SEKZNC MES'ELENN BR HLSASI

Yedinci'de hari ok makamattan soracaktk. Fakat, Hlikmzn isimleriyle verdii cevap o derece kuvvetli , yakn ve kanaat verdi ki; daha baka sorgulara ihtiya brakmadndan orada ksa kestik. imdi bu mes'elede, hiret mannn, hem hiretin saadetine, hem dnya saadetine dair te'min ettii faideler ve neticelerinden yzden biri hlsa edilecek. Saadet-i uhreviyeye ait ksm, (Kur'an- Mu'ciz'l-Beyan'n izahat daha hibir beyana ihtiya brakmam) onu O'na havale ederek ve saadet-i dnyeviyeye ait ksm izah cihetini Risale-i Nur'a brakp, yalnz ksa bir hlsa ile insann hayat- ahsiye ve hayat- itimaiyesine ait yzer neticelerinden -drt tanesini beyan ederiz.Birincisi : nsan, sair hayvanata muhalif olarak, hnesiyle alkadar olduu misill dnya ile alkadardr; ve akaribiyle mnasebetdar olduu gibi, nev'i beer ile de cidd ve ftr mnsebettardr. Ve dnyada muvakkat bekasn arzulad gibi bir dr- ebedide bekasn, ak derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gda ihtiyacn te'min etmee alt gibi; dnya kadar geni, belki ebede kadar uzanan sofralar ve gdalar akl ve kalb ve ruh ve insniyet mideleri iin tedarik etmee ftratan mecburdur, abalyor. Ve yle arzular ve matlablar var ki, ebed saadetten baka hi bir ey onlar tatmin etmiyor. Hatt Onuncu Sz'de iaret edildii gibi bir zaman (kklmde) hayalimden sordum: "Sana bir milyon sene mr ve dnya saltanat verilmesini, fakat sonra ademe ve hilie dmesini mi istersin? Yoksa bki fakat di ve meakkatli bir vcudu mu istersin?" dedim. Baktm, ikincisini arzulayp birincisinden "ah!" ekti. "Cehennem de olsa beka isterim" dedi.te mdem, mhiyet-i insaniyenin bir hizmetkr olan kuvve-i hayaliyeyi bu dnya lezzetleri tatmin etmiyor. Elbette gayet cmi mhiyet-i insaniye, ebediyetle ftraten alkadardr. te bu hadsiz arzu ve emellere bal olduu halde, sermyesi bir cz'i cz'- ihtiyar ve fakr- mutlak bir insana, hirete man ne derece kuvvetli ve kfi ve vfi bir hazine, bir medar- saadet ve lezzet; bir medar- istimdad, bir merci; ve dnyann had-

(Sh:As.38)siz gamlarna kar bir medar- teselli olduu yle bir meyve ve faidedir ki, onu kazanmak yolunda dnya hayatn feda etse, yine ucuzdur.kinci meyvesi ve hayat- ahsiyeye bakan bir fidesi: nc mes'elede izah edilen ve Genlik Rehberi'nde bir hiye bulunan ok ehemmiyetli bir neticedir.Evet, her insann, her zaman dnd en ehemmiyetli endiesi, mezaristana giren kendi dostlar ve akrabalar gibi o idamhneye girmek keyfiyetidir. Bir tek dostu iin ruhunu feda eden o biare insann; binler, belki milyonlar, milyarlar dostlar ebedi bir mfrakat iinde idam olmalarn tevehhm edip Cehennem azabndan beter bir elem, - o dnmek ucundan- grnd vakit, hirete man geldi, gzn atrd; ve perdeyi kaldrd.. "bak" dedi. O manla bakt.. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhniyeyi, o dostlar ebed lmlerden ve rmelerden kurtulup mesrurne bir nuran lemde onu da bekliyorlar vaziyetinde mahedesiyle ald. Risale-i Nur'da bu netice hccetlerle izahna iktifaen ksa kesiyoruz.Hayat- ahsiyeye ait nc bir faidesi: nsann sair zhayatlar stndeki tefevvuku ve rtbesi ise; yksek seciyeleri ve cem'iyetli istidatlar ve kll ubudiyetleri ve geni vcud direleri itibariyledir. Halbuki o insan, hem mdum, hem l, hem karanlk olan gemi ve gelecek zamanlarn ortasnda skm bir ksa zaman olan hazr vaktin mikyasiyle, lsyle; hamiyeti, muhabbeti, kardelii, insaniyeti gibi seciyeler alr.Mesel: Eskiden tanmad ve ayrldktan sonra da hi gremeyecei babasn, kardeini, karsn, milletini ve vatann sever, hizmet eder. Ve tam sadkata ve ihlsa pek ndir muvaffak olabilir; o nisbette kemlt ve seciyeleri klr. Deil hayvanlarn en ulvsi, belki ba aa, akl cihetiyle en biaresi ve aas olmak vaziyetine decei srada, hirete man imdda yetiir. Mezar gibi dar zamann gemi ve gelecek zamanlar iine alan, pek geni bir zamana evirir. Ve dnya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daire-i vcud gsterir. Babasn, dar- saadette ve lem-i ervahta dahi pederlik mnasebetiyle; ve kardeini, t ebede kadar uhuvvetini dnmesiyle ve karsn Cennet'te dahi en gzel bir refika-i hayat olduunu bilmesi haysiyetiyle sever, hrmet eder, merhamet eder, yardm eder. Ve o byk ve geni dire-i hayatta ve vcuttaki mnasebetler iin olan ehemmiyetli hizmetleri, dnyann kymetsiz ilerine ve cz'i garazlarna ve menfaatlerine let etmez. Ciddi sadkata ve samimi ihlsa muvaffak olarak, kemlt ve hasletleri, o nisbette - derecesine gre- ykselmee balar. nsaniyeti teli eder. Hayat lezzetinde sere kuuna yetimeyen o insan, btn hayvanat stnde, kinatn en mntehab ve bahtiyar bir misafiri ve Shib-i Kinatn en mahbub ve makbl bir abdi olmasdr. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hccetlerle zahna iktifen ksa kesildi.

(Sh:As.39)Drdnc bir fidesi ki, insann hayat- itimaiyesine bakyor :Risale-i Nur'dan Dokuzuncu ua'da beyan edilen o neticenin bir hlsas udur:Nev'i insann drtten birini tekil eden ocuklar, hiret manyla insanca yaayabilirler ve insaniyetin istidatlarn tayabilirler. Yoksa elm endieler iinde, kendini uyutturmak ve unutturmak iin ocuka oyuncaklaryla, haylaz bir hayatla yaayacak. nki, her vakit etrafnda onun gibi ocuklarn lmesiyle onun nazik dimanda ve ileride uzun arzular tayan zaf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda yle bir te'sir yapar ki; hayat ve akl o bareye let-i azab ve ikence edecei zamanda, hiret mannn dersiyle, grmemek iin oyuncaklar altnda onlardan sakland o endieler yerinde bir sevin ve genilik hissederek der: "Bu kardeim veya arkadam ld. Cennet'in bir kuu oldu. Bizden daha iyi keyf eder, gezer. Ve vlidem ld, fakat rahmet-i lhiyeye gitti; yine beni Cennet'te kucan alp, sevecek. Ve ben de o efkatli anneciimi greceim." diye insaniyete lyk bir tarzda yaayabilir.Hem insann bir rub'unu tekil eden ihtiyarlar; yaknda hayatlarnn snmesine ve topraa girmelerine ve gzel ve sevimli dnyalarnn kapanmasna kar teselliyi, ancak ve ancak hiret mannda bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakr efkatli analar, yle bir vveyl-y ruh ve dadaa-i kalb ekeceklerdi ki, dnya onlara me'yusane bir zindan ve hayat ikenceli bir azab olurdu. Fakat, hiret man onlara der:"Merak etmeyiniz. Sizin ebed bir genliiniz var, gelecek; ve parlak bir hayat ve nihyetsiz bir mr sizi bekliyor. Ve zyi ettiiniz evld ve akrabalarnzla sevinlerle greceksiniz. Ve ettiiniz btn iyilikleriniz muhafaza edilmi; mkfatlarn greceksiniz." diye, mn- hiret onlara yle bir teselli ve inirah verir ki; herbirinin yz ihtiyarlk birden balarna toplansa onlar me'yus etmez.Nev'i insann ten birisini tekil eden genler - Hevesatlar galeyanda, hissiyata malub cr'etkr akllarn her vakit bana almayan o genler- hiret mann kaybetseler ve Cehennem azbn tahattur etmezlerse, hayat- itimayede, ehl-i namusun mal ve rz ve zaif ve ihtiyarlarn rahat ve haysiyeti tehlikede kalr. Baz, bir dakika lezzeti iin bir mes'ud hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste drt-be sene azab eker. Canavar bir hayvan hkmne geer.Eer, mn- hiret onun imdadna gelse, abuk akln bana alr. "Geri hkmet hafiyeleri beni grmyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat, Cehennem gibi bir zindan bulunan bir padiah- Zlcell'in melikeleri beni gryorlar ve fenalklarm kayd ediyorlar. Ben ba bo deilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zaif olacam." diye birden, zulmen tecvz etmek istedii adamlara kar bir efkat, bir

