Altıncı Şua

Yalnız iki nüktedir.

بِسْ&# 1605;ِ اللّ&# 1607;ِ الرّ&# 1581;ْمنِ الرّ&# 1581;ِيمِ

[Namazdaki teşehhüdde bulunan

اَلت&# 1617;َحِي& amp;#1617;َات&#1 615; اَلْ&# 1605;ُبَا& amp;#1585;َكَ&#1 575;تُ اَلص&# 1617;َلَو& amp;#1614;اتُ اَلط&# 1617;َيِّ& amp;#1576;َات&#1 615; لِلّ&# 1607;ِ

ilâ âhirenin iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sair hakikatlarının beyanı başka vakte talik edilerek bu "Altıncı Şua"da yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek.]

sh: » (Ş:90)

Birinci Sual: Teşehhüdün mübarek kelimatı, Mi'rac gecesinde Cenab-ı Hak ile Resûlünün bir mükâlemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir?

Elcevap: Her mü'minin namazı, onun bir nevi Mi'racı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise, Mi'rac-ı Ekber-i Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm)da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle, o kudsî sohbet tahattur edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o kudsî ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teâli edip genişlenir.

Meselâ: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selâm yerinde اَلت&# 1617;َحِي& amp;#1617;َات&#1 615; لِلّ&# 1607;ِ demiş. Yani: "Bütün zîhayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sâni'lerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve îmanımla sana takdim ediyorum."

Evet nasılki Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm اَلت&# 1617;َحِي& amp;#1617;َات&#1 615; kelimesiyle, bütün zîhayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de: Tahiyyatın hülâsası olan اَلْ&# 1605;ُبَا& amp;#1585;َكَ&#1 575;تُ kelimesiyle de, bütün medar-ı bereket ve tebrik ve bârekallah dediren ve "mübarek" denilen ve hayatın ve zîhayatın hülâsası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtrî mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek, o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekâtın hülâsası olan اَلص&# 1617;َلَو& amp;#1614;اتُ kelimesiyle de zîhayatın hülâsası olan bütün zîruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı İlahîye o iha

sh: » (Ş:91)

talı manasıyla arzediyor. Ve اَلط&# 1617;َيِّ& amp;#1576;َات&#1 615; kelimesiyle de, zîruhun hülâsaları olan kâmil insanların ve melaike-i mukarrebînin, salavatın hülâsası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek Mabuduna tahsis ve takdim eder.

Hem nasılki o gecede Cenab-ı Hak tarafından اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكَ يَا اَيّ&# 1615;هَا النّ&# 1614;بِىّ& amp;#1615; demesi, istikbalde yüzer milyon insanların her biri, her gün, hiç olmazsa on defa اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكَ يَا اَيّ&# 1615;هَاا& amp;#1604;نَّ&#1 576;ِىُّ demelerini âmirane iş'ar eder. Ve o selâm-ı İlahî, o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, o selâma mukabil اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْنَا وَعَ&# 1604;َى عِبَ&# 1575;دِ اللّ&# 1607;ِ الصّ&# 1614;الِح& amp;#1616;ينَ demesi, istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin sâlihleri, selâm-ı İlahîyi temsil eden İslâmiyete mazhar olmasını ve İslâmiyetin umumî bir şiarı olan mü'minler ortasındaki اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكَ وَ عَلَ&# 1610;ْكَ السّ&# 1614;لاَم& amp;#1615; umum ümmet demesini raciyane, daiyane Hâlıkından istediğini ifade ve ihtar eder. Ve o sohbette hissedar olan Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, emr-i İlahî ile o gece اَشْ&# 1607;َدُ اَنْ لاَ اِله&# 1614; اِلا&# 1617;َ اللّ&# 1607;ُ وَ اَشْ&# 1607;َدُ اَنّ&# 1614; مُحَ&# 1605;َّدً& amp;#1575; رَسُ&# 1608;لُ اللّ&# 1607;ِ demesi, bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Ve bu mükâleme-i kudsiyeyi tahattur ile kelimelerin manaları parlar, genişlenir.

