Yirminci Mektubun kinci MakamONUNCU KELME: وَهُ&# 1608;َ عَلَ&# 1609; كُلّ&# 1616; شَىْ&# 1569;ٍ قَدِ&# 1610;رٌ Yni: Hibir ey ona ar gelemez. Dire-i imknda ne kadar eya var, o eyaya gayet kolay vcud giydirebilir. Ve o derece ona kolay ve rahattr ki: اِنّ&# 1614;مَا اَمْ&# 1585;ُهُ اِذَ&# 1575; اَرَ&# 1575;دَ شَيْ&# 1571;ً الخ srriyle, gya yalnz emreder, yaplr. Nasl ki,gayet mhir bir san'atkr; ziyade kolay bir tarzda, elini ie dokundurur dokundurmaz, makina gibi iler. Ve o sr'at ve mahareti ifade iin denilir ki: O i ve san'at, ona o kadar musahhardr ki; gya emriyle, dokunmasyle iler oluyor; san'atlar vcda geliyor. yle de: Kadr-i Zlcellin kudretine kar, eyann nihayet derecede musahhariyet ve itatine; ve o kudretin nihayet derecede klfetsiz ve shuletle i grdne iareten, اِنّ&# 1614;مَا اَمْ&# 1585;ُهُ اِذَ&# 1575; اَرَ&# 1575;دَ شَيْ&# 1571;ً اَنْ يَقُ&# 1608;لَ لَهُ كُنْ فَيَ&# 1603;ُونَ ferman eder. u hakikat- uzmann hadsiz esrarndan be srrn "Be Nkte" de beyan edeceiz:Birincisi: Kudret-lhiyye'ye nisbeten en byk ey, en kk ey kadar kolaydr. Bir nev'in umum efradiyle cad, bir ferd kadar klfetsiz ve rahattr.Cennet'i halketmek, bir bahar kadar kolaydr. Bir bahar cad etmek, bir iek kadar rahattr. u srr zah ve isbat eden Har'e dair Onuncu Sz'n hirinde, hem melike ve beka-i ruh ve Har'e dair yirmidokuzuncu Sz'de Hair mes'elesinde, kinci Essn beyannda zikredilen "Nuraniyet srr", "effafiyet srr", "Mukabele srr", "Muvazene srr", "ntizam srr", "tat srr", alt temsil ile isbat edilerek gsterilmitir ki: Kudret-i lhiyye'ye nisbeten yldzlar,zerreler gibi kolaydr; hadsiz efrad bir ferd kadar klfetsiz ve rahata cad edilir. Mdem o iki Sz'de bu alt sr isbat edilmi, onlara havle ederek burada ksa keseriz.

kincisi: Kudret-i lhiyyeye nisbeten herey msavi olduuna dell-i kt' ve brhn- st' udur ki: Hayvanat ve nebatatn cadnda, gzmzle gryoruz, hadsiz bir sehavet ve kesret iinde, nihayet, derecede bir itkan, bir hsn- san'at bulunuyor. Hem nihayet derecede karklk ve ihtilt iinde, nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik grnyor. Hem nihayet derecede mebzuliyet ve vs'at iinde, nihayet derecede san'ata kymettarlk ve hilkate gzellik bulunuyor.Hem nihayet derecede san'atkrne bir srette, ok cihzata ve ok zamana muhta olmakla beraber; gayet derecede suhuletle ve sr'atle cad ediliyor.det birden ve hiten o mu'cizat- san'at vcuda geliyor.

(ShTls:34)

te bilmahade her mevsimde ry-i zeminde grdmz bu faaliyet-i kudret, kat'iyyen dellet eder ki; u ef'alin menba' olan kudrete nisbeten en byk ey en kk ey kadar kolaydr. Ve hadsiz efradn cad ve idareleri, bir ferd kadar rahata cad ve idare edilir.

ncs: u kinatta, u grnen tasarrufat ve ef'al ile hkmeden Sni-i Kadr'in kudretine nisbeten, en byk kll en kk cz' kadar kolay gelir. Efrada kesretli bir kllnin cad, bir tek cz'nin cad kadar suhuletlidir. Ve en di bir cz'de, en yksek bir kymet-i san'at gsterilebilir. u hakikatn srr- hikmeti menba'dan kar: Evvel: mdd- Vhidiyyetten. Sniyen: Ysr- Vahdetten. Slisen: Tecell-i Ehadiyyetten.

Birinci menba' olan mdad- Vhidiyyet: Yni herey ve btn eya, bir tek ztn mlk olsa; o vakit, vhidiyyet cihetiyle herbir ey'in arkasnda, btn eyann kuvvetini tahid edebilir. Ve btn eya, bir tek ey gibi kolayca idare edilir. u srr, yle bir temsil ile fehme takrib iin deriz: mesel:Naslki bir memleketin tek bir padiah bulunsa, o padiah o vahdet-i saltanat kanunu cihetiyle, her bir neferin arkasnda bir ordu kuvvet-i mneviyesini tahid edebilir... ve edebildii iin; o tek nefer, bir h esir edebilir ve hn fevknde pdiah namna hkmedebilir. Hem o pdiah, vhidiyyet-i saltanat srriyle, bir neferi ve bir me'muru istihdam ve idare ettii gibi, btn orduyu ve btn me'murlarn idare edebilir. Gya, vhidiyyet-i saltanat srriyle herkesi, herey'i, bir ferdin imdadna gnderebiilir. Ve her bir ferdi, btn efrad kadar bir kuvvete istinad edebilir; yni ondan meded alabilir. Eer o vhidiyyet-i saltanat ipi zlse ve ba bozuklua dnse; o vakit her bir nefer, hadsiz bir kuvveti birden kaybedip, yksek bir makam- nfuzdan skut eder, di bir adam makamna gelir.Ve onlarn idare ve istihdamlar, efrad adedince mkilt peyda eder.Aynen yle de وَلِ&# 1604;َّهِ المَ&# 1579;َلُ الاَ&# 1593;ْلَى u kinatn Sni'i, Vhid olduundan; her bir ey'e kar, btn eyaya mteveccih olan esmy tahid eder. Ve nihayetsiz bir san'atla, kymettar bir srette cad eder.Lzum olsa, btn eya ile bir tek ey'e bakar, baktrr, meded verir ve kuvvetli yapar. Ve btn eyay dahi o vhidiyyet srryle; bir tek ey gibi cad eder, tasarruf eder, idare eder. te u imdad- Vhidiyyet srriyledir ki; u kinatta, nihayet derecede mebzuliyet ve ucuzluk iinde, nihayet derecede san'ata ve kymete yksek ve li bir keyfiyet grnr.

(ShTls:35)

kinci menba' olan Ysr- Vahdet: Yni birlik usliyle bir merkezde, bir elden, bir kanunla olan iler; gayet derecede kolaylk veriyor. Mteaddid merkezlere, mteaddid kanuna, mteaddid ellere dalsa mkilt peyda eder. Mesel: Naslki bir ordunun btn neferatnn bir merkezden, bir kanunla, bir kumandan- a'zam emriyle essat- techiziyeleri yaplsa; bir tek nefer kadar kolay olur. Eer ayr ayr fabrikalarda, ayr ayr merkezlerde techizatlar yaplsa; bir ordunun techzine lzm olan btn asker fabrikalar, bir tek neferin techizat iin lzm gelir. Demek, eer vahdete istinad edilse; bir ordu bir nefer kadar kolay olur. Eer vahdet olmazsa; bir nefer, bir ordu kadar techizin essat cihetinde mkilt peyda eder. Hem bir aacn meyvelerine -vahdet noktasnda- bir merkeze, bir kanuna, bir kke istinaden madde-i hayatiyye verilse; binler meyveler, tek bir meyve gibi kolay olur. Eer her bir meyve, ayr ayr merkeze rabtedilse ve ayr ayr yerden mevad- hayatiyeleri gnderilse; herbir meyve, btn aa kadar mkilt peyda eder. nki, btn aaca lzm olan mevadd- hayatiye, her bir meyve iin dahi lzmdr. te u iki temsil gibi, وَلِ&# 1604;َّهِ المَ&# 1579;َلُ اْلا&# 1614;عْلى& amp;#1614; u kinatn Sni-i, Vhid-i Ehad olduu iin, vahdetle i grr ve vahdetle i grd iin, btn eya birtek ey kadar kolay olur. Hem birtek ey'i, san'ata btn eya kadar kymetli yapabillir. Ve hadsiz efrad, gayet kymetdar bir srette cad ederek; u grnen hadsiz mebzuliyet ve nihayetsiz ucuzluk lisaniyle, cd-u mutlakn gsterir ve hadsiz sehavetini ve nihayetsiz hallkyetini izhar eder.

%nc menba' olan Tecell-i Ehadiyet: Yni Sni'-i Zlcell, cisim ve cisman olmad iin, zaman ve mekn O'nu kayd altna alamaz. Ve kavn mekn, O'nun uhuduna ve vcuduna mdahale edemez.Ve evsait ve ecram O'nun fiiline perde ekemez. Tevecchnde, tecezzi ve inksam olmaz.Bir ey, bir eye mni olmaz. Hadsiz ef'li, bir fiil gibi yapar.Onun iindir ki : Bir ekirdekte, koca bir aac mnen dercettii gibi; bir lemi, bir tek ferdde dercedebilir.Btn lem, bir tek ferd gibi dest-i kudretinde evrilir.u srr baka Szler'de zah ettiimiz gibi, deriz ki: Naslki nuraniyyet tibriyle bir derece kaydsz olan Gne'in timsli, her bir cill parlak eyde temessl eder. Binlerle, milyonlarla yineler nuruna mukabil gelse, bir tek yine gibi inksam etmeden bizzat herbirinde cilve-i misliyesi bulunur.Eer yinenin istdad olsa, Gne azametiyle onda srn gsterebilir. Bir ey, bir ey'e mni olamaz.Binler, bir gibi ve binler yere, bir yer gibi kolay girer. Herbir yer, binler yer kadar o gnein cilvesine mazhar olur.te

(ShTls:36)

وَلِ&# 1604;َّهِ اْلم&# 1579;َلُ الاَ&# 1593;ْلَى u kinat Sni-i Zlcellinin nur olan btn sftiyle ve nuran olan btn esmsiyle, tevecch- ehadiyet srriyle yle bir tecellisi var ki; hi bir yerde olmad halde, her yerde hzr ve nzrdr. Tevecchnde inksam olmaz. Ayn anda, her yerde, klfetsiz, mzahemesiz her ii yapar. te u imdad- Vhidiyyet ve ysr- Vahdet ve tecell-i Ehadiyet srriyledir ki; btn mevcudat, bir tek Sni'a verildii vakit; o btn mevcdat, birtek mevcud gibi kolay ve suhuletli olur.Ve her bir mevcud, hsn- san'ata, btn mevcudat kadar kymetli olabilir. Naski mevcudatn hadsiz mebzuliyeti iinde,her bir ferdde hadsiz dekaik- san'atn bulunmas bu hakikat gsteriyor. Eer o mevcudat, dorudan doruya birtek Sni'a verilmezse; o zaman herbir mevcud btn mevcudat kadar mkilatl olur ve btn mevcudat, bir tek mevcud kymetine sukut eder, iner. u halde ya hibir ey vcuda gelmiyecek veya gelse de kymetsiz, hie inecektir. te u srdandr ki: Ehl-i felsefenin en ziyade ileri gidenleri olan sofestiler, tark- Haktan yzlerini evirdiklerinden, kfr ve dallet tarkna bakmlar; grmler ki: irk yolu, tark- Haktan ve tevhid yolundan yzbin def'a daha mkiltldr; nihayet derecede gayr- mkuldr. Onun iin bilmecburiye, herey'in vcudunu inkr ederek akldan istifa etmiler.

Drdncs: u kinatta, u grnen ef'al ile tasarruf eden Zt- Kadrin kudretine nisbeten Cennet'in cad, bir bahar kadar kolay ve bir baharn cad, bir iek kadar kolaydr. Ve bir iein mehasin-i san'at- ve letif-i hilkati, bir bahar kadar latafetli ve kymetli olabilir.u hakikatn srr eydir:

Birincisi: Sni'deki vcub ile tecerrd.

kincisi: Mahiyetinin mbyenetiyle adem-i takayyd.

ncs: Adem-i tahayyz ile adem-i tecezzidir.

Birinci sr: Vcub ve tecerrdn hadsiz kolayla ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri, gayet derin bir srdr. Onu bir temsil ile fehme takrib edeceiz. yle ki: Vcud mertebeleri muhteliftir. Ve vcud lemleri ayr ayrdr.Ayr ayr olduklar iin, vcudda rsuhu bulunan bir tabaka-i vcudun bir zerresi, o tabakadan daha hafif bir tabaka-i vcudun bir da kadardr

(ShTls:37)

ve o da istiab eder. Mesel: lem-i ehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafza lem-i mnadan bir ktbhane kadar vcudu iine alr. Ve lem-i hricden olan trnak kadar bir yine-i vcudun, lem-i misal tabakasndan koca bir ehri iine alr. Ve o lem-i hricden olan o yine ve o hfzann uurlar ve kuvve-i icdiyeleri olsayd, bir zerrecik vcud-u hricleri kuvvetiyle, o vcud-u mnevde ve mislde hadsiz tasarrufat ve tahavvlt yapabilirlerdi. Demek vcud rsuh peyda ettike, kuvvet ziyadeleir; az bir ey, ok hkmne geer. Hususan vcud, rsuh-u tam kazandktan sonra, maddeden mcerred ise, kayd altna girmezse; o vakit cz' bir cilvesi, sir hafif tabakat- vcudun ok lemlerini evirebilir. te, وَلِ&# 1604;َّهِ المَ&# 1579;َلُ الاَ&# 1593;ْلَى u kinatn Sni'-i Zlcelli, Vcib-l-Vcud'-dur.Yni: O'nun vcudu; ztdir,ezeldir, ebeddir, ademi mmteni'-dir, zevli muhaldir ve tabakat- vcudun en rsihi, en esasls, en kuvvetlisi,en mkemmelidir. Sir tabakat- vcud, O'nun vcuduna nisbeten gayet zaif bir glge hkmndedir. Ve o derece Vcud-u vcib, r sih ve hakikatl ve vcud-u mmkinat o derecee hafif ve zaiftir ki; Muhyiddin-i Arab gibi ok ehl-i tahkik, sir tabakat- vcudu, evham ve hayal derecesine indirmiler; لاَ مَوْ&# 1580;ُودَ اِلا&# 1617;َ هُوَ demiler. Yni: Vcd-u Vcib'e nisbeten baka eylere vcud denilmemeli; onlar, vcud nvanna lyk deillerdir diye hkmetmiler. te Vcib-l Vcud'un hem vcib, hem zt olan kudretine kar; mevcudatn hem hdis, hem rz vcudlar; ve mmkintn hem kararsz, hem kuvvetsiz sbutlar; elbette nihayet derecede kolay ve hafif gelir. Btn ruhlar Har-i A'zamda ihya edip muhakeme etmek; bir baharda, belki bir bahede, belki bir aata har ve nerettii yaprak ve iek ve meyveler kadar kolaydr. kinci Sr: Mbyenet-i mhiyet ve adem-i tekayydn kolayla sebebiyeti ise udur ki: Sni-i kinat, elbette kinat cinsinden deildir. Mhiyeti, hibir mhiyete benzemez. yle ise: Kinat dairesindeki mnialar, kaytlar O'nun nne geemez. O'nun icraatn takyid edemez. Btn kinat birden tasarruf edip evirebilir.Eer kinat yzndeki grnen tasarrufat ve ef'al,kinata havale edilse o kadar mkilt ve karkla sebebiyet verir ki; hibir intizam kalmad gibi, hibir ey dahi vcudda kalmaz; belki vcuda gelemez. Mesel: Naslki

(ShTls:38)

kemerli kubbelerdeki ustalk san'at, o kubbedeki talara havale edilse ve bir taburun zabite ait idaresi, neferata braklsa; ya hi vcuda gelmez veyahut ok mkilt ve karklk iinde intizamsz bir vaziyet alacak. Halbuki o kubbelerdeki talara vaziyet vermek iin, ta nev'inden olmayan bir ustaya verilse ve taburdaki neferatn idaresi, mertebe tibariyle zabitlik mahiyetini haiz olan bir zabite havale edilse; hem san'at kolay olur, hem tedbir ve idare suhuletli olur. nki: Talar ve neferler biribirine mni' olurlar; usta ve zabit ise, mnisiz her noktaya bakar, idare eder. te وَلِ&# 1604;َّهِ المَ&# 1579;َل اْلا&# 1614;عْلَ& amp;#1609; Vcib'l Vcdun mhiyet-i kudsiyyesi, mhiyat- mmkinat cinsinden deildir. Belki btn hakaik- kinat, o mhiyetin Esm-i Hsnsndan olan Hak isminin ulardr. Mdem mhiyet-i mukaddesesi; hem Vcib-l Vcuddur, hem maddeden mcerreddir, hem btn mhiyata muhaliftir; misli, misli, mesli yoktur. Elbete o Zt- Zlcellin o Kudret-i Ezeliyesine nisbeten btn kinatn idaresi ve terbiyesi; bir bahar, belki bir aa kadar kolaydr. Har- A'zam ve dr- hiret, Cennet ve Cehennemin cad; bir gz mevsiminde lm aalarn yeniden bir baharda ihylar kadar kolaydr.