(Sh:As.40)hrmet hissetmeye balar. Bu mnann dahi Risale-i Nur'da brhanlaryle zahna iktifaen kesiyoruz.Hem nev'i beerin ehemmiyetli bir ksm, hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibetzedeler ve fakirler ve ar ceza alan mahbuslar; eer man- hiret onlarn imdadna yetimezse, her vakit hastaln ihtariyle gz nne gelen lm ve intikamn alamad ve namusunu elinden kurtaramad zlimin marrne ihneti ve byk musibetlerde bo bouna maln, evldn kaybetmekle elm me'yusiyeti ve bir-iki dakika veya bir-iki saat keyf yznden be-on sene byle bir hapis azbn ekmekten gelen kederli sknt, elbette o barelere dnyay zindan ve hayat bir ikenceli azba evirir. Eer hirete mn imdatlarna yetise birden onlar nefes alrlar; skntlar, me'yusiyetleri ve endieleri ve intikam hiddetleri, derece-i manna gre ksmen ve bazen tamamen zil olur.Hatt diyebilirim ki: Benim ve bir ksm kardelerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehetli musibetimizde, eer man- hiret yardm etmese idi, bir gn dayanmak, lm kadar te'sir edip bizi hayattan istifa etmee sevk edecekti. Fakat hadsiz kr olsun, benim canm kadar sevdiim pek ok kardelerimin bu musibetten gelen elemlerini de ektiim ve gzm kadar sevdiim binler Risale-i Nur risaleleri ve benim yaldzl ve ssl ve ok kymettar kitaplarmn ziya'lar ve alamalarndan teessflerini ektiim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkm kaldramadm halde, sizi kasemle te'min ederim ki: man- Bil'hiret nru ve kuvveti bana yle bir sabr ve tahamml ve teselli ve metnet, belki mchidne, krl bir imtihan dersinde daha byk mkfat kazanmak iin bir evk verdi ki, ben bu risalenin banda dediim gibi, kendimi medrese-i Ysufiye unvanna lyk bir gzel ve hayrl medresede biliyorum. Ara sra gelen hastalklar ve ihtiyarlktan ne'et eden titizlikler olmasa idi, mkemmel ve rahat- kalb ile derslerime daha ziyde alacaktm. Her ne ise... Bu, makam mnasebetiyle saded hrici girdi, kusura baklmasn.Hem, her insann kk bir dnyas, belki kk bir Cenneti dahi kendi hnesidir. Eer man- hiret o hnenin saadetinde hkmetmezse, o ile efrad, her biri efkat ve muhabbet ve alkadarl derecesinde elm endieler ve azablar eker. O Cenneti, Cehennem'e dner. Veyahut muvakkat elenceler ve sefhetlerle akln tenvim edip uyutur. Devekuu gibi avcy grr kaamyor, uamyor. Ban kuma sokar, t grnmesin. Ban gaflete sokar, t lm ve zeval ve firak onu grmesin. Divnece, muvakkat, ibtal-i his nev'inden bir re bulur.nki, mesel valide, ruhunu fed ettii evladn daima tehlikelere mruz grdke titrer. Ve pederini ve kardeini eksik olmayan bellardan kurtaramayan evltlar, dim bir keder, bir korkaklk hisseder. Buna kysen bu dadaal kararsz hayat- dnyeviyede o mes'ud zannedilen ile hayat

(Sh:As.41)

ok cihetlerle saadetini kaybeder; ve ksack bir hayattaki mnsebet ve karbet dahi, hakik sadkati ve samimi ihls ve garazsz bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlk o nisbette klr, belki sukut eder.Eer hirete mn o hneye girse, birden klandracak, ortalarndaki mnsebet ve efkat ve karbet ve muhabbet, ksack bir zaman lsyle deil, belki dr- hirette saadet-i ebediyede dahi o mnsebetlerin devam lsyle samimi hrmet eder, sever, efkat eder, sadkat eder, kusurlarna bakmaz gibi ahlk ykseklenir. Hakik insaniyet saadeti o hnede balar inkiafa..bu mna dahi hccetlere Risale-i Nur'da beyanna binen ksa kesildi.Hem herbir ehir kendi ahlisine geni bir hnedir. Eer man- hiret o byk aile efradnda hkmetmezse, gzel ahlkn esaslar olan ihls, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakrlk, rza-y lhi, sevab- uhrev yerine garaz, menfaat, sahtekrlk, hodgmlk, tasannu', riy, rvet, aldatmak gibi haller meydan alr. Zhiri syi ve insaniyet altnda anaristlik ve vahet mnalar hkmeder; o hayat- ehrye zehirlenir. ocuklar haylazla, genler sarholua, kavler zulme, ihtiyarlar alamaa balarlar.Buna kysen, memleket dahi bir hnedir. Ve vatan dahi bir mill ilenin hnesidir. Eer man- hiret bu geni hnelerde hkmetse, birden samim hrmet ve cidd merhamet ve rvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaeret ve riysz ihsan ve fazilet ve enniyetsiz byklk ve meziyet o hayatta inkiafa balarlar.ocuklara der: Cennet var haylazl brak" Kur'an dersiyle temkin verir.

Genlere der: "Cehennem var, sarholuu brak", akl balarna getirir.