Bu mezkûr hakikatın inkişafında bana yardım eden garib bir halet-i ruhiyedir:

Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hal-i hazırda olan bu koca kâinat; hayalime camid, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, müdhiş bir cenaze göründü. Geçsh: » (Ş:92)

miş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müdhiş tahayyül edildi. O hadsiz mekân ve o hududsuz zaman, karanlıklı ve vahşetgâh suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Teşehhüdde اَلت&# 1617;َحِي& amp;#1617;َات&#1 615; dediğim zaman birden kâinat canlandı; hayatdar, nurani bir şekil aldı, dirildi. Hayy-ı Kayyum'un parlak bir âyinesi oldu. Bütün hayatdar eczasıyla beraber, hayatlarının tahiyyelerini ve hedaya-yı hayatiyelerini daimî bir surette Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm.

Sonra اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكَ يَا اَيّ&# 1615;هَا النّ&# 1614;بِىّ& amp;#1615; dediğim vakit, o hududsuz ve hâlî zaman; birden Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın riyaseti altında, zihayat ruhlar ile vahşetzar suretinden, ünsiyetli bir seyrangâh suretine inkılab etti.

İkinci Sual: Teşehhüd âhirinde

اَلل&# 1617;هُمّ& amp;#1614; صَلِ&# 1617; عَلَ&# 1609; مُحَ&# 1605;َّدٍ وَعَ&# 1604;َى آلِ مُحَ&# 1605;َّدٍ كَمَ&# 1575; صَلّ&# 1614;يْتَ عَلَ&# 1609; اِبْ&# 1585;َاهِ& amp;#1610;مَ وَعَ&# 1604;َى آلِ اِبْ&# 1585;َاهِ& amp;#1610;مَ

deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünki Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâm'dan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salavatın teşehhüdde tahsisinin hikmeti nedir? Aynı dua, eski zamandan beri ve bütün namazda tekrar etmeleri... Halbuki bir dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zâtlar musırrane dua etmesi ve bilhassa o şey va'd-i İlahîye iktiran etmiş ise... Meselâ: عَسَ&# 1609; اَنْ يَبْ&# 1593;َثَك& amp;#1614; رَبّ&# 1615;كَ مَقَ&# 1575;مًا مَحْ&# 1605;ُودً& amp;#1575; Cenab-ı Hak va'dettiği halde, her ezan ve kametten sonra edilen mervî duada وَاب&# 1618;عَثْ& amp;#1607;ُ مَقَ&# 1575;مًا مَحْ&# 1605;ُودً& amp;#1575; الَّ&# 1584;ِى وَعَ&# 1583;ْتَه& amp;#1615; deniliyor; bütün ümmet o va'di ifa etmek için dua ederler. Bunun sırr-ı hikmeti nedir?

sh: » (Ş:93)

Elcevap: Bu sualde üç cihet ve üç sual var.

Birinci Cihet: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm, gerçi Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a yetişmiyor. Fakat onun âli, enbiyadırlar. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın âli, evliyadırlar. Evliya ise, enbiyaya yetişemezler. Âl hakkında olan bu duanın parlak bir surette kabul olduğuna delil şudur ki:

Üçyüzelli milyon içinde Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan yalnız iki zâtın; yani Hasan (R.A.) ve Hüseyin'in (R.A.) neslinden gelen evliya, -ekser-i mutlak- hakikat mesleklerinin ve tarîkatlarının pîrleri ve mürşidleri onlar olmaları, عُلَ&# 1605;َاءُ اُمّ&# 1614;تِى كَاَ&# 1606;ْبِي& amp;#1614;اءِ بَنِ&# 1609; اِسْ&# 1585;َائِ& amp;#1610;لَ hadîsinin mazharları olduklarıdır. Başta Cafer-i Sadık (R.A.) ve Gavs-ı Azam (R.A.) ve Şah-ı Nakşibend (R.A.) olarak herbiri, ümmetin bir kısm-ı azamını tarîk-ı hakikata ve hakikat-ı İslâmiyete irşad edenler, bu âl hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler.

İkinci Cihet: Bu tarzdaki salavatın namaza tahsisi hikmeti ise; meşahir-i insaniyenin en nûrâni, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda, kendisi dahi o yüzer icmâ ve yüzer tevatür kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan o cemaat-ı uzmaya, o sırat-ı müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tahattur etmektir. Ve o tahattur ile, şübehat-ı şeytaniyeden ve evham-ı seyyieden kurtulmaktır. Ve bu kafile, bu kâinat sahibinin dostları ve makbul masnuları ve onların muarızları, onun düşmanları ve merdud mahlukları olