OTUZBRNC SZN DRDNC ESASIDRDNC ESAS

Mi'racn semerat ve faydas nedir?

Elcevab: u ecere-i Tba-i Mneviyye olan Mi'racn beyzden fazla meyvelerinden nmune olarak yalnz be tanesini zikredeceiz.BRNC MEYVE:Erkn- maniyyenin hakaikn gz ile grp, melikeyi, cenneti, hireti, hatt Zt- Zlcelli gz ile mahede etmek; kinata ve beere yle bir hazine ve bir nur-u ezel ve ebed bir hediye getirmitir ki: u kinat, perian ve fni ve karmakark bir vaziyet-i mevhmeden karp, o nur ve o meyve ile, o kinat; kuds mektubat- Samedaniyye, gzel yine-i cemal-i Zt- ehadiyye vaziyeti olan hakikatn gstermi. Kinat ve btn zuuru sevindirip mesrur etmi. Hem o nur ve o meyve ile beeri; muevve, perian, ciz, fakir, hct hadsiz, a'ds nihayetsiz ve fni, bekasz bir vaziyet-i dalletkraneden o insan o nur, o mayve-i kudsiyye ile Ahsen-i Takvmde bir mu'cize-i kudret-i Samedniyyesi ve mektubat- Samedaniyyenin bir nsha-i cmias ve Sultan- Ezel ve Ebed'in bir muhatab, bir abd-i hass, kemltnn istihsancs, halli ve cemlinin hayretkr, habbi ve cennet-i bkyesine namzet bir misafir-i azzi suret-i hakiksinde gstermi. nsan olan btn insanlara, nihayetsiz bir srur, hadsiz bir evk vermitir.

KNC MEYVE:

Sni-i mevcudat ve Shib-i kinat ve Rabb-l-lemn olan Hkim-i Ezel ve Ebed'in marziyyat- Rabbniyyesi olan slmiyetin, -bata namaz olarak- esasatn, cin ve inse hediye getirmidir ki: O marziyyat anlamak, o kadar merak-ver ve saadet-verdir ki, trif edilmez.nki: Herkes, bykce bir veliyy-i ni'met, yahut, muhsin bir padiahn uzaktan arzularn anlamaa ne kadar arzuke ve anlasa, ne kadar memnun olur. Temenni eder ki: "Keki bir vasta-i muhabere olsa(ShTls:145)

idi, dorudan doruya o zt ile konusa idim. Benden ne istiyor, anlasa idim.Benden onun houna gideni bilse idim" der. Acaba btn mevcudat kabza-i tasarrufunda ve btn mevcudattaki ceml ve kemalt, O'nun ceml ve kemline nisbeten zayf bir glge ve her anda nihayetsiz cihetlerle O'na muhta ve nihayetsiz ihsanlarna mazhar olan beer, ne derece O'nun maziyyatn ve arzularn anlamak hususunda hhiger ve merak-ver olmas lzm olduunu anlarsn.

te Zt- Ahmediyye (A.S.M) yetmi bin perde arkasnda O Sultan- Ezel ve Ebed'in marziyyatn dorudan doruya Mi'rac semeresi olarak hakkalyakn iitip getirip beere hediye etmitir.

Evet, beer, Kamer'deki hli anlamak iin ne kadar merak eder ki: Biri gidip, dnp haber verse. Hem ne kadar fedakrlk gsterir. Eer anlasa, ne kadar hayret ve meraka der. Halbuki Kamer, yle bir Mlik-l-Mlk'n memleketinde geziyor ki: Kamer, bir sinek gibi kre-i arzn etrafnda pervaz eder. Kre-i arz, pervane gibi emsin etrafnda uar. ems, binler lmbalar iinde bir lmbadr ki: O Mlik-l-Mlk- Zlcell'in bir misafirhanesinde mumdarlk eder. te Zt- Ahmadiyye (A.S.M.), yle bir Zt- Zlcell'in uunatn ve acib-i san'atn ve lem-i bekada hazain-i rahmetini grm, gelmi, beere sylemi. te beer, bu Zt-, keml-i merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse, ne kadar hilf- akl ve hikmetle hareket ettiini anlarsn.

NC MEYVE:

Saadet-i Ebediyyenin definesini grp, anahtarn alp getirmi, cin ve inse hediye etmitir. Evet, Mi'rac vastasiyle ve kendi gzyle Cennet-i grm ve Rahmn- Zlcell'in rahmetinin bk cilvelerini mahede etmi ve saaddet-i ebediyyeyi kat'iyyen, hakkalyakn anlam, saadet-i ebediyyenin vcudunun mjdesini cin ve inse hediye etmitir ki: Bre cin ve ins, kararsz bir dnyada ve zelzele-i zevl ve firak iindeki mevcudat, seyl-i zaman ve harekt- zerrat ile adem ve firak- ebed denizine dkld olan veziyet-i mevhume-i canhrane de olduklar hengmda; yle bir mjde, ne kadar kymetdar olduu ve idam- ebed ile kendilerini mahkm zanneden fni cin ve insin kulanda yle bir mjde, ne kadar saadet-ver olduu trif edilmez. Bir adama, idam edilecei anda, onun afvyla kudb-uhnede bir saray verilse, ne kadar srura sebeptir. Btn cin ve ins adedince byle srurlar topla, sonra bu mjdeye kymet ver...(ShTls:146)

DRDNC MEYVE:

R'yet-i cemlullah meyvesini kendi ald gibi, o meyvenin her m'mine dahi mmkn olduunu, cin ve inse hediye getirmitir ki, o meyve, ne derece leziz ve ho ve gzel bir meyve olduunu bununla kyas edebilirsin.Yni: Her kalb sahibi bir insan; zceml, zkeml, zihsan bir zt sever. Ve o sevmek dahi, ceml ve keml ve ihsann derecatna nisbeten tezayt eder, peresti derecesine gelir, cann feda eder derecede muhabbet balar. Yalnz bir defa grmesine, dnyasn feda etmek derecesine kar. Halbuki: Btn mevcudattaki ceml ve keml ve ihsan, O'nun ceml ve keml ve ihsanna nisbeten, kk birka lemaatn, gnee nisbeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete lyk ve nihayetsiz r'yete ve nihayetsiz bir itiyka elyak bir Zt- Zlcelli Velkeml'in saadet-i ebediyyede r'yetine muvaffak olmas ne kadar saadet-ver ve medar- srur ve ho ve gzel bir meyve olduunu insan isen anlarsn..

BENC MEYVE:

nsan, kinatn kymetdar bir meyvesi ve Sni-i kinatn nzdar sevgilisi olduu, Mi'rac ile anlalm ve o meyveyi, cin ve inse getirmitir. Kk bir mahlk, zayf bir hayvan ve ciz bir zuur olan insan, o meyve ile o kadar yksek bir makama karr ki: Kinatn btn mevcudat stnde bir makam- fahr veriyor. Ve yle bir sevin ve srur-u mes'udiyyetkrane veriyor ki, tasvir edilmez. nki: di bir nefere denilse: "Sen, Mir oldun. " Ne kadar memnun olur. Halbuki; Fn, ciz bir hayvan- ntk, zevl ve firak sillesini daima yiyen bre insana, birden ebed, bk bir cennette, Rahm ve Kerm bir Rahman'n rahmetinde ve hayal sr'atinde, ruhun vs'atinde, akln cevelnnda, kalbin btn arzularnda, mlk ve melektunda tenezzhe, seyerana ve cevelne muvaffak olduun gibi saadet-i ebediyyede r'yet-i cemline de muvaffak olursun, denildii vakit; insaniyyeti sukut etmemi bir insan ne kadar derin ve cidd bir sevin ve sruru kalbinde hissedeceini tahayyl edebilirsin...

imdi, makam- istima'da olan zta deriz ki: lhad gmleini yrt, at. M'min kulan geir. Ve Mslim gzlerini tak. Sana iki kk temsil ile bir-iki meyvenin derece-i kymetini gstereceiz.

Mesel: Senin ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Gryoruz ki; herey bize ve birbirine dman ve bize yabanc.. her taraf mdhi(ShTls:147)

cenazelerle dolu.. iitilen sesler yetimlerin alay, mazlumlarn vaveylsdr. te biz, yle bir vaziyette olduumiz vakitte; biri gitse, o memleketin padiahndan bir mjde getirse, o mjde ile, bize yabanc olanlar ahbab ekline girse.. Dman grdmz kimseler, kardeler suretine dnse.. O mdhi cenazeler, hu ve huzda, zikir ve tesbihde birer ibadetkr eklinde grnse.. O yetimane alaylar, senkrane "yaasnlar" hkmne girse.. Ve o lmler ve o soymaklar, gartlar; terhisat suretine dnse.. Kendi srurumuz ile beraber, herkesin sruruna mterek olsak; o mjde ne kadar mesrurane olduunu elbette anlarsn. te Mi'rac- Ahmediyye'nin (A.S.M.) bir meyvesi olan nur-u mandan evvel, u kinatn mevcudat, nazar- dalletle bakld vakit; yabanc, muzr, mz'i, muvahhi ve da gibi cirmler birer mdhi cenaze, ecel herkesin ban kesip adem-bd kuyusuna atar. Btn sadalar, firak ve zevalden gelen vaveyllar olduu halde, dalletin yle tasvir ettii hengmda; meyve-i Mi'rac olan hakaik- erkn- mniyye nasl, mevcudat sana karda, dost ve Sni-i Zlcelline zkir ve msebbih; ve mevt ve zeval, bir nevi terhis ve vazifeden zd etmek; ve sadalar, birer tesbihat hakikatnda olduunu sana gsterir. Bu hakikat tamam grmek istersen, kinci ve Sekizinci Szlere bak...

kinci Temsil:

Senin ile biz, sahra-y kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi frtnasnda, gece o kadar karanlk olduundan, elimizi bile gremiyoruz. Kimsesiz, hmisiz, a ve susuz, me'yus ve mitsiz bir vaziyette olduumuz dakikada, birden bir zt, o karanlk perdesinden geip; sonra gelip, bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse, birden cennet-misl bir yerde istikbalimiz te'min edilmi, gayet merhametkr bir hmimiz bulunmu, yiyecek ve iecek ihzar edilmi bir yerde bizi koysa; ne kadar memnun oluruz, bilirsin.

te o sahra-y kebir, bu dnya yzdr. O kum denizi, bu hdisat iinde harekt- zerrat ve seyl-i zaman tahrikiyle alkanan mevcudat ve bre insandr. Her insan, endiesiyle kalbi ddr olan istikbali; mdhi zulmat iinde, nazar- dalletle gryor. Feryadn iittirecek kimseyi bilmiyor.. Nihayetsiz a, nihayetsiz susuzdur. te, Semere-i Mi'rac olan marziyyat- lhiyye ile u dnya, gayet kerm bir ztn misafirhanesi, insanlar dahi onun misafirleri, me'murlar, istikbal dahi cennet gibi gzel, rahmet gibi irin ve saadet-i ebediyye gibi parlak grnd vakit; ne kadar ho, gzel, irin bir meyve olduunu anlarsn..(ShTls:148)

Makam- istima'da olan zt, diyor ki: "Cenb- Hakk'a yz binler hamd ve kr olsun ki ilhaddan kurtuldum, Tevhide girdim; tamamiyle inandn ve keml-i man kazandm."

Biz de deriz: Ey karde!Seni tebrik ediyoruz...Cenb- Hak bizleri, RESL- EKREM ALEYHSSALT VESSELM'IN EFAATINA MAZHAR ETSN, MN...

اَلل&# 1617;َهُم& amp;#1617;َ صَلّ&# 1616; عَلَ&# 1609; مَنِ انْش&# 1614;قَّ بِاش&# 1614;ارَة& amp;#1616; الْق&# 1614;مَرُ وَنَ&# 1576;َعَ مِنْ اَصَ&# 1575;بِعِ& amp;#1607;ِ الْم&# 1614;اءُ كَال&# 1618;كَوْ& amp;#1579;َرِ صَاح&# 1616;بُ الْم&# 1616;عْرَ& amp;#1575;جِ وَمَ&# 1575; زَاغ&# 1614; الْب&# 1614;صَرُ سَيّ&# 1616;دِنَ& amp;#1575; مُحَ&# 1605;َّدٍ وَعَ&# 1604;َى اَلَ&# 1607;ِ ةَاَ&# 1589;ْحَا& amp;#1576;َهِ اَجْ&# 1605;َعِي& amp;#1606;َ مِنْ اَوّ&# 1614;لِ الدّ&# 1615;نْيَ& amp;#1575; اِلَ&# 1609; اَخِ&# 1585;ِ الْم&# 1614;حْشَ& amp;#1585;ِسُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1603;َ لاَع&# 1616;لْمَ لَنَ&# 1575; اِلا&# 1617;َ مَا عَلّ&# 1614;مْتَ& amp;#1606;ا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ العَ&# 1604;ِيمُ الحَ&# 1603;ِيمُ رِبّ&# 1614;نَأ تَقَ&# 1576;َّلْ مِنّ&# 1614;ا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ السّ&# 1614;مِيع& amp;#1615; العَ&# 1604;ِيمُ *

رَبّ&# 1614;نَا لاَت&# 1615;ؤَاخ& amp;#1616;ذْن&#1 614;ا اِنْ نَسي&# 1606;اَ اَوْ اخْط&# 1614;انَا * رَبّ&# 1614;نَا لاَت&# 1615;زِغْ قُلٌ&# 1608;بَنَ& amp;#1571; بَعْ&# 1583;ِ اِذْ هَدَ&# 1610;ْتَن& amp;#1614;ا * رَبّ&# 1614;نَأ اَتْ&# 1605;ِمْ لَنَ&# 1575; نُور&# 1614;نَا وَاغ&# 1618;فِر لَنَ&# 1571; اِنّ&# 1614;كَ عَلَ&# 1609; كُلّ&# 1616; شَىْ&# 1569;ٍ قَدِ&# 1610;رٌ*

وَاَ&# 1582;ِرُ دَعْ&# 1608;َيهُ& amp;#1605;ْ اَنِ الْح&# 1614;مْدُ لِلّ&# 1614;هِ رَبّ&# 1616; الْع&# 1614;الَم& amp;#1616;ينَ