Onaltnc Szبِسْ&# 1605;ِ الله الرّ&# 1614;حْمَ& amp;#1606;ِ الرّ&# 1614;حِيم& amp;#1616;

اِنّ&# 1614;مَا اَمْ&# 1585;ُهُ اِذَ&# 1575; اَرَ&# 1575;دَ شَىْ&# 1569;ً اَنْ يَقُ&# 1608;لَ لَهُ كُنْ فَيَ&# 1603;ُونَ * فَسُ&# 1576;ْحَا& amp;#1606; الَّ&# 1584;ِى بِيَ&# 1583;ِهِ مَلَ&# 1603;ُوتُ كُلّ&# 1615; شَىْ&# 1569;ِ وَاْ&# 1604;َيْه& amp;#1616; تُرْ&# 1580;َعُو& amp;#1606;َ *tminan- nefsime medar olacak, zulmeti datacak u yetin ýnurundan drt ua gstermekle kr nefsime bir basiret vermek iin yazlmtr.

BRNC UA: Ey nefs-i ndan! Diyorsun ki: "Ehadiyyet-i Zt- lhiyye ile klliyyet-i ef'l-i ve vahdet-i ahsiyyesiyle munsiz umumiyyet-i Rububiyyeti ve Ferdniyyeti ile eriksiz ml-u tasarrufat ve mekndan mnezzehiyetiyle her yerde hzr bulunmas ve nihyetsiz ulviyyetiyle her ey'e yakn olmas ve birlii ile her ii bizzat elinde tutmas; Hakaik- Kur'niyyedendir. Kur'an ise hakmdir.Hakm ise akl kabul etmeyen eyleri akla tahmil etmez. Akl ise, zhir bir mnfat gryor.Akl teslime sevkedecek bir izah isterim." Elcevab: Madem yledir, itminan iin istersen, bizde Kur'ann feyzine istinaden diyoruz: sm-i Nur, ok mkiltmz halletmi; inallah bunuda halleder. Akla vzh, kalbe nuran olacak temsil yolunu ihtiyar ile mm- Rabbn (R.A.) gibi deriz.

نه شبم نه شب َرَس&# 1578;م من * غلام شم م از شمس مى كويم خبر

Temsil, i'cz- Kur'nn en parlak birer yinesi olduundan, biz dahi bir temsil ile u srra bakacaz.yle ki:

(ShTls:25)

Bir tek zt, muhtelif mery vastasyle klliyet kesbeder. Cz'-yi hakik iken, umum uunata mlik bir kll hkmne geer, mesel: ems bir cz'-yi muahhas iken, eyay effafe vastasyla yle bir kll hkmne geer ki, ruy-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatt katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Gnein harareti ve ziyas ve ziyann iinde olan yedi renkli elvan- seb'as, herbirisi, mukabilindeki eyaya muhit, mm ve mil olduklar halde; her bir effaf ey dahi gnein timsaliyle beraber harareti, hem ziyay, hem elvan- seb'ay gz bebeinde saklyor. Ve sfi kalbini Ona bir taht yapyor. Demek ems, vahidiyyet haysiyyetiyle Ona mukabil umum eyaya muhit olduu gibi, ehadiyyet cihetiyle her bir eyde Gne ok vasflaryle beraber bir nevi cilve-i ztyle bulunur.Madem temsilden temessl bahsine getik.Temessln ok envndan u mes'eleye medar olacak nev'ine iaret ederiz.

