(Hasan Feyzi, Halil-brahim misill Nur'un

kahramanlargibi stanbul'da kadnlar taife-

sinden Nurlara hrika bir alkadarlk gsteren

hanmlarn mektubudur.)

بِاس&# 1618;مِهِ سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1607;ُ

ok Muhterem, ok Mbarek, Byk stadmz Efendimiz Hazretleri!Biz zaf biareleri talebelie kabul ettiiniz iin pek ok sevindik. Dnyalar bizim oldu. Gzlerimiz sevin yalariyle doldu. Aladk.. Ve alayarak, Rabbimiz Tel Hazretlerine hadsiz krler ettik. Cenab-Hak bu fakirleri, yzotuz tane esiz eserleri heryerde akla okuyan siz gibi dnyada birtek Bedizzaman olan hametli bir stadn dualarna dhil eyledi. Bu zamann en byk ztolan Risale-i Nur sahibinin talebesi olmak gibi ok byk bir efe,e ok byk bir nmete vsl etti.Sh: (Ha-135)

Ah stadmz, ne yapalm! Hediye kabul etmiyorsunuz ki, hediye gnderelim. Siz bizim ebed hayatmzkurtardnz. Biz size,en kk bir iyilik dahi yapamyoruz. Geri dnyalar dolusu iyilik edilse, yine sizin bizi man-kmile eritiren Risale-i Nur gibi byk bir ltfunuza mukabil gelemez. Cenab-Hak siz stadmzdan ebediyen razolsun. fiyetler, ifaler versin. Ve bizleri stadmz Bedizzamandan ayrmasn. min...

Ey Rabbimiz! Sevgili Peygamberimiz Habibin hrmetine, bu duamzkabul eyle. min..

Byk stadmz Efendimiz! Kendimizde size talebe olmaya likayat grmyoruz. Sizin bizlere olan ok efkatiniz, pek ziyade hamiyetiniz; bizleri dnyada ahirette saadetlere kavuturan Risale-i Nur talebeliine dhil etmektedir. Risale-i Nuru okuyoruz. hiret hemireleriniz Risale-i Nur'a ok mtaktrlar. Beraberce okuyoruz. Nur Risalelerinden ok, hem pekok istifadeler ediyoruz. Bizler imdiye kadar Risale-i Nurda kadnlara verilen ok kuds dersleri; hibir kitapta grmedik, hibir hocadan iitmedik. O pek kymetli, pek gzel, pek tatlman hakikatleri bizim ruhumuzun gdasdr.

Sh: (Ha-136)

Risale-i Nurdaki mukaddes Kur'an hakikatleri; bizim kalblerimize iliyor, kalbimizde nurdan muhabbet alevleri yandryor, manmza kuvvet veriyor, mneviyatta derecatmzykseltiyor. risale-i Nur; bizi fitnelerden uzaklatryor, tarik-i mstakme, Kur'an yoluna intisap ettiriyor. Bizi; eytanlarn cinnilerin ve bizi din perdesi altnda aldatc, kandrckimselerin erlerinden eminklyor. Hak Teal Hazretlerisiz stadmzdan ebediyen razolsun, uzun mrler versin... Siz stadmza olan kranlarmz sonsuzdur.

Sevgili Peygamberimiz Resl-i Ekrem Aleyhissalt Vesselm Efendimiz, siz stadmza ve Nur Talebeleri kardelerimize man ve Kur'an hizmetinde ebediyen muin ve yardmcolsun. Cenab-Hak, sizleri bu Kur'an hizmetinde muvaffak eylesin. min, min, min.

stadmz Efendimiz Hazretleri!

Nasl dert yanalm! fsat komiteleri, din dmanlardesiselerle biz kadnlarifsad ettiler; oklarmzslmiyetten uzaklatrdlar. Bizi yksek slm terbiyesinden, yce slm edebinden mahrum ettiler. Hl da di

Sh: (Ha-137)

nimize zararleyleri bize alamaa alyorlar. Hadsiz hamd ve senlar olsun Rabbimize ki, Risale-i Nur bizi bunlara kaplmaktan dahi kurtard. Risale-i Nura nail olunca, kalblerimize nurlar yad. Ruhumuzda nurlu lemlere pencereler ald. Nur Risalelerini okuduka manmza, mukaddes dinimize ballmz ziyadeleti. Peygamberimiz Habib-i Zian Efendimize muhabbetimiz fazlalat. Allaha olan itatimiz, sevgimiz, akmz sonsuz bir hle geldi. Nurlarokuduka dinimize, imanmza zarar veren eyleri ayrt etmee baladk.

Din bir ders veriyorum diye biz safdl kadnlaraldatp yanl yollara bizi tevik eden kimselere gitmez olduk. nk Risale-i Nur bizimgzmz at. Risale-i Nuru okumadan evvel bunlarbilemiyorduk. Baka eylere, baka heveslere uyarak gnahlar iliyormuuz. Pk slm kadnlnn erefine yakmyan Avrupalgvurlarn vaziyetlerini taklide kaplyormuuz. Risale-i Nur bizi cehaletten,o irkin eylerden kurtard. Gnahlardan uzaklatrd; sevaplara nil kld. Risale-i Nur bizim her derdimize derman; aclarmza nurlu birer merhem oldu. imdi man ediyoruz ki; Risale-i Nur her eye deSh: (Ha-138)

vdr. Bu pek nrn, pek feyizli eserler bize kfidir. Baka eylere gitmeye, aramaya ihtiya brakmyor.

Biz kadnlar, Elhamdlillh dinimize balyz. Fakat biz; bize hakik bir surette dinimizi retecek, bizi ibdete, gzel amellere, gzel ahlka sevkedecek eserlerdenmahrum edildik. Dinsizler kadnlararttlar. Bunun iin bize Kur'an yolunu reten slmiyetin nurlu, selmetli caddesinde man ilmini tahsil ettirerek yrten Nur Risaleleri gibi bir mrit-i kmil lzmd. Buna ok muhta idik. Bizi ebed saadetlere nail klacak, bizi Kur'an nurlariyle nurlandracak, Kur'an-Kermin sonsuz feyizleriyle feyizlendirecek Nur Risaleleri gibi bir stada, bir esere ihtiyacmz fazla idi. Demek bu Nurlarbu eserleri, bu stadgrmyormuuz. Demek gaflette imiiz. Grdk, ayldk, uyandk; Risale-i Nur'a sarldk. Bakalarnn aldatmalarndan kurtulduk. Nur Risalelerindeki Kur'an. man nurlarna eritik. Elhamdlillh, Allahn bu byk ltuf ve keremine hadsiz krler ederiz.

stadmz; biz Nur Risalelerine ruh u canmzla sarlyoruz. "Hanmlar Rehberi" "Genlik Rehberi" , "Kk Szler", "HastalarSh: (Ha-139)

Risalesi", "htiyarlar Risalesi" bizim en byk rehberimizder. Bizim aclarmzgideren nran derslerimizdir. "Hanmlar Rehberi" defalarca okunmaa ayeste bir eserinizdir. Okuduka, okumak evki douyor. "Genlik Rehberi"ni, tekrar tekrar okuyoruz. Tekrar ettike anlaymz artyor. Ruh ve kalblerimizde te'siri ziyadeleiyor.

"Szler"i, "Hastalar Risalesi"ni, "htiyarlar Risalesi"nsk sk okuyoruz. Bu Risalelere, bizler ekmekten, sudan, havadan ziyade muhta olduumuzu; okuduka idrak ediyoruz, anlyoruz. Byle byle Nur Risalelerini devrediyoruz. Nur Risaleleri bizim ruhumuzdur, kalbimizidir, bamzn tacdr, gnlmzn nrudur. Nurlarsinemize basyoruz. Onlaryanmzdan, dilimizden, antamzdan eksik etmiyoruz..

stadmz! Nur Risalelerindeki man nurlar, birer gl- Muhammed (Aleyhissalt Vesselm) gibidir. Biz, bu eserlerinizin bize ne kadar faydalolduunu; ruhumuza, kalbimize ne derece te'sirler verdiini dile getirmekter ciziz.

stadmz; Nur talebelerinin okuduklari bir ei, bir benzeri daha dnyada olmayanSh: (Ha-140)

"Cevenl-Kebr" isimli Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselm Efendimiz Hazretlerinin duasnve ok sevapl, ok nurlu,ok faziletli salvat-erifelerinizi elde ettik, okumaa baladk. Sizin devam ettiiniz bu pek kymettar, ok mbarek evradlar; bizim zikrmiz bizim virdimiz oldu. Elhamdlillh! Fakat, en ziyade Risaleleri okumaa gayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz. nk, Nur Risalelerini ne kadar sk sk okursak, bu drualardan daha ziyade feyz alyoruz. Dualar, evradlarmbarek gecelerde, hususen Leyle-i Regaib ve Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz.

Cenab-Allah, efkate ok muhta olan biz kadnlara; siz gibi ok efkatli, ok merhametli bir ztstad eyledi. Dnya yznde en doru ve en yksek, en hakik en byk bir mrid olan Nur Risalelerini bizlere ihsan buyurdu.

Fni bir stada yapmamz k, o vefat edince biz mridsiz kalalm. ضlmeyen, bki olan Kur'an tefsiri Risale-i Nur gibi ebed bir stad var. stadmz ebediyen bize stadlk edecek, bize hmi olacak, bizi lnceye kadar nurlandracak nallah.Sh: (Ha-141)

Allahmza ok krler olsun. biz artk yksek bir mektep olan Nur Mektebine girdik. Kur'an Nurlarna intisap ettik. Risale-i Nur bizim yksek derslerimizdir. Risale-i Nur; en byk nur kayna, en zengin feyiz hazinesidir. Biz kadnlar Nur talebeliiyle iftihar ediyoruz, eref duyuyoruz. Bu aldatczamand, tehlikelerin insaniyeti boduu bu asrda; koruyucu en byk kal'a, Risale-i Nura talebe olmaktr. Risale-i Nur talebelii, en byk bir ereftir. Kur'an hakikatlerini kalbimize, ruhumuza, aklmza ileyen Nur Risalelerine intisap etmek; Kur'an'a, slamiyete intisap etmekdir.

Bilhassa, kadnlarn sfiyetinden istifade ederek aldatckimselerin ok olduu bu karklk devrinde; en mstakim yol, en doru rehber, en hakik stad Risale-i Nurdur, Risale-i Nur Kur'an yoludur. Risale-i Nur, man ve slmiyet yoludur. En gzel, en irin, en zevkli nrn hakikatler Risale-i Nur'dadr. nsan Kelime-i Tevhid'in zikrini yaparken, Kur'an okurken nasl lhi bir akla dolarsa; Risale-i Nur'u okurken, dinlerken de yle oluyor. nk Risale-i Nur, batan baa Kelime-i Tevhid'in hakikatlarnders veriyor. Kur'an hakikatlarn, Tevhid hakikatSh: (Ha-142)

larnbize anlatarak kalbimize, aklmza, ruhumuza nakediyor. Hepsini lykyla anlayamasak da, anlayabildiimiz kadarbizi kurtaryor. Anlayamadmz yksek hakikatlarda; mnen bize te'sir ediyor. feyizlendiriyor, nurlandryor. Onun iin, Nur Risaleleri defalarca okunuyor, tekrar tekrar mtala ediliyor.

stadmz Efendimiz Hazretleri; siz aldatmayan, z-sz bir olan, ilmiyle amel eden hakik bir stadsnz. En mstakm, hakik bir mrid-i kmilsiniz. Size teklif edilen hediyeleri imdiye kadar reddetmemi olsaydnz, altndan saray yaptrrdnz. Siz Nur Risaleleriyle hakik bir stad, hakik en byk bir mridsiniz ki; kendiniz iin dnya menfaatlerini toplamadnz, dnya servetleri peyda etmediniz... Dnyayterkettiniz. Srf Allah rzasiin man dersleri verdiniz; Kur'ana hizmet ettiniz. te sizdeki bu ihls iindir ki; biz kadnlar ve milyonlarca erkekler,. ihtiyarlar, genler kitaplarnza sarlyorlarl.. derslerinize itimatla devam ediyorlar. Din iin man iin fedi oluyorlar. Risale-i Nur urunda btn mkltlara gs geriyorlar. Sizin szlerinize ok ehemmiyet veriyorlar, inanyorlar.Sh: (Ha-143)

