BRKA DEFA BERAET KAZANAN RSALE- NUR'UN BRKA

VLAYETTE HAKSIZ MSADERESNE DAR,NUR'UN YKSEK BR TALEBESNN MAHKEMESNDEK MDAFASINDAN BR PARADIR.

(Bu mdafaa, bir takriz olarak buraya ilhak mnasib grlerek dercedilmitir.)

Diyarbakr Sulh Ceza Mahkemesi yksek makamna:

Mahkeme-i dilenizin huzuruna kmaktan fevkalde memnunum.dil mahkemeler; Kinat Hlknn Hak isminin, dil isminin ve daha ok Esma-i lahiyenin tecellighdr. HAK namna hkmeden, DL-i Mutlak hesabna adalet eden ve hakik, slm bir adalet olan krs-i muall ne yksektir, ne mbecceldir... Hak tanmaz marur zalimleri huzurunda serfru ettiren, hakszlar hakk teslime icbar eden dil mahkemeler, en yksek tebcile ve en l ihtirama sezadrlar.

Zulm ve gadr ile hukuku ihll edilmi, haysiyet ve erefi payimal edilmi mazlumlarn, huzurunda ahz- mevki ile tazallm- hal eden barelerin u dnya-y fnide ihkak- hak iin mesned-i re'sleri, mahkemelerdir. u halde ne erefbah bir taht- ldir ki; mazlumlara melce' ve penah, zalimlere de hsran ve tebah oluyor.

nsanlarn ebrarn da, erarn da cem' eden huzur-u mehkim, yle korkulacak bir yer deildir. Belki muhabbete, hrmete lyktr.

Sultanlarla kleleri, asilzadelerle hd- ns msavi tutan u makam, saltanattan da mbecceldir. Hususuyla btn lem-i insaniyete devirlerin, asrlarn ak boyunca dalet dersini veren slm mahkemeleri; akvam- sirenin engizisyonlarna mukabil, adalet nurunu bare beerin kara sahifesine hametle aksettirmitir. Adliye ve adalet tarihimiz, bunun binlerle misline ahiddir.

Ezcmle bu mbarek, adaletli mahkemenin huzurunda iftiharla arz etmek isterim ki; mehur slm seyyah ve tarihisi Evliya elebi, Seyahatname'sinde diyor ki: "lk stanbul kads (hkimi) olan Hzr Bey elebi'nin huzurunda, Hametli Padiah Ftih ile bir Rum mimar arasnda yle bir muhakeme cereyan eder:sh: (: 225)

Byk bir abidenin inasnda kullanlacak iki mermer stunu, Ftih bir Rum mimarna teslim eder. Mimar da, Ftih'in arzusunun hilafna olarak bu stunlar er arn kesip ksaltr. Ftih, cezaen Rum mimarnn elini kestirir. Rum mimar da, Ftih aleyhine dava aar. Bunun zerine mahkemeye celbedilen Byk Padiah, ba keye gemek istemi. Birdenbire, hkimin u ihtaryla karlam:

-Oturma Beyim! Hasmnla mrafaa-i er' olacaksn, ayakta beraber dur!

Hzr Bey elebi; bu koca anl padiah- maznuna, haksz el kestirdii iin, kendisinin de ksasa tbi olduunu ve elinin kesileceini bildirir. Fakat mimar ksas istemedii iin, byk Fatih gnde on altun tazminata mahkm olur ve hatt ksastan kurtulduu iin bu tazminat kendiliinden yirmi altuna karr."

slm mahkemesinin adaletinin anl misallerinden biri olan u misal, bize en hametli hkmdarlarla en ciz ferdlerin, huzur-u mehkimde msavi olduunu gsteriyor.

te ben de bugn, Fatih kadar anl, kahraman slm hkimi Hzr Bey elebi'nin makamnn mmessili olan ve hakik dalet-i Kur'aniyeyi esas tutan bir makamn yerinde bulunan bir mahkemenin huzurunda bulunuyorum. Btn kalbimi huzur ve srura kalbeden memnuniyetim budur.