nc Sr: Adem-i tahayyz ve adem-i tecezzinin nihayet derecede olan kolayla sebebiyet vermelerinin srr ise udur ki: Mdem Sni'-i Kadr mekndan mnezzehtir, elbette kudretiyle her meknda hazr saylr.Ve mdem tecezzi ve inksam yoktur; elbette her ey'e kar, btn esmsiyle mteveccih olabilir.Ve mdem her yerde hzr ve her ey'e mteveccih olur.. yle ise mevcudat ve vesit ve ecram onun ef'line mmnaat etmez, ta'vik etmez, belki hi lzum yok. Faraza lzum olsa, elektriin telleri gibi ve aacn dallar gibi ve insann damarlar gibi; eya, vesile-i teshilt ve vasta-i vsl- hayat ve sebeb-i sr'at-i ef'al hkmne geer. Ta'vik takyid men, mdahale yle dursun belki teshil, tesri ve sle vesile hkmne geer. Demek, Kadr-i Zlcellin tasarrufat- kudretine herey itat ve inkyad cihetinde -ihtiya yok- eer ihtiya olsa kolayla vesile olur.

Elhsl: Sni'-i Kadr; klfetsiz,muacelesiz, sr'atle, suhuletle herey'i o ey'e lyk bir surette halkeder.Klliyat, cz'iyat kadar kolay cad eder. Cz'yat, klliyat kadar san'atl halkeder. Evet klliyat ve semvt ve arz' halkeden kimse, semvat ve arz'da olan cz'iyat ve efrad- zhayatiyeyi halkeden elbette yine O'dur ve O'ndan baka olamaz.nki o kk cz'iyat; o klliyatn meyveleri, ekirdekleri,

(ShTls:39)

misli musaarlardr.Hem o cz'iyat cad eden kim ise, cz'iyat ihta eden unsurlar ve semvat ve arz' dahi O halketmitir. nki: Gryoruz ki: Cz'iyat klliyata nisbeten birer ekirdek, birer kk nsha hkmndedir.yle ise, o cz'leri halkeden Zt'n elinde, ansr- klliye ve semvat ve arz bulunmaldr.T ki, hikmetinin dsturlariyle ve ilminin mizanlaryle o kll ve muht mevcudatn hulsalarn, mnalarn, nmunelerini; o kck misl-i musaarlar hkmnde olan cz'iyatta dercedebilsin. Evet, acaib-i san'at ve garaib-i hilkat noktasnda cz'iyat, klliyattan geri deil; iekler yldzlardan aa deil;ekirdekler, aalarn mdununda deil; belki ekirdekteki nak- kader olan mnev aa, badaki nesc-i kudret olan mcessem aatan daha acibdir. Ve hilkat- insaniyye, hilkat- lemden daha acibdir. Naslki bir cevher-i ferd stnde, esir zerratiyle bir Kur'an- hikmet yazlsa, semvat yzndeki yldzlarla yazlan bir Kur'an- azametten kymetce daha ehemmiyetli olabilir. yle de; ok kk cz'iyatlar var, mu'cizat- san'ata klliyattan stndr.%Beincisi: Sbk beyanatmzda, cad- mahlkatta grnen hadsiz kolaylk, gayet derecede abukluk, nihayetsiz sr'at-i ef'al, nihayetsiz suhuletle cad- eyann srlarn, hikmetlerini bir derece gsterdik. te u nihayetsiz sr'at ve hadsiz suhuletle vcud-u eya, ehl-i hidyete yle kat' bir kanaat verir ki:Mahlkat cad eden Zt'n kudretine nisbeten; Cennetler, baharlar kadar; baharlar baheler kadar baheler, iekler kadar kolay gelir. مَاخ&# 1614;لَقَ& amp;#1603;ُمْ وَلا&# 1614;بَعْ& amp;#1579;ُكُ&#1 605;ْ اِلا&# 1617;َكَن& amp;#1614;فْس&#1 613; واَح&# 1616;دَةٍ srriyle, nev'-i beerin har ve neri, bir tek nefsin imte ve ihys gibi suhuletlidir.اِنْ كَان&# 1614;تْ اِلا&# 1617;َ صَيْ&# 1581;َةً وَاح&# 1616;دَةً فَاِ&# 1584;َاهُ& amp;#1605;ْ جَمي&# 1616;عٌ لَدَ&# 1610;نَا مُحْ&# 1590;َرُو& amp;#1606;َ

