar-ki Anadolu'daki sergerdeleridir-maksatlar bakadr. Niyetleri din ve slmiyet deildir."

u vesveseye kar deriz:

Vesilelerde niyetin tesiri azdr. Maksadn hakikatini tayir etmez. nk maksut, vesilenin vcuduna terettp eder; iindeki niyete bakmaz.

Mesel, ben bir define veya su bulmak iin bir kuyu kazyorum. Biri geldi, kendini saklamak veya orada muzahrafatn defnetmek iin, bana yardm ederek kazd. Suyun kmasna ve define bulunmasna niyeti tesir etmez. Su, fiiline, kazmasna bakar, niyetine bakmaz. Bunun gibi, onlar bizi Kbe'ye gtryorlar. Kur'n' yksek tutmak istiyorlar. Btn felketimizin menba olan Avrupa muhabbetine bedel, husumetini esas tutuyorlar. Niyetleri ne olursa olsun, bu maksatlarn hakikatini tayir edemez.

BENC HATVES: Der:

"rade-i Hilfet, siyasetimin lehinde kt."

u vesveseye kar deriz:

Bir ahsn arzu-yu ztsi ve emr-i husussi bakadr, mmet namna emin olarak deruhte ettii emanet-i Hilfetten hasl olan ahsiyet-i maneviyenin iradesi bam bakadr. Bu irade bir akldan kp, bir kuvvete istinad ederek, lem-i slmn maslahatn takip eder. Akl ise, r-y mmettir; senin vesvesen deil. Kuvveti msellh ordusu, hr milletidir; senin snglerin deildir. Maslahat da muhitten merkeze nazar edip slm iin faide-i uzmya tercih etmektir. Yoksa, aksine olarak merkezden muhite bakmakla lem-i slm bu devlete, bu devleti de Anadolu'ya, Anadolu'yu da stanbul'a, stanbul'u da hnedn- Saltanata tearuz vaktinde feda etmek gibi hod-endine fikir ve irade, deil Vahdeddin gibi mtedeyyin bir zat, hatt en fcir bir adam da, yalnz ism-i Hilfeti tad iin ihtiyaryla etmez. Demek, mkrehtir. O halde ona itaat, adem-i itaattir.

ALTINCI HATVES: Der ki:

"Bana kar mukavemetiniz beyhudedir. Mttefikiniz beraberken yapamadnz eyi imdi nasl yapacaksnz?"

u vesveseye kar deriz:

En ziyade hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi ye'se drmyor.

Evvela: Hile ve fitne, perde altnda kaldka tesir eder. Zhire kmakla ifls eder, kuvveti sner. Perde yle yrtlm ki, senin yalan, hile, fitnen hezeyana, maskarala inklp edip akim kalyor. Bu defaki Anadolu'ya kar...... gibi...

Saniyen: O kof kuvvetin yzde doksan sana kar itilf kabul etmez. Muhsm bir cereyan, atlete mahkm ediyor. Fazla kalan kuvvetinle dert ve dermanda mterek olan lem-i slm susturacak, depretmeyecek derecede eskisi gibi bir istibdat altnda tutmaya ihtimal versen, eytan iken eein eei olursun! (Hey ekpek'l-kpek! Kpekten tekepkp etmi kpek!)

Salisen: Madem ki ldryorsun. lmek iki suretledir:

Birinci suret: Senin ayana dmek, teslim olmak suretinde ruhumuzu, vicdanmz ellerimizle ldrmek, cesedi de gya ruhumuza ksasen sana telef ettirmektir.

kinci suret: Senin yzne tkrmek, gzne tokat vurmakla ruh ve kalbimiz sa kalr, ceset de ehit olur. Akide faziletimiz tahkir edilmez; slmiyetin izzetiyle istihza edilmez.

Elhasl: slmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, eytan ile baramaz.

Siyasetimizde en acnacak, en ebleh bir akl varsa, o da ylelerin akldr ki, __ milletinin ihtiras ve menfaatini, slmiyetin menfaat ve izzetiyle kabil-i tevfik gryor. Burada en sefil ve en ahmak kalb, ylelerin kalbidir ki, hayat onun himayeti altnda kabul eder. Hayatmz onun himayeti altnda kbil gryor. (Allah kimseyi artmasn, artrsa srndrmesin, srndrrse ektirmesin, ektirirse rezil etmesin, rezil ederse perian etmesin, perian ederse sersem vre etmesin.) nk, yle bir arta hayatmz tlik ediyor ki, muhal ender muhaldir.

Der: "Yaaynz. Fakat bir tek adam bana hynet etse yakarm, ykarm!"

ayet bir adam hakka sadakat namna onun kfirane zulmne kar hynet etse, Ayasofya'ya iltica etse, milyarlara deer o mukaddes binay harap eder. Veyahut, bir kyde ona bir hain bulunsa, oluk ocuuyla mahvetmek, veya bir cemaatte ona muzr biri varsa cemaati ifn etmek, her vakit kendinde selhiyet gryor. Lnet o medeniyete ki, ona o salhiyeti vermi! Acaba, btn millet bir kalbde-hem mnafk, haner-i zulmnden mtelezziz olacak ahmak bir kalbde-ittifakndan daha muhal ne var?

eytan gibi hasis hisleri, fena ahlklar teci ve himaye eder, iyi hisleri sndrr. Hem insan, slm hayat men etmekle beraber, muvakkat hayvan bir hayat, iki genc-i mcehhez peneli; ekseriyeti kazanmak iin, imhay esas program yapm, iki kelbi iki cierimize musallat ederek bizi silhtan tecrit ediyor. te onun himayeti, ite hayatmz!

O hasm, gsterdii kin ve husumet harpten ne'et etme deildir. Harpten olsayd, tabi malbiyetimizle sairlerin husumeti gibi sknet bulurdu. Hem hasmn, uzakta irkin yzndeki riyakrane izgileri gzel zannedilirdi. Yaknda grenler, inaallah daha aldanmaz.

"Zaruretler yasaklar mbah kld gibi zorluklar da kolaylatrr."

Korkaklkta darb- mesel hkmnde olan tavuk, ocuklar yannda iken efkat- cinsiye sebebiyle camusa saldrr. te dehetli bir cesaret_

Hem darb- mesel olmu: "Kei kurttan havf, ztrar vaktinde mukavemete inklp eder. Boynuzu ile kurdun karnn deldii vkidir. te harika bir ecaat_

Ftr meyeln mukavemetszdur. Bir avu su, kaln bir demir glle iinde atlsa, kta soua maruz braklsa, meyl-i inbisat demiri paralar.

Evet, efkatli tavuk cesareti, hamiyetli kei ztrar ecaati gibi, ftr bir heyecan demir gllede su gibi, zulmn burudetli husumet-i kfirnesine maruz kaldka hereyi paralar. Rus mojikleri buna ahittir.

Bununla beraber, imann mahiyetindeki hrikulade ehmet, izzet-i slmiyetin tabiatndaki lem-pesend ecaat, uhuvvet-i slmiyenin intibahyla her vakit mucizeleri gsterebilir.