Kahraman ecdadmzn bu kadar ulviyetinin srr; kalblerinde ALLAH korkusunun mevcudiyetiyle, Kur'an nurunun ve nihayetsiz feyzinin ruhlarnda yerlemi olmas ve kuds hakaika kar sonsuz ve nihayetsiz derecede merbutiyetleridir. O mbarek ecdaddan bize tevars eden, ALLAH ve KUR'AN iin akttklar kuds kanlarnn halen eserleri bulunan bu yurdda ve aziz canlarn feda ettikleri u memlekette: "Kur'ann kuds hakikatlarna hizmet ediyor, Kur'ann tefsirini okuyor, evinde bulunduruyor." kaydyla mahkemenin huzuruna sevkedildim.

Evet muhakememiz ahsmla alkadar olmaktan ziyade, RSALE- NUR'UN muhakemesidir. Risale-i Nur ise, Kur'an- Mu'ciz-l Beyan'n semav ve kuds hakaiknn tereuhat olmak hasebiyle, o yksek eserlerdeki kymet, dorudan doruya Kur'ana aittir. u halde, muhakeme de Kur'ann muhakemesidir. Ehl-i tevhidin kitab olan KELMULLAH btn yt ve beyyinatyla Hlk- Kint'n vahdaniyetini ve ehadiyetini i'ln ediyor.sh: (: 226)

Kur'ann ehl-i ukl hayrette brakan i'caz, belgat ve fesahat, nihayet derecedeki yksek slbu, selaset-i beyan, elhasl sonsuz bedayi' ve cmiiyeti ile ins ve cinnin kyamete kadar gelecek ihtiyacatna ekmeliyetle kfi gelmesi, dnya ve hiret saadetinin rehberi bulunmas ve btn asrlardaki tabakat- beere hitab etmesi ve kinat Hlknn marziyatn kullarna bildirecek yt ve beyyinat tefsir ve izah edecek mtehasss ehl-i ilmin bulunmas zaruretine binaen her asrda gelen binler mdakkik ehl-i ilim, yz binlerle Kur'an tefsirlerini meydana getirmiler; btn asrlar Kur'ann nuruyla klandrmlardr.

te Risale-i Nur da; bu asrda Kur'ann feyziyle vcud bulan, beerin tekemmltna uygun olarak Kur'ann gsterdii mu'cizeli hakikatlarn, bu tekml ile saha-y fiile konulduunu bildiren ve asrn idrakine hitab eden gayet kuds bir tefsirdir. Kur'an batan baa tevhid-i lahyi iln ediyor. Risale-i Nur da, iman- billah gsteren ve hakaik-i imaniyeyi ders veren yetleri tefsir ediyor.

te muhakemenin asl mevzuu budur.

Otuz seneden beri gizli din dmanlarnn, komnistlerin ve masonlarn tahrikatyla, Risale-i Nur akirdleri birok mahkemelere sevkedilmiler. dil mahkemeler de o hin, gizli din ve Kur'an dmanlarnn ettikleri iftiralar inceden inceye tedkik etmiler, "Bunlarda bir su yok, kitablar ise faydal kitablardr" diyerek, ok mahkemeler beraetle neticelenmilerdir.

Temyiz Mahkemesi de, defa mahkemelerin beraet kararn tasdik etmi. Hkm kaziye-i muhkeme haline geldii halde, memleketi umum bir dinsizlie srklemek iin perde arkasndaki din dmanlar; faaliyetlerini mtemadiyen tazelemiler, skn ve asayie pek ok muhta olan memleketimizi bu cihetten za'fa uratmak iin adliyeleri, mahkemeleri daima hinane tertiblerle megul etmilerdir.

Evvelce ifahen dahi arzettiim vecihle; Selef-i Slihn'in brakt kuds tefsirler iki ksmdr: Bir ksm, ahkma dair tefsirlerdir. Dier bir ksm da, yt- Kur'aniyenin hikmetlerini ve iman hakikatlarn tefsir ve izah ederler. Selef-i Slihn'in bu trl tefsirleri oktur. Hususan Gavs- Azam ah- Geylan, mam- Gazal, Muhyiddin-i Arab, mam- Rabban gibi zevat- kiramn eserleri, bu ksm tefsirlerdir. Bilhassa Mevlna Celaleddin-i Rum Hazretlerinin Mesnev-i erif'i de bu tarz bir nevi manev tefsirdir. te Risale-i Nur, bu tarz tefsirlerin en yksei, en mmtaz ve en mstesnasdr. te madem bu tarz tefsirler mtedavildir, kimse ilimiyor, Risale-i Nur'a da ilimemek lzmdr. lienler, KUR'AN'A ve ecdada dmanlklarndan iliirler.sh: (: 227)

Risale-i Nur, erkn- imaniyeyi ve yt- Kur'aniyeyi tefsir ederek yle bir tarzda beyan eder ki; hi bir mnkir, hi bir dinsiz, o hakikatlar inkr edemez. Hem riyaz bir kat'iyetle isbat eder, gze gsterir, akl doyurur, letaifi kandrr; artk hi bir iman ve Kur'an hakikat inkra mecal kalmaz. Bundan dolaydr ki; dinsizler, komnistler, bu memlekette Risale-i Nur varken mel'unane fikirlerini saha-y tatbike koyamadklarndan ve bir manev beki gibi Risale-i Nur daima karlarna ktndan, Risale-i Nur'un her vecihle nerine sed ekmeyi gaye edinmilerdir.

Risale-i Nur, tahkik iman dersleri verir. akirdlerini her trl fenalktan alkoyar. Kalblere doruluk alar. Onu hakkyla anlayan, artk fenalk yapamaz. Onun iindir ki, bugn memleketin her tarafndaki Risale-i Nur Talebeleri, asayiin manev muhafz hkmndedirler. imdiye kadar hibir hakik Nur Talebesinde asayie mnaf bir hareket grlmemi, deta Nur Talebeleri zabtann manev yardmcs olmulardr. Risale-i Nur talebelerinin rza-i lahden baka, a'mal-i uhreviyeye mteveccih olmaktan gayr dnceleri yoktur. u halde Risale-i Nur'a garazkr tertipler hazrlayanlar, perde arkasndaki mlm din dmanlarndan baka kimse deildir.

Yukardaki maruzatmzda birok mahkemelerin beraet kararlarnn mevcudiyetini arzetmitim. Elde edebildiim tarih ve numaralarn beyan ederek, o dil ve yksek mahkemelere milyonlar Nur akirdleri namna minnetdarlmz bildirmek isterim. Umum Risalelerin beraet ve iadesi hakknda Denizli Ar Ceza Mahkemesinin 15/Haziran/1944 tarihli beraet kararyla, stanbul Eminn Ar Ceza Mahkemesinin 1953 tarih ve 1951/137 esas ve 1952/27 kararyla ki; geen celsede Sebilrread Gazetesi'nin takdim ettiim nshasnda bildirilen beraet karardr. Ayrca mahkeme-i lnize suret-i mahsusada arz ve takdim ettiim As-y Musa dhil umum Risale-i Nur Klliyatnn Mersin Ar Ceza Mahkemesinin 1954/17 esas 1954/421 karar ve 9/4/954 tarihli beraet kararnn mevcudiyetleri, mahkemelerin temininde olarak hi bir elin Risale-i Nur'a ilimemesini tazammun ettii halde, mestur dmanlarn hinane faaliyetleriyle bu sefer de tahsisen As-y Musa kasdedilerek dil ve yksek mahkemeye gelmi bulunuyoruz.

Risale-i Nur, man- bllah ile Tevhidi en yksek derecede, aynelyakn ve hakkalyakn bir surette gze gsterip btn letifi zam derecede doyurmasyla iman taklidden kurtarp, derece-i tahkike ykseltir. As-y Musa'da ise, bu ulv ve kuds iman dersi, en parlak bir surette, hem grlmemi ihtiam ile isbat edildiinden, yzotuz cilde yaklaan Risale-i Nur tefsirinin deta hlsas hkmndedir.sh: (: 228)

Btn semav kitablarn ve btn Peygamberlerin en byk davas Hlk- Kinat'n uluhiyet ve vahdaniyetini ilndr. KAR'AN batan baa tevhidi gsterir. te As-y Musa da; Mslmanlara ve umum beeriyete Cenab- Hakk'n birliini ve delil-i vahdaniyetini gne gibi gstermesinden, en byk bir mtefekkir ile bir dinsizi ve bir feylesofu hakaik-i imaniyeyi tasdike mecbur ettii gibi; en mi bir adamn da en yksek hakikatlar, en byk bir shuletle anlamasn temin eden, tevhidi gsteren, yt- Kur'aniyenin en kuds bir tefsiridir. Aynen ismi gibidir. Nasl ki Musa Aleyhisselm elindeki assyla kara talardan, orak vadilerden, ate fkran llerden b- hayat fkrtt gibi, As-y Musa da, vahdaniyet-i lahiyeyi isbat etmesiyle dnya ve hiret lemlerini ziyadar edecek tevhid nurlarn fkrtyor; ta gibi kalbleri, mum gibi eritiyor, evki ile gnlleri teshir ediyor.

Hem madem mahkemelerin beraeti mevcud ve vicdan hrriyeti var ve hibir memlekette ilim ile itigal edenlere iliilmiyor; u halde ulm-u evveln ve hirni cmi' olan Risale-i Nur'a da ilimemek lzmdr.

Risale-i Nur yurdun asayiine, skn ve selmetine hizmet ettiine delil: Milyonlar talebelerinin hibirisinde bir vak'ann grlmemi olmasyla beraber, hepsinin de namuskrane faaliyetleriyle mstakim grlmeleridir. Risale-i Nur Klliyat, As-y Musa ile birlikte ktbhane-i mesamin harminden alnmas ile, her trl su unsurunun mevcudiyetini bizzt ref'eder. Zira her mnevver adam, ktbhanesinde her nevi kitab bulundurur, okur, tedkik eder. Mel'unane fikirleri nereden ve anaristlii telkin eden kitablar bile ktbhanelerde aka tedkike tbidir.

Hlsa: Risale-i Nur, Kur'ann bu asrda en yksek ve en kuds bir tefsiridir. Hakikatlar semavdir, Kur'andir. O halde Kur'an okunduka, o da okunacaktr. Risale-i Nur, mcevherat- Kur'aniye hakikatlarnn sergisidir, pazardr. Bu ulv pazarda herkes istedii gibi ticaret yapar. Uhrev, manev zenginliklere mazhariyeti temin eder.

Bu kadar maruzatmzla ifade etmek istedim ki: Maksadmz; imanmz kurtarmaktr, imana hizmettir, Kur'ana hizmettir. hirete mteveccih olan bir hal ise, hibir gna su mevzuu olamaz. Mtemadiyen ikayette bulunduumuz o gizli din dmanlar, trl trl entrikalarla, tertiblerle, iz'alarla bizleri bu kuds vazifeden men'etmeye uramaktadrlar. Bizler ise bu kuds yolda Kur'an ve iman iin her eyimizi fedaya seve seve hazrz. Deil dnyev zdrablar, cehennem azablar da verilse, baklarla da doransak, en mdhi lmlere de maruz braklsak, asrlar boyunca milyonlar mbarek ecdadmzn feda-y cansh: (: 229)

ettikleri bu kuds hakikata, bizim canmz da feda olsun. Bir deil, bin ruhum da olsa, Kur'an iin, iman iin hepsini feda etmee her zaman hazrm.

u aziz vatann talar, topraklar, abideleri, kubbeleri, cmileri, minareleri, mezar talar, trbeleri; Kur'ann tebli ettii zemzeme-i tevhidi haykryorlar. man ve Kur'ann ezel nurunu, atom zerratna kadar nfuz edip iln ettii tevhid hakikatn, hibir kuvvet bu vatann ve bu milletin sine-i pkinden silemez.

Muhterem mahkemenizden, yksek adaletinizden; hakaik-i Kur'aniyeyi ve Vahdaniyet-i lahiyeyi hametle iln eden ve tevhidi azam derecede gsteren Risale-i Nur Klliyatnn iadesine ve beraetine karar vermenizi rica ederim.

Risle-i Nur, Kur'an'n maldr. Ar fere balayan Kelmullah ile mzi canibindeki milyarlar ehl-i iman, evliya ve enbiya alkadar olduklar gibi, Risale-i Nur mahkemesiyle de manen alkadardrlar. ok ihtiyarlam Arzn, drtyz milyon Mslman sekenesi, Risale-i Nur'un beraetine ve serbestiyetine ve intiarna muntazrdrlar.

Mzi tarafndan perde-i gayb arkasna ekilen mbarek ecdadmzn nran kafileleri, ulv makamlarndan Risale-i Nur mahkemesine manen nzrdrlar.

Mstakbel cebhesinin feyizkr nesilleri, beraet (Haiye) kararn bekliyorlar.

(Haiye): Bu mdafaann serdedildii muhakeme, beraetle neticelenmitir.

Emekli Yzba

Mehmed Kayalar