tasrihiyle, btn insanlar hairde ihya etmek; istirahat iin dalan bir orduyu bir boru sesiyle toplamak kadar kolaydr. te u hadsiz sr'at ve nihayetsiz suhulet, bilbedhe kudret-i Sni'-in kemaline ve herey Ona nisbeten kolay olduuna delil-i kat' ve brhan- yakn olduu halde; ehl-i dalletin nazarnda, Sni'in kudretiyle eyann tekili ve cad-ki, vcub derecesinde suhuletlidir-.Bin derece muhal olan, kendi kendine teekkl ile iltibasa sebeb olmutur.Yni bz di eylerin vcuda gelmelerini ok kolay grdkleri iin, onlarn tekilini, teekkl tevehhm ediyorlar. Yni cad edilmiyorlar, belki kendi kendine vcud buluyorlar. te gel ahmakln derecatna bak ki;

(ShTls:40)

nihayetsiz bir kudretin delilini, onun ademine delil yapar; nihayetsiz muhlat kapsn aar. nki o halde, Sni'-i leme lzm olan nihayetsiz kudret ve muht ilim gibi evsf- kemal, her mahlkun her zerresine verilmek lzm gelir; t kendi kendine teekkl edebilsin...

ONBRNC KELME: واِل&# 1614;يْهِ المَ&# 1589;ِيرُ Yni: Dr- fnden dr- bkye dnlecek ve Kadm-i Bknin makarr- saltanat- ebediyesine gidilecek ve kesret-i esbabdan, Vhid-i Zlcellin dire-i kudretine gidilecek, dnyadan hirete geilecek. Merciiniz onun derghdr, melceiniz onun rahmetidir.Ve hkez...

u kelimenin bunlar gibi ifade ettii pekok hakikatlar var.u hakikatlarn iinde sadet-i ebediye ile cennete dneceinizi ifade eden hakikat ise: Onuncu Sz'n oniki brhan- kat'-yi yakniyle ve Yirmiidokuzuncu Sz'n pek ok delil-i ktay tazammun eden alt esasiyle o derece kat' isbat edilmitir ki, baka beyana hacet brakmyor. Gureb eden Gnein, ertesi sabah yeniden tulu' edecei kat'iyyetinde o iki sz isbat etmiler ki: u dnyann mnev gnei olan hayat dahi, harab- dnya ile gurubundan sonra harin sabahnda bk bir surette tul' edecektir. Ve cin ve insin bir ksm- sadet-i ebediyyeye ve bir ksm da ekavet-i ebediyyeye mazhar olacaktr. Mdem Onuncu ve Yirmidokuzuncu Szler bu hakikat kemliyle isbat etmiler, sz onlara havale edip yalnz deriz ki: Sbk beyanatta kat' isbat edildii zere: Nihayetsiz bir ilm-i muhit ve hadsiz bir irade-i klliye ve nihayetsiz bir kudret-i mutlaka sahibi olan u kinatn Sni'-i Hakmi ve u insanlarn Hlik- Rahmi, btn semv kitaplar ve fermanlaryle Cenneti ve sadet-i ebediyyeyi nev'-i beerin ehl-i mnna va'detmitir.Mdem va'detmitir, elbette yapacaktr.nki va'dinde hulf etmek O'na muhaldir.nki va'dini fa etmemek, gayet irkin bir noksandr.Kmil-i Mutlak noksandan mnezzeh ve mukaddestir.Va'dettiini yapmamak, ya cehlinden veya aczinden yapamaz. Halbuki o Kadr-i Mutlak ve Alm-i Klli ey hakknda cehl ve acz muhal olduundan, hulf- va'd dahi muhaldir.Hem bata Fahr-i lem Aleyhisselt Vesselm olarak btn Enbiya ve Evliya ve Asfiya ve ehl-i man, mtamadiyen o Rahm-i Kerm'den, va'dettii sadet-i ebediyyeyi rica edip yalvaryorlar ve niyaz edip istiyorlar.Hem btn Esm-i Hsn ile beraber istiyorlar. nki bata efkati ve rahmati, adleti ve hikmeti ve Rahman ve Rahm, dil ve Hakm isimleri ve rububiyyeti ve saltanat ve Rab ve Allah isimleri