Birincisi:Kesif, maddi eylerin akisleridir. O akisler, hem gayrdr,ayn deil. Hem mevattr, ldr. Hviyet-i suriyesinden baka hibir hsiyete mlik deil. Mesel; sen yineler mahzenine girsen, bir Said binler Said olur.Fakat zhayat yalnz sensin,tekiler ldrler.Hayat hassalar onlarda yoktur. kincisi: Madd nurannin akisleridir. u akis ayn deil. Fakat gayrda deil. Mahiyeti tutmuyor. Fakat o nurannin ekser hasiyetlerine mliktir. Onun gibi hay saylyor. Mesel:ems dnyaya girdi. Herbir yinede aksini gsterdi. O akislerin herbirinde, Gnein hassalar hkmnde olan ziya ve ziyadaki elvan- seb'a bulunuyor.Eer faraza, Gne zuur olsa idi, (harareti, ayn- kudreti; ziyas, ayn- ilmi; elvan- seb'as, sfat- seb'as olsa idi)o vakit o tek ve yekta bir gne, bir anda herbir yinede bulunur, her birisini kendine bir ar ve bir eit telefon yapabilirdi. Birbirine mni olmazd. Herbirimizle yinemiz vstasyla grebilirdi. Biz ondan uzak iken, o bize bizden daha yakn olurdu. ncs:Nuran ruhlarn aksidir.u akis, hem haydr, hem ayndr.Fakat yinelerin kabiliyeti nisbetinde tezhr ettiinden, o ruhun mahiyet-i nefs-l-emriyyesini tamamen tutmuyor.Mesel: Hazret-i Cebril Aleyhisselm, Dhye suretinde Huzur-u Nebevde bulunduu bir anda Huzur-u lhde hametli kanatlaryle Ar- A'zamn nnde secdeye gider. Hem o anda hesapsz yerlerde bulunur.Evamir-i lhiyyeyi tebli ederdi.Bir i, bir ie mni olmazd. te u srdandr ki mahiyeti nur ve hviyeti nuraniyye olan Hazret-i Peygamber Aleyhisselt Vesselm, dnyada btn mmetinin salvatlarn birden iitir ve kyamette

(ShTls:26)

btn asfiya ile bir anda grr. Birbirisine mni olmaz.Hatt evliydan, ziyade nuraniyyet kesbeden ve ebdl denilen bir ksm, bir anda birok yerlerde mahede ediliyormu. Ayn zat, ayr ayr ok ileri gryormu. Evet, nasl cismaniyata cam ve su gibi eyler yine olur. yle de, ruhaniyata dahi hava ve esir ve lem-i mislin baz mevcdat yine hkmnde ve berk ve hayal sr'atinde bir vasta-i seyr ve seyahat suretine geerler ve o ruhanler, hayal sr'atiyle o merya-y nazfede, o menzil-i ltifede gezerler.Bir anda binler yerlere girerler.Madem Gne gibi ciz ve musahhar mahlklar ve ruhan gibi madde ile mukayyed nim-nuran masnu'lar, nuraniyyet srriyle bir yerde iken, pekok yerlerde bulunabilirler. Mukayyed bir cz' iken, mutlak bir kll hkmn alrlar. Bir anda cz' bir ihtiyar ile pek ok ileri yapabilirler. Acaba, maddeden mcerred ve muall; ve tahdid-i kayd ve zulmet-i kesafetten mnezzeh ve mberra; ve u umum envar ve btn nuraniyyat, O'nun envar- kudsiyye-i esmasnn bir kesif zlli; ve umum vcut ve btn hayat ve lem-i ervah ve lem-i misal, nim effaf bir yine-i cemli; ve sfat, muhta; ve uunat, klliye olan bir Zt- Akdes'in irade-i klliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle tecelli-i sft ve cilve-i ef'li iindeki tevecch- Ehadiyyetinden hangi ey saklanabilir.. hangi i ar gelebilir..hangi ey gizlenebilir.. hangi fert uzak kalabilir.. hangi ahsiyet, klliyet kesbetmeden ona yanaabilir? Evet nasl, Gne; kaydsz nuru, maddesiz aksi vastasiyle sana, senin gz bebeinden daha yakn olduu halde; sen mukayyed olduun iin ondan gayet uzaksn. Ona yanamak iin, ok kaydlardan tecerrd etmek, ok meratib-i klliyeden gemek lzm gelir. deta, manen yer kadar byyp, Kamer kadar ykselip, sonra dorudan doruya Gnein mertebe-i asliyyesine bir derece yanaabilir ve perdesiz grebilirsin. yle de: Celil-i Zlceml, Cemil-i Zlkeml, sana gayet yakndr. Sen O'ndan gayet uzaksn. Kalbin kuvveti, akln ulviyyeti varsa; temsildeki noktalar, hakikate tatbike al...