Siz, Kur'an-Kermde kadnlarn kymetini, iffet ve ismetini muhafaza eden, onlarpis nazarlardan koruyan yeti tefsir ettiiniz iin dinsizler sizi idam mahkemesine verdiler, zindanlara attlar. O mahkemelerde, size verilecek lm cezasndan hi kormadnz. Tahamml edilmez ikencelere tahamml ettiniz, ylmadnz. Yine o yet-i Kerminin tefsiri olan ve kadnln hukukunu mdafaa eden Risalenizi metanetle mdafaa ettiniz. Bu asrda kt eyler iinde braklan ve din, hakik bir koruyucuya pek muhta olan kadnlar; m'siyetten koruyan, ykselten risalenizi yine nerettiniz, bizlerin imdadna yetitirdiniz. Bize efendilerimiz diyorlar ki: "Bu otuz-krk sene iinde, kadnlarmdafaa eden slm bir eseri yazmaa hibir kimse cesaret edemedi. Byle bir eser, dinsizlerin ikenceleri ierisinde, ancak Bedizzaman yazabildi. Kadnlk lemine byk rehber oldu.."

stadmz; siz, dinsizlerin ok olduu byle bir zamanda, sizi idam etmek iin gtrdkleri mahkemelerde Kur'anve slmiyeti mdafaa ettiniz.

Mrid-i kmilin nasl bir zat olacan, Abdlkadir-i Geylni (R.A.),h-NakibentSh: (Ha-144)

(R.A.) Hazretleri gibi byk zatlarn kitaplarndan renen kardelerimiz vardr. Bizler, en byk bir stadn, en byk bir mrid-i kmilin artlarn, hallerini, evsafntamamen sizde buluyoruz, eserlerenizde okuyoruz. Mrid-i kmil, ancak, yukarda bir-iki vasfnarzettiimiz ekilde olan bir zattr. Biz, ancak yle olan siz gibi bir stada ve eserlerine balanyoruz. ocukluunuzdan beri istikametle geen sizin hallerinizi oklar aynen grdkleri gibi, mahkemelerde de sizin hliniz ayan-beyan oldu. Bunlar, sizin bu zamanda emsli olmayan eser sahibi en byk bir zat olduunuza delildir.

Sizin Risale-i Nur eserlerinize can gnlden itimat ediyoruz. Nur-u Kur'ansevgiyle, muhabbetle okuyoruz. Siz btn mrnzdeki hallerinizle, Peygamber-i Zan Efendimiz Hazretlerinin gittii Kur'an yolunda gidiyorsunuz. Din eserlerin yasak edildii acgnlerde, mankurtaran Nur Risaleleri gibi eserler verdiniz.

Hazret-i Peygamber Efendimizin yolunu tam takip ettiinizden; idamlardan, mahkemelerden, zulmlerden korkmadnz. Ve Allah'n inyetiyle, yzotuz para Nur RisaleleSh: (Ha-145)

rini vcuda getirdiniz. ahlanm arslanlar gibi slm dinini idam mahkemelerinde mdafaa ettiniz.

Muazzez stadmz! Yirmi seneden beri Risale-i Nur'a hizmet eden kymetdar talebeniz, muhterem vlidemiz siye Hanm buradadr. Bizlere Risale-i Nur'u tantt. Kadnlar arasnda mana, Risale-i Nur'la byk hizmetler yapt. Ankaradaki annemiz Risale-i Nur'a ihlsla hizmet ediyor. ok hanmlarn Risale-i Nur'la mes'ud olmalarna, manlarnn kurtulmasna vesile oluyor. Afyon havalisindeki ehadetli, nurlu, faaliyetli nurcu kardeimiz Risale-i Nur'un mesleine uygun olarak hizmet ediyormu. Birok hanmlar, gen kzlar onun vastasiyle Risale-i Nur'dan man dersi okumak bahtiyarlna eriiyorlarm. Antalyada da birok Nurcu kardelerimizin Risale-i Nur'a altklarn, Risale-i Nur'u yazdklarniittik, ok mesrur olduk... Hem Nurlara alan bu Nurcu kardelerimize, hem vatanmzdaki btn hiret kardelerimize dualar eder, onlarruh u canmzla tebrik ederiz.Uzun yazdk, affnzyalvaryoruz; Nurun muhabbeti, Nur'un sevgisi biz durdumuyor. Daima Nurdan konuuyoruz. Her zaman

Sh: (Ha-146)

dilimizde, kalbimizde, ruhumuzda Nurun sevgisi... Nur okuyacaz. Nur tayacaz... Nur yazacaz naallah..

Ankara'da, Risale-i Nur matbaalarda binlerce baslyormu. Bu en byk bayrammzdr. Bu bayram, btn Dnyadaki din kardelerimizin bayramdr. Bunun iin bata siz stadmzve btn Risale-i Nur Talebelerini tebrik ederiz. Buradaki Risale-i Nur'la alkadar hiret hemirelerimiz ve bizler size pek ok selmlar ve dualar ediyoruz. En byk hrmetlerimizle ellerinizden periz.

stadmz Efendimiz Hazretleri! Biz, bu dehetli zamanda, Risale-i Nur'dan aldmz derslerle mankazanmak gibi nihayetsiz bir saadete nil olduumuzdan dolaykalbimize doan kranlarmzite bu suretle yazdk. Eer elimizden gelse. Risale-i Nur'un kadnlara ve btn slm milletlerine verdii faydalar, binlerce sahifeler dolusu kaleme alacaz. Ama mmkn deildir.

ضyle bir zaman gelecek ki; milyonlarca kadnlar Nur Risalelerinin dairesine pervaneler gibi Risale-i Nur derslerine koacaklar. Risale-i Nur'dan kudsi man derslerini alacaklar. dinliyecekler. Nur semasnda Nurlar teSh: (Ha-147)

neffs edecekler. Cennet-l-Firdevs'i kazandran man nimetine nil olacaklardr.

ok efkatli, ok merhametli stadmz! Risale-i Nur'un bu byk bayramntekrar tebrik ederiz. Biz siz mfik stadmzdan. Risale-i Nur'dan lnceye kadar ayrlmayacaz. Siz ve Risale-i Nur; dnyada mridimiz, hirette efaatimiz Canmz, Nur-u Kur'an ve man olan Risale-i Nur'a ve Kur'an delllsiz stadmza kurban olsun... Her eyimiz Risale-i Nur'a feda olsun.

Elbki Hvelbki

stanbulda, dunza muhta talebe

leriniz ve mnevi evldlarnz:

Hayrnnis, Seyyide, Emine, Fatma.

Nurcularn Kasidesi (*)

Annem beni yetitirdi, bu hizmete yollad.

Teslim etti Risaleyi, Allah'a smarlad.

Bo oturma al dedi, hizmet eyle mana.

Sdm sana hell etmem, almazsan

Kur'na.

Yazdmz Risaledir, okuyoruz Kur'an;

Biz Nur'larn yardmiyle hfzederiz man.

Medrese-i Nriyedir Sav ve Barla, Eflni;

akirdlere mzahirdir Abdlkadir Gevlni.Mbarekler hey'etiyle Nur ve Gl Fabrikas;

Kalemleri kln gibi, zamann hrikas.

Hapishane dedikleri oldu birer medrese;

Gen, ihtiyar, kadn, erkek kouyorlar bu

derse.

Tamam otuzbe senedir kfrle etti cihad;

Tarih-i slmda pek ender grnr bu sebat.

Ey Nurcular! Ey Nurcular! Ey Mbarek

Kardeler!

Her an sizden rzolsun Allah ve Peygamber..

________&# 095;

(*) Askerlerin "Annem beni yetitirdi. bu vatana yollad" marna bir nazire olarak yazlan bu kaside, o makamda ve Gazli Hazretlerinin "Ey Rislet tahtnn hurid-i mh-enveri" n't-erifi makamnda okunabilir.