Zlime der: "iddetli azab var, tokat yiyeceksin" adlete ban edirir.

htiyarlara der: "Senin elinden km btn saadetlerinden ok yksek ve daimi bir uhrev saadet , ve taze, bki bir genlik seni bekliyorlar. Onlar kazanmaa al." alamasn glmeye evirir.Bunlara kysen cz'i ve kll herbir taifede hsn- te'sirini gsterir, klandrr. Nev'i beerin hayat- itimaiyesiyle alkadar olan itimaiyyun ve ahlkiyyunlarn kulaklar nlasn.te man- hiretin binler fidelerinden iaret ettiimiz be-alt nmunelerine sairleri kyas edilse kat'i anlalr ki; iki cihann ve iki hayatn medar- saadeti yalnz mandr.Risale-i Nur'da Yirmisekizinci Sz'de ve baka risalelerinde, harin cismaniyeti cihetinde gelen zaif phelere kuvvetli cevaplarna iktifaen burada yalnz bir ksa iretle deriz ki:Esm-i lhiyyenin en cem'iyetli yinesi cismniyettedir. Ve hilkat- kinattaki makasd- lhiyyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyette-

(Sh:As.42)dir. Ve hsanat- Rabbniyyenin en ok eitleri ve rengrenkleri cismniyettedir. Ve beerin ihtiyact dilleriyle Hlikna kar dualarnn ve teekkratnn en kesretli tohumlar yine cismniyettedir. Mneviyat ve ruhniyyat lemlerinin en mtenevvi ekirdekleri yine cismniyettedir.Bunlara kyasen, yzer kll hakikatler cismniyette temerkz ettiinden, Hlk- Hakm, zemin yznde cismniyeti oaltmak ve mezkr hakikatlere mazhar eylemek iin yle sr'atli ve dehetli bir faaliyetle kafile kafile arkasna mevcudata vcut giydirir. O mehere gnderir. Sonra onlar terhis eder, bakalarn gnderir. Mtemadiyen kinat fabrikasn ilettirir. Cisman mahsult dokuyup, zemini, hirete ve Cennete bir fidanlk bahesi hkmne getirir. Hatt insann cisman midesini memnun etmek iin o midenin hl diliyle bekasna dair duasn keml-i ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek iin, hadsiz ve hesapsz ve yzbinler tarzlarda ve binler eit eit lezzetlerde gayet san'atl taamlar ve gayet kymetli ni'metleri cismaniyete ihzar etmek, bedhetle ve eksiz gsterir ki: Dr- hirette Cennet'in en ok ve en mtenevvi lezzetleri cismandir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istedii ve nsiyet ettii ni'metleri cismandir.Acaba hibir cihet-i ihtimali ve imkn varm ki; bu di midenin hl diliyle beka duasn kabul edip nihyetsiz mu'cizatl maddi taamlar ile onu minnettar ederek, her vakit tesadfsz, kasd olarak fiilen cevap veren bir Kadr-i Rahm, bir Alm-i Kerm, kinatn en ehemmiyetli neticesi ve arzn halifesi ve o Hlik'n gzidesi ve perestikr olan nev-i insann insaniyet mide-i kbras ile kll ve yksek ve daima arzu ettii ve nsiyet ettii ve ftraten istedii cisman lezzetleri, dr- bekada verilmesine dair hadsiz umum dualar kabul olmasn. Ve har-i cisman ile fiilen cevap verilmesin; onu ebed minnettar etmesin. deta sinein sesini iitsin, gk grltsn iitmesin. Ve di bir neferin keml-i ehemmiyetle tehizatna baksn; orduya hi bakmasn, ehemmiyet vermesin. Bu, yz derece muhl ve btldr. Evet وَفِ&# 1610;هَا مَا تَشْ&# 1578;َهِي& amp;#1607;ِ اْلا&# 1614;نْفُ& amp;#1587;ُ وَتَ&# 1604;َزُّ اْلا&# 1614;عْيُ& amp;#1606;ُ yetinin sarhat- kat'iyesiyle, insan, en ziyade nsiyet ettii ve dnyada nmunesini tatm olduu cisman lezzetleri Cennet'e lyk bir tarzda grecek, tadacak. Ve lisan, gz ve kulak gibi zalarn ettikleri hlis krler ve husus ibadetlerin mkfatlar, o uzuvlara mahsus cisman lezzetler ile verilecektir. Kur'an- Mu'ciz'l-Beyan o derece cisman lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, baka te'viller ile mna-y zhiriyi kabul etmemek imkn haricindedir.te man- hiretin meyveleri ve neticeleri gsteriyorlar ki; nasl ki zy insaniden midenin hakikat ve ihtiyacat, taamlarn vcuduna kat'i dellet eder; yle de insann hakikat ve kemlt ve ftr ihtiyacat ve ebed

(Sh:As.43)arzular ve iman- hiretin mezkr netice ve faidelerini isteyen hakikatlar ve istidatlar, daha kat'i olarak hirete ve cennete ve cisman bki lezzetlere dellet ve tahakkuklarna ehadet ettii gibi, bu kinatn hakikat- kemlat ve mnidar tekvin yt ve insaniyetin mezkr hakikatler ile alkadar btn hakikatlar, dr- hiretin vcuduna ve tahakkukuna ve harin gelmesine ve Cennet ve Cehennem'in almasna dellet ve ehadet ettiklerini, Risale-i Nur eczalar ve bilhassa Onuncu ve Yirmisekizinci (iki makam), Yirmidokuzuncu Szler ve Dokuzuncu ua ve Mncat Risaleleri hccetlerle, parlak ve phe brakmaz bir tarzda isbat etmiler. Onlara havale ederek bu uzun kssay ksa kesiyoruz.Cehenneme dir beyanat- Kur'aniye o kadar vzh ve zhirdir ki, baka zahata ihtiya brakmam. Yalnz bir iki zaif pheyi izle edecek iki nkteyi, tafsilini Risale-i Nur'a havale edip gayet ksa bir hlsasn beyan edeceiz.B i r i n c i N k t e: Cehennem fikri, gemi man meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla karmyor. nki, hadsiz, rahmet-i Rabbaniyye, o korkan adama der: "Bana gel, tevbe kapsyla gir." T Cehennem'in vcudu deil korkutmak, belki sana Cennet'in lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarna tecavz edilen hadsiz mahlkatn intikamlarn alsn; sizi keyiflendirsin. Eer sen dallette boulup kamyorsan, yine Cehennem'in vcudu bin derece dam- ebedden hayrldr. Ve kfirlere de bir nevi' merhamettir. nki insan, hatt yavrulu hayvanat dahi, akrabasnn ve evldnn ve ahbabnn lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir. Bir cihette mes'ud olur. u halde, sen ey mlhid, dalletin itibariyle ya idam- ebedi ile ademe deceksin veya Cehennem'e gireceksin. err-i mahz olan adem ise, senin btn sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes'ud olduun umum akraba ve asl ve neslin seninle beraber idam olmasndan, binler derece Cehennem'den ziyde senin ruhunu ve kalbini ve mhiyet-i insaniyeni yandrr. nki, Cehennem olmazsa Cennet de olmaz. Her ey senin kfrn ile ademe der. Eer sen Cehennem'e girsen, vcud diresinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabalarn ya Cennet'te mes'ud veya vcud direlerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek, her halde Cehennem'in vcuduna taraftar olmak sana lzmdr. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe taraftar olmaktr ki; hadsiz dostlarnn saadetlerinin hi olmasna taraftarlktr. Evet Cehennem ise , hayr- mahz olan dire-i vcudun Hkim-i Zlcell'inin hakmne ve dilne bir hapishne vazifesini gren dehetli ve cellli bir mevcud lkesidir. Hapishne vazifesini de grmekle beraber, baka pek ok vazifeleri var. Ve pek ok hikmetleri ve lem-i bekaya it hizmetleri var. Ve zebni gibi pek ok zhayatn celldarne meskenleridir.k i n c i N k t e : Cehennem'in vcudu ve iddetli azab, hadsiz rah-

(Sh:As.44)mete ve hakiki adlete ve israfsz mizanl hikmete zddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet, onun vcudunu isterler. nk, nasl bin msumlarn hukukunu ineyen bir zlimi cezalandrmak ve yz mazlum hayvanlar paralayan bir canavar ldrmek, adlet iinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavar serbest brakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil yzer biarelere yzer merhametsizliktir. Aynen yle de; Cehennem hapsine girenlerden olan kfir-i mutlak, kfryle hem esma-i lhiyyenin hukukuna inkr ile tecavz; hem o esmaya ehadet eden mevcudatn ehadetlerini tekzib ile hukuklarna tecavz; ve mahlkatn o esmya kar tesbihkrne yksek vazifelerini inkr etmekle hukuklarna tecavz; ve kinatn gaye-i hilkati ve bir sebeb-i vcudu ve bekas olan tezahr- rubbiyyet-i lhiyyeye kar ubdiyetlerle mukabelelerini ve yinedarlklarn tekzib ile hukukuna bir nevi' tecavz ettii haysiyetiyle yle azim bir cinayet, bir zulmdr ki affa kabiliyeti kalmaz.اِنّ&# 1614; اللّ&# 1614;هَ لاَ يَغْ&# 1601;ِرُ اَنْ يُشْ&# 1585;َكَ بِهِ yetinin tehdidine mstehak olur. Onu Cehennem'e atmamak bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarna taarruz edilen hadsiz dvaclara hadsiz merhametsizlikler olur.te o dvaclar, Cehennem'in vcudunu istedikleri gibi izzet-i cell ve azamet-i keml dahi kat'i isterler. Evet nasl bir serseri si ve raiyete tecavz eden bir adam, orann izzetli hkimine dese: "Beni hapse atamazsn ve yapamazsn" diye izzetine dokunsa, elbette o ehirde hapis olmasa da o edepsiz iin bir hapis yapacak, onu iine atacak. Aynen yle de; kfir-i mutlak, kfryle izzet-i celline iddetle dokunuyor. Ve azamet-i kudretine inkr ile dokunduruyor. Ve keml-i rubbiyyetine tecavz ile iliiyor. Elbette Cehennem'in pek ok vazifeler iin pek ok esbab- mcibesi ve vcudunun hikmetleri olmasa da, yle kfirler iin bir Cehennem'i halketmek ve onlar iine atmak, o izzet ve cellin e'nidir.Hem mhiyet-i kfr dahi Cehennem'i bildirir. Evet, naslki mann mahiyeti eer tecessm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye ekline girebilir. Ve Cennet'ten bu noktadan gizli haber verir. Aynen yle de; Risale-i Nur'da delilleriyle isbat ve bataki mes'elelerde dahi iaret edilmi ki; kfrn ve bilhassa kfr- mutlakn ve nifkn ve irtidtn yle karanlkl ve dehetli elemleri ve mnevi azaplar var; eer tecessm etse, o mrted adama bir husus Cehennem olur. Ve byk Cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlk dnya mezraasndaki hakikatcikler hirette snbller vermesi noktasndan, bu zehirli ekirdek, o zakkum aacna iaret eder. "Ben onun bir myesiyim" der. "Ve beni kalbinde tayan bedbaht iin o zakkum aacnn bir husus nmunesi, benim meyvem olur."Mdem kfr hadsiz hukuka bir tecavzdr...Elbette hadsiz bir cina-

(Sh:As.45)yettir. yle ise, hadsiz bir azaba mstehk eder. Mdem bir dakika katl, onbe sene cezada (sekiz milyona yakn dakikada) hapis cezasn ekmesini adlet-i beeriye kabul edip maslahata ve hukuk-u mmeye muvafk grr; elbette bir kfr bin katl kadar olmas cihetiyle, bir dakika kfr- mutlak, sekiz milyara yakn dakikalarda azap ekmesi, o kanun-u adlete muvafk geliyor. Bir sene mrn o kfrde geiren, iki trilyon sekizyzseksen milyara yakn dakikada azaba mstehak ve خَآل&# 1616;دِين& amp;#1614; فِيه&# 1614;آ اَبَ&# 1583;اً srrna mazhar olur. Her ne ise...Kur'an- Hakm'in, Cennet ve Cehennem hakkndaki mu'cizne izahat ve Kur'an'n tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un Cennet ve Cehennemin vcutlarna dair hccetleri, daha baka beyana ihtiya brakmamlar.وَيَ&# 1578;َفَك& amp;#1617;َرُ&#1 608;نَ فِى خَلْ&# 1602;ِ السّ&# 1614;مَوَ& amp;#1575;تِ وَاْ&# 1604;اَرْ& amp;#1590;ِ رَبّ&# 1614;نَا مَاخ&# 1614;لَقْ& amp;#1578;َ هَذَ&# 1575; بَاط&# 1616;لاً

سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1603;َ فَقِ&# 1606;َا عَذَ&# 1575;بَ النّ&# 1614;ارِ * رَبّ&# 1614;نَا اصْر&# 1616;فْ عَنّ&# 1614;ا عَذَ&# 1575;بَ جَهَ&# 1606;َّمَ اِنّ&# 1614; عَذَ&# 1575;بَهَ& amp;#1575; كَان&# 1614; غَرَ&# 1575;مًا * اِنّ&# 1614;هَا سَآئ&# 1614;تْ مُسْ&# 1578;َقَر& amp;#1617;ًا وَمُ&# 1602;َامً& amp;#1575;