KNC UA: Ey nefs-i bhu! Diyorsun ki:

اِنْ كَان&# 1614;تْ الاّ&# 1614; صَيْ&# 1581;َةً وَاح&# 1616;دَةً فَاِ&# 1584;َاهُ& amp;#1605;ْ جَمي&# 1616;عٌ لَدَ&# 1610;نَا مُحْ&# 1590;َرُو& amp;#1606;َاِنّ&# 1614;ما اَمْ&# 1585;ُهُ اِذَ&# 1575; اَرَ&# 1575;دَ شَيْ&# 1571;ً اَنْ يَقُ&# 1608;لَ لَهُ كُنْ فَيَ&# 1603;ُونَ hem gibi yetler, vcud-u eya, srf bir emr ile ve def' olduunu ve

(ShTls:27)

صُنْ&# 1593;َ الله&# 1616; الَّ&# 1584;ِى اتْق&# 1614;نَ كُلّ&# 1614; شَيْ&# 1569;ٍ hem اَحْ&# 1587;َنَ كُلّ&# 1614; خَلْ&# 1602;َهٌ gibi yetler; vcud-u eya, ilim iinde azm bir kudretle, hikmet iinde dakik bir san'atla tedric olduunu gsteriyorlar. Vech-i tevfki nedir? Elcevab: Kur'ann feyzine istinden deriz.Evvel, mnfat yoktur. Bir ksm yledir: btiddaki cad gibi. Bir ksm byledir: Misllini iade gibi...

Sniyen: Mevcdatta mehud olan suhlet ve sr'at ve kesret ve vs'at iinde nihayet intizam, gayet ittikan ve hsn- san'at ve keml-i hilkat, u iki ksm yetlerin vcud-u hakikatlarna kat'iyyen ehadet eder. yle ise, unlarn harite tahakkuklar medar- bahs olmas lzumsuzdur. Belki yalnz " srr- hikmeti nedir?" denilebilir. yle ise, biz dahi; bir kyas- temsil ile u hikmete iaret ederiz.Mesel: Naslki terzi gibi bir san'at, bir ok klfetler, meharetlerle msanna bir ey'i cad eder ve ona bir model yapar. Sonra onun emslini klfetsiz abuk yapabilir. Hatt bazen yle bir derece shlet peyda eder ki, gya emreder yaplr ve yle kuvvetli bir intizam kesbeder; (saat gibi) gya bir emrin dokunmasyle ilenir ve iler. yle de: Sni-i Hakm ve Nakka- Alm, u lem sarayn mtemiltiyle beraber bedi' bir surette yaptktan sonra cz' ve kll, cz ve kll hereye bir model hkmnde bir nizm- kader ile bir mikdar- muayyen verilmitir. te bak o Nakka- Ezel, her bir asr bir model yaparak mu'cizat- kudreti ile murassa, tze bir lemi ona giydiriyor. Her bir seneyi bir mikyas ederek havrik- rahmetiyle musanna, taze bir kinat o kamete gre dikiyor. Her bir gn bir satr yaparak dekaik- hikmetiyle mzeyyen, mceddet mevcdt onda yazyor. Hem o Kadr-i Mutlak, her bir asr, her bir seneyi, her bir gn bir model yapt gibi, ruy-i zemni, her bir da ve sahray, ba ve bostan, her bir aac birer model yapmtr. Vakit-bevakit, taze taze birer kinat zeminde kuruyor, birer yeni dnyay cad ediyor. Birer lemi alpda dier muntazam bir lemi getiriyor.Mevsim-bemevsim her ba ve bostanda taze taze mu'cizt- kudretini ve hedy-y rahmetini gsterir. Yeni birer kitab- hikmet-nma yazyor. Taze taze birer matbaha-i rahmetini kuruyor. Mceddet bir hulle-i san'at- nma giydiriyor. Her baharda herbir aaca snds-misl taze bir araf giydiriyor. L'l misal yeni bir murassaatla sslendiriyor. Yldz-misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. te u ileri nihayet hsn- san'at ve kemal-i intizam ile yapan ve u birbiri arkasnda gelen ve zaman ipine taklan seyyar lemleri, nihayet hikmet ve inayet ve kemal-i kudret ve san'at ile deitiren Zt; elbette gayet Kadr ve hakm'dir. Nihayet derecede Basr ve Alm'dir. Tesadf onun iine karamaz. te o Zt- Zlcell'dir ki, yle(ShTls:28)