(ShTls:41)

gibi ekser Esm-i Hsns, dire-i hireti ve sadet-i ebediyyeyi iktiza ve isltizam ederler ve tahakkukuna ehadet ve dellet ediyorlar.Belki -Onuncu Sz'de isbat edildii gibi- btn mevcudat btn hakaikyla dr- hirete iaret ediyorlar.Hem ferman- a'zam olan Kur'an- Hakm, binler yt ve beyyinatiyle ve berhin-i sdka-i kat'iyyesiyle o hakikat gsteriyor ve tlim ediyor.Ve nev'-i beerin mbihil iftihr olan Habb-i Ekrem; binler mu'cizat- bhireye istinad ederek btn hayatnda, btn kuvvetiyle o hakikat des vermi, isbat etmi, iln etmi, grm ve gstermi...

اَلل&# 1617;َهُم& amp;#1617;َ صَلّ&# 1616; وَسَ&# 1604;ِّمْ وَبا&# 1614;رِكْ عَلَ&# 1610;ْهِ وَعَ&# 1604;َى اَلِ&# 1607;ِ وَصَ&# 1581;ْبِه& amp;#1616; بِعَ&# 1583;َدِ اَنْ&# 1601;اَسِ اَهْ&# 1604;ِ الجَ&# 1606;َّةِ فِى الجَ&# 1606;َّةِ وَاح&# 1618;شُرْ& amp;#1606;َا وَنا&# 1588;ِرَه& amp;#1615; وَرُ&# 1601;َقِا& amp;#1574;َهُ وَصَ&# 1575;حِبَ& amp;#1607;ُ سَعِ&# 1610;دًا وَوَ&# 1575;لِدِ& amp;#1610;نَا وَاِ&# 1582;ْوَا& amp;#1606;َنا&#1 614; وَاَ&# 1582;َوَا& amp;#1578;ِنَ&#1 575; تَحْ&# 1578;َ لِوَ&# 1575;ئِهِ وَار&# 1618;زُقْ& amp;#1606;َا شَفَ&# 1575;عَتَ& amp;#1607;ُ وَاَ&# 1583;ْخِل& amp;#1618;نَا الجَ&# 1606;َّةَ مَعَ اَلِ&# 1607;ِ وَاَ&# 1589;ْحاَ& amp;#1576;ِهِ بِرَ&# 1581;ْمَت& amp;#1616;كَ ياَا&# 1585;ْحَم& amp;#1614; الرّ&# 1614;احمي& amp;#1606;َ اَمي&# 1606; اَمي&# 1606;َ

رَبّ&# 1614;نَا لاَ تُؤَ&# 1575;خِذْ& amp;#1606;َا اِنْ نَسي&# 1616;نَا اَوْ اَخْ&# 1591;َاْن& amp;#1614;ا *رَبّ& #1614;نَا لاَت&# 1615;زِغْ قُلُ&# 1608;بَنا بَعْ&# 1583;َ اِزْ&# 1607;َدَي& amp;#1618;تَن&#1 614;ا وَهَ&# 1576;ْ لَنَ&# 1575; مِنْ لَدُ&# 1606;ْكَ رَحْ&# 1605;َةً اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ الوَ&# 1607;َّاب& amp;#1615; * رَبّ&# 1616; اِشْ&# 1585;َحْ لِى صَدْ&# 1585;ِى * وَيَ&# 1587;ِّرْ& amp;#1604;ِى اَمْ&# 1585;ِى * وْاخ&# 1618;لُدْ عُقْ&# 1583;َةً مِنْ لِسَ&# 1575;نى* يَفْ&# 1602;َهُو& amp;#1575; قَوْ&# 1604;ِى* رَبّ&# 1614;نَا تَقَ&# 1576;َّلْ مِنّ&# 1614;ا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ السّ&# 1614;ميعُ العَ&# 1604;يمُ* وَتُ&# 1576;ْ عَلَ&# 1610;ْنَا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ التّ&# 1614;وَّا& amp;#1576;ُ الرّ&# 1614;حِيم& amp;#1615; * سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1603;َ لاَع&# 1616;لْمَ لَنَ&# 1575; اَلا&# 1617;َ مَاع&# 1614;لَّم& amp;#1618;تَن&#1 614;ا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ العَ&# 1604;ِيمُ الحَ&# 1603;ِيمُ