gibi pekok yetlerin ve bata Resl-i Ekrem (A.S.M) ve umum peygamberler ve ehl-i hakikatn, her vakit dualarnda, en ziyde اَجِ&# 1585;ْنَا مِنَ النّ&# 1614;ارِ * نَجّ&# 1616;نَا مِنَ النّ&# 1614;ارِ * خَلّ&# 1616;صْنَ& amp;#1575; مِنَ النّ&# 1614;ارِ ve vahy-i mehude binen onlarca kat'iyet kesbeden "Cehennem'den bizi hfzeyle." demeleri gsteriyor ki: Nev-i beerin en byk mes'elesi Cehennem'den kurtulmaktr. Ve kinatn pekok ehemmiyetli ve muazzam ve dehetli bir hakikat Cehennemdir ki; bir ksm o ehl-i uhud ve kef ve tahkik onu mahede eder. Ve bir ksm tereuhtn ve glgelerini grr, dehetinden feryad ederler. "Bizi ondan kurtar." derler.Evet, bu kinatta hayr-er, lezzet-elem, ziya-zulmet, hararet-brudet, gzellik-irkinlik, hidyet-dallet birbirine kar gelmesi ve iine girmesi, pek byk bir hikmet iindir. nki, er olmazsa, hayr bilinmez. Elem olmazsa, lezzet anlalmaz. Zulmetsiz ziya, ehemmiyeti olmaz. Soukla, hararetin dereceleri tahakkuk eder. irkinlik ile, hsnn tek bir hakikat, bin hakikat ve binler eit hsn mertebeleri vcud bulur. Cehennemsiz Cennet'in pekok lezzetleri gizli kalr. Bunlara kyasen herey, bir cihette zddyla bilinebilir. Ve bir tek hakikat, snbl verip ok hakikatlar olur.Mdem bu kark mevcudat dr- fniden dr- bekaya akp gidiyor;(Sh:As.46)elbette naslki, hayr, lezzet, k, gzellik, man gibi eyler Cennet'e akar. yle de er, elem, karanlk, irkinlik, kfr gibi zararl maddeler Cehennem'e yaar, ve bu mtemadiyen alkanan kinatn selleri o iki havza girer, durur. Kermetli Yirmidokuzuncu Sz'n hirindeki remizli nktelerine havale ederek ksa kesiyoruz.Ey bu Medrese-i Ysufiyede benim ders arkadalarm! Bu dehetli haps-i ebedden kurtulmann kolay, resi, bu dnyev hapsimizden istifade ederek elimiz mecburiyetle yetimeyen ok gnahlardan kurtulduumuzla beraber, eski gnahlardan tevbe edip farzlarmz eda ederek herbir saat bu hapisteki mrmz bir gn ibdet hkmne getirmekle o ebed hapisten nectmz ve o nurn Cennet'e girmemiz iin en iyi bir frsattr. Bu frsat karrsak, dnyamz alad gibi hiretimiz dahi alayacak خَسِ&# 1585;َ الدّ&# 1615;نْيَ& amp;#1575; وَاْ&# 1604;اَخِ& amp;#1585;َةَ tokadn yiyeceiz.$BU MAKAM YAZILDII ZAMAN KURBAN BAYRAMI GELD.اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ ler ile nev-i beerin beten birisine, yz milyon insanlara birden Allah Ekber dedirmesi, koca Kre-i Arz, bykl nisbetinde o اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ kelime-i kudsiyesini semvattaki seyyarat arkadalarna iittiriyor gibi, yirmi binden ziyde haclarn Arafat'da ve d'de birden اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ demeleri, Resl-i Ekrem Aleyhissalt vesselm'n binyz sene evvel l ve Sahabeleriyle syledii ve emrettii Allahekber kelmnn bir nev-i aks-i sads olarak Rubbiyyet-i lhiyyenin رَبّ&# 1615; اْلا&# 1614;رْضِ وَرَ&# 1576;ُّ الْع&# 1614;الَم& amp;#1616;ينَ azamet-i unvaniyle kll tecellisine kar geni ve kll bir ubdiyetle bir mukabeledir, diye tahayyl ve his ve kanaat ettim.Sonra,acaba bu kelam- kudsnin bizim mes'elemizle dahi mnasebeti var m diye tahattur ettim. Birden hatra geldi ki, bata bu kelm olarak sir bkiyat- slihat unvann tayan سُبْ&# 1581;َانَ اللّ&# 1614;هِ * وَال&# 1618;حَمْ& amp;#1583;ُ لِلّ&# 1614;هِ * وَلآ اِلَ&# 1607;ِ اِلا&# 1617;َ اللّ&# 1614;هُ gibi eairden ok kelmlar, cz'i ve kll mes'elemizi ihtar ve tahakkukuna iaret ederler.(Sh:As.47)

Mesel: اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ in bir vech-i mnas: Cenb- Hakk'n kudreti ve ilmi her ey'in fevkinde byktr; hibir ey dire-i ilminden kamaz. Tasarruf-u kudretinden kaamaz ve kurtulamaz. Ve korktuumuz en byk eylerden daha byktr. Demek hari getirmekten ve bizi ademden kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha byktr. Her acib ve tavr- akln hricindeki hereyden daha byktr ki,

مَا خَلْ&# 1602;ُكُم& amp;#1618; وَلا&# 1614; بَعْ&# 1579;ُكُم& amp;#1618; اِلا&# 1617;َكَن& amp;#1614;فْس&#1 613; وَاح&# 1616;دَةٍ yetinin sarhat- kat'iyesiyle nev-i beerin hari ve neri, bir tek nefsin cad kadar o kudrete kolay gelir. Bu mna itibariyledir ki, darb- mesel hkmnde byk musibetlere ve byk maksatlara kar, herkes "Allah byktr, Allah byktr." der... kendine teselli ve kuvvet ve nokta-i istinad yapar.Evet, nasl ki, Dokuzuncu Sz'de, bu kelime iki arkadayla btn ibdtn fihristesi olan namazn ekirdekleri ve hlsalar; ve iinde ve tesbihatnda tekrar ile namazn mnasn takviye iin سُبْ&# 1581;َانَ اللّ&# 1614;هِ * *اَلْ& #1581;َمْد ُ لِلّ&# 1614;هِ اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ muazzam hakikatlara ve insann kinatta grd medar- hayret, medar- kran ve medar- azamet ve kibriya, acib ve gzel ve byk pekok fevkalde eylerden ald hayret ve lezzet ve heybetten ne'et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdii gibi, Onaltnc Sz'n hirinde izah edilen u: Nasl bir nefer, bayramda bir mir ile beraber huzur-u pdiaha girer. Sair vakitte, zabitinin makam ile onu tanr. Aynen yle de, her adam, Hac'da bir derece veller gibi Cenb- Hakk' رَبّ&# 1615; اْلا&# 1614;رْضِ وَرَ&# 1576;ُّ الْع&# 1614;الَم& amp;#1616;ينَ nvan ile tanmaa balar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine aldka, ruhunu istil eden mkerrer ve hararetli hayret suallerine yine اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ tekraryla umumuna cevap verdii misill; Onnc Lem'ann hirinde izah bulunan ki, eytanlarn en ehemmiyetli desiselerini kkyle kesip cevab- kat'i veren yine اَلل&# 1617;َهُ اَكْ&# 1576;َرُ olduu gibi; bizim hiret hakkndaki sualimize de ksa fakat kuvvetli cevap verdii misill اَلْ&# 1581;َمْد& amp;#1615; لِلّ&# 1614;هِ cmlesi dahi hari ihtar edip, ister.(Sh:As.48)Bize der: "Mnm hiretsiz olmaz; nki: Ezelden ebede kadar, her kimden ve her kime kar btn hamd ve kr O'na mahsustur ifde ettiimden, btn ni'metlerin ba ve ni'metleri hakiki ni'met yapan ve btn ziuuru ademin hadsz musibetlerinden kurtaran, yalnz saadet-i ebediye olabilir. Ve benim o kll mnma mukabele eder."Evet, her m'min namazlardan sonra, her gn hi olmazsa yzelliden ziyade اَلْ&# 1581;َمْد& amp;#1615; لِلّ&# 1614;هِ اَلْ&# 1581;َمْد& amp;#1615; لِلّ&# 1614;هِ er'an demesi ve mnas da: Ezelden ebede kadar bir hadsiz geni hamd ve kr ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve Cennet'in pein bir fiat ve muaccel bir bahasdr. Ve dnyann ksa ve fni elemlerle lde olan ni'metlerine mnhasr olmaz. Ve mahsus deil. Ve onlara da, ebedi ni'metlere vesile olmalar cihetiyle bakar, kreder.

سُبْ&# 1581;َانَ اللّ&# 1614;هِ kelime-i kudsiyesi ise: Cenb- Hakk' erikten, kusurdan, noksaniyetten, zulmden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyatan ve aldatmaktan ve keml ve ceml ve celline muhalif olan btn kusurattan takdis ve tenzih etmek mnasyle, saadet-i ebediyeyi ve cell ve ceml ve keml-i saltanatnn hametine medar olan Dr- hireti ve ondaki Cennet'i ihtar edip dellet ve iaret eder. Yoksa, sbkan isbat edildii gibi saadet-i ebediyye olmazsa, hem saltanat, hem kemli, hem cell hem

ceml, hem rahmeti, kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. te bu kuds kelimeler gibi,

بِسْ&# 1605;ِ اللّ&# 1614;هِ وَ لاَ اِلَ&# 1607;َ اِلا&# 1617;َ اللّ&# 1614;هُ ve sir kelimat- mbareke, herbiri erkn- mniyenin birer ekirdei ve bu zamanda kefedilen et hlsas ve eker hlsas gibi hem erkn- mniyenin, hem Kur'an hakikatlerinin hlsalar ve bu namazn ekirdekleri olduklar gibi, Kur'an'n dahi ekirdekleri ve parlak bir ksm srelerin balarnda prlanta gibi grnmeleri ve ok snhat tesbihatta balayan Risale-i Nur'un dahi hakik mdenleri ve esaslar hakikatlerinin ekirdekleridirler. Ve velyet-i Ahmediye ve ubdiyet-i Muhammediye (Aleyhissalt Vesselm) cihetinde, yle bir dire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat- Muhammediyenin (A.S.M) virdidirler ki her namaz vaktinde yz milyondan ziyade m'minler beraber, o halka-i kbra-y zikirde ellerinde tesbihler سُبْ&# 1581;َانَ اللّ&# 1614;هِ otuz, اَلْ&# 1581;َمْد& amp;#1615; لِلّ&# 1614;هِ otuz, اَلل&# 1617;َهُ كْبَ&# 1585;ُ otuz defa da tekrar ederler.te byle gayet muhteem bir halka-i zikirde, sbkan beyan ettiimiz gibi hem Kur'an'n, hem imnn, hem namazn hlsalar ve ekirdekleri olan(Sh:As.49)o kelime-i mbarekeyi namazdan sonra otuzer defa okumak ne kadar kymettar ve sevabl olduunu elbette anladnz.Bu risalenin banda Birinci Mes'elesi, namaza dair gzel bir ders olduu gibi, hi dnmediim halde, deta ihtiyarsz olarak, onun hiri de namaz tesbihatna dair ehemmiyetli bir ders oldu.

اَلْ&# 1581;َمْد& amp;#1615; لِلّ&# 1614;هِ عَلى&# 1575;ِ نْعَ&# 1575;مِهِ
سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1603;َ لاَ عِلْ&# 1605;َ لَنَ&# 1575; اِلا&# 1617;َ مَا عَلّ&# 1605;ْتَن& amp;#1614;ا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ الْع&# 1614;لِيم& amp;#1615; الْح&# 1614;كِيم& amp;#1615;

* * *