ferman ediyor:وَمَ&# 1575; اَمْ&# 1585;ُ السّ&# 1614;اعَة& amp;#1616; اِلا&# 1617;َ كَلَ&# 1605;ْحِ البَ&# 1589;َرِ اَوْ هُوَ اَقْ&# 1585;َبُ ** اِنّ&# 1614;ما امره&# 1615; اِذَ&# 1575; اَرَ&# 1575;دَ شَيْ&# 1571;ً اَنْ يَقُ&# 1608;لَ لَهُ كُنْ فَيَ&# 1603;ُونَ

deyip, hem kemal-i kuretini iln, hem kudretine nisbeten Hair ve Kymet gayet sehl ve klfetsiz olduunu beyan ediyor. Emr-i tekvnsi, kudret ve iradeyi tazammun ettiini ve btn eya, evamirine gayet musahhar ve mnkad olduklarn ve mbaeretsiz, mualecesiz halkettii iin cadndaki shlet-i mutlakay ifade iin, srf bir emirle iler yaptn, Kur'an- Mu'ciz-l-Beyan ile ferman ediyor. Hsl- Kelm: Bir ksm yetler, eyada, hususan bidyet-i cadnda gayet derecede hsn- san'at ve nihayet derecede keml-i hikmeti iln ediyor. Dier ksm; eyada, hususan tekrar cadnda ve iadesinde gayet derecede shulet ve sr'atini nihayet derecede inkiyad ve klfetsizliini beyan eder.

NC UA: Ey haddinden tecavz etmi nefs-i prvesvas! Diyorsun ki: بِيَ&# 1583;ِهِ مَلَ&# 1603;ُوتُ كُلَ شَىْ&# 1569;ٍ * ماَ مِنْ دَاب&# 1617;َةٍ اِلا&# 1617;َ هُوَ اَخِ&# 1584;ٌ بِنا&# 1589;ِيَت& amp;#1616;ها ونَح&# 1618;نُ اَقْ&# 1585;َبُ اِلَ&# 1610;ْهِ مِنْ حَبْ&# 1604;ِ الوَ&# 1585;ِيدِ

gii aetler , ihaet derecede kurbiyyet-i ilhiyyeyi gsteriyor.وَا&# 1616;لَيْ& amp;#1607;ِ تُرْ&# 1580;َعُو& amp;#1606;َ

تُرْ&# 1580;َعُ المَ&# 1604;َئِك& amp;#1611;ةُ والر&# 1617;ُوحُ اِلَ&# 1610;هِ فِى يَوْ&# 1605;ِ كاَن&# 1614; مِقْ&# 1583;َارُ& amp;#1607;ُ خَمْ&# 1587;ينَ اَلْ&# 1601;َ سَنَ&# 1577;ٍ

Varid olan: "Cenb- Hak, yetmi bin hicab arkasndadr ve Mi'rac gibi hakikatler, nihayet derecede bu'diyyetimizi gsteriyor. u srr ganz fehme takrib edecek bir izah isterim?"Elcevab: yle ise dinle:

Evvel, Birinci un hirinde demitik: Naslki Gne, kaydsz nuriyle ve maddesiz aksi cihetiyle; sana, senin ruhun penceresi ve onun yinesi olan gz bebeinden daha yakn olduu halde; sen, mukayyed(ShTls:29)

ve maddede mahpus olduun iin ondan gayet uzaksn.O'nun, yalnz bir ksm akisleriyle, glgeleriyle temas edebilirsin ve bir nevi cilveleriyle ve cz' tecellileriyle grebilirsin ve bir snf sfatlar hkmnde olan elvanlarna ve bir taife isimleri hkmnde olan ularna ve mazharlarna yanaabilirsin. Eer, Gnein mertebe-i aslsine yanamak ve bizzat dorudan doruya gnein zt ile grmek istersen, o vakit pekok kaytlardan tecerrd etmekliin ve pek ok meratib-i klliyetten gemekliin lzm gelir. deta sen,mnen tecerrd cihetiyle Kre-i Arz kadar byyp, hava gibi ruhen inbisat edip ve Kamer kadar ykselip, bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzat perdesiz onunla grp, bir derece yanamak dva edebilirsin. yle de: O Cell-i Prkeml, o Cemil-i Bimisal, o Vcibl-Vcud, o Mucid-i Kll-i Mecvud, o ems-i Sermed, o Sultn- Ezel ve Ebed, sana senden yakndr. Sen, O'ndan nihayetsiz uzaksn..Kuvvetin varsa, temsildeki dekak tatbik et.

Sniyen: Mesel:

وَلِ&# 1604;َّهِ المَ&# 1579;َلُ اْلا&# 1614;عْلَ& amp;#1609; Bir pdiahn ok isimleri iinde "kumandan" ismi ok mtedhil dairelerde tezahr eder. Serasker daire-i klliyesinden tut, mriyyet ve ferkiyyet, ta yzba, ta onbaya kadar geni ve dar, kll ve cz' dairelerde de zuhur ve tecellisi vardr. imdi, bir nefer hizmet-i askeriyesinde onba makamnda tezahr eden cz' kumandanlk noktasn merci tutar, kumandan- zamna u cz' cilve-i ismiyle temas eder ve mnasebettar olur. Eer asl ismiyle temas etmek, ona o nvan ile grmek istese, onbalktan t serasker mertebe-i klliyesine kmak lzm gelir.Demek pdiah, o nefere ismiyle, hkmyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eer o padiah, evliya-i abdliyyeden nuran olsa, bizzat huzuriyle gayet yakndr. Hibir ey mni olup, hil olamaz. Halbuki o nefer, gayet uzaktr.Binler mertebeler hil, binler hicablar fsldr. Fakat bazan merhamet eder, hilf- det; bir neferini huzura alr, ltfuna maazhar eder...yle de: Emr-i كُنْ فَيَ&# 1603;ُونَ e mlik; gneler ve yldzlar, emirber nefer hikmnde olan Zt- Zlcell, hereye hereyden daha ziyade yakn olduu halde, herey O'ndan nihayetsiz uzaktr. O'nun huzur-u Kibriyasna perdesiz girmek istenilse zulman ve nuran,yan madd ve ekvan ve esm ve sfat yetmi binler hicabdan gemek, her ismin binler husus ve kll derect- tecellisinden kmak, gayet yksek tabakat- sfatnda mrur edip t ism-i zamna mazhar olan ar- zamna urc etmek; eer cezb ve ltuf olmazsa, binler seneler almak ve slk etmek lzmgelir. Mesel: Sen, O'na Hlk ismiyle yanamak

(ShTls:30)

istersen; senin Hlkn hususiyetiyle, sonra btn insanlarn Hlk cihetiyle, sonra btn zhayatlarn Hlk nvnyle, sonra btn mevcdtn Hlk ismiyle mnasebettarlk lzm gelir. Yoksa, zlde kalrsn, yalnz cz' bir cilveyi bulursun.

BR HTAR: Temsildeki padiah, aczi iin, kumandanlk isminin meratibinde mir ve ferik gibi vastalar koymutur. Fakat بِيَ&# 1583;ِهِ مَلَ&# 1603;ُوتُ كُلّ&# 1616; شَىْ&# 1569;ٍ olan Kadir-i Mutlak, vastalardan mstandir. Vastalar, srf zhirdirler.Perde-i izzet ve azametttirler.Ubdiyyet ve hayret ve acz ve iftikar iinde saltanat- Rubbiyyetine dellldrlar, temagerdirler. Muni deiller, erk-i saltanat- Rubbiyyet olamazlar.

DRDNC UA: ite ey tenbel nefsim! Bir nevi M'rac hkmnde olan namazn hakikat; sbk temsilde bir nefer, mahz- ltuf olarak Huzur-u hneye kabul gibi; mahz- rahmet olarak Zt- Cell-i Zlceml ve Mbud-u Ceml-i Zlcell'in huzuruna kabulndr. "Allah Ekber" deyip, mnen ve haylen veya niyyeten iki cihandan geip, kayd- maddiyattan tecerrd edip bir mertebe-i klliye-i ubdiyyete veya kllnin bir glgesine veya bir suretine kp, bir nevi huzura merref olup, اِيّ&# 1614;اكَ نَعْ&# 1576;ُدُ hitbna (herkesin kabiliyeti nisbetinde) bir mazhariyyet-i azmedir.deta, harekt- saltiyede tekrarla "Allah Ekber" "Allah Ekber" demekle kat- meratibe ve terakkiyat- mneviyyeye ve cz'iyattan devir-i klliyeye kmasna bir iarettir ve mrifetimiz haricindeki kemalt- Kibriysnn mcmel bir nvandr. Gya herbir "Allah Ekber" bir basamak- mi'raciyyeyi kat'na iarettir. te u hakikat- salttan mnen veya niyyeten veya tasavvuren veya haylen bir glgesine, bir uana mazhariyyet dahi, byk bir saadettir. te Hacda pek kesretli "Allah Ekber" denilmesi, u srdandr. nki:Hacc- erif bil'asle herkes iin bir mertebe-i klliyede bir ubdiyyettir. Naslki bir nefer, bayram gibi bir yevm-i mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padiahn bayramna gider ve ltfuna mazhar olur. yle de: Bir hac, nekadar mi de olsa, kat' mertib etmi bir veli gibi umum aktr- arzn Rabb- Azmi nvniyle Rabbine mteveccihtir. Bir ubdiyyet-i klliye ile merreftir. Elbette hac miftahiyle alan meratib-i klliyye-i Rubbiyyet ve drbnyle nazarna grnen fk- azamet-i Ulhiyyet ve eriyle kalbine ve hayline gittike genilenen devir-i ubdiyyet ve mertib-i Kibriya ve ufk-u tecelliyatn verdii hararet, hayret ve dehet ve heybet-i Rubbiyyet " اَلل&# 1617;َه اَكْ&# 1576;َرْ "

(ShTls:31)

" اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ ile teskiný edilebilir ve onunla, o mertib-i mnkeife-i mehude veya mutasavvire, iln edilebilir. Hacdan sonra u mnay, ulv ve kll muhtelif derecelerde bayram namaznda, yamur namaznda, husuf ksuf namaznda, cemaatle klnan namazda bulunur.te eir-i slmiyyenin, velev snnet kabilinden dahi olsa ehemmiyeti u srdandr.سُبْ&# 1581;انَ مَنْ جَعَ&# 1604;َ خَزئ&# 1616;نُهُ بَيْ&# 1606;َ الْك&# 1614;افِ و النّ&# 1615;ونِ فَسُ&# 1576;ْحَا& amp;#1606;َ الَّ&# 1584;ِى بِيَ&# 1583;ِهِ مَلَ&# 1603;ُوتُ كُلّ&# 1616; شَىْ&# 1569;ٍ وَاِ&# 1604;َيْه& amp;#1616; تُرْ&# 1580;َعُو& amp;#1606;َ سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1603;َ لاَع&# 1616;لْمَ لَنَ&# 1575; اِلا&# 1617;َ مَا عَلّ&# 1614;مْتَ& amp;#1606;ا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ العَ&# 1604;ِيمُ الحَ&# 1603;ِيمُ رَبّ&# 1614;نَا لاَت&# 1615;ؤَاخ& amp;#1616;ذْن&#1 614;ا اِنْ نَسي&# 1606;اَ اَوْ اخْط&# 1614;انَا رَبّ&# 1614;نَا لا تُزِ&# 1594;ْ قُلُ&# 1608;بَنا& amp;#1614; بَعْ&# 1583;َ اِذْ هَدَ&# 1610;ْتَن& amp;#1575; وَهَ&# 1576;ْ لَنا&# 1614; مِنْ لَدُ&# 1606;ْكَ رَحْ&# 1605;َةً اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ الوه&# 1617;َابُ وَصَ&# 1604;ِّ وسَل&# 1617;ِمْ عَلَ&# 1609; رَسُ&# 1608;لِكَ اْلا&# 1614;كْرَ& amp;#1605;ِ مَظْ&# 1607;َرِ اسْم&# 1616;كَ اْلا&# 1614;عْظَ& amp;#1605;ِ وَعَ&# 1604;َى اَلِ&# 1607;ِ واصْ&# 1581;َابِ& amp;#1607;ِ وَ اِخْ&# 1608;َانِ& amp;#1607;ِ وَاِ&# 1578;ْبَا& amp;#1593;ِهِ اَمّ&# 1616;ينَ يَاا&# 1614;رْحَ& amp;#1605; الرّ&# 1614;احِم& amp;#1616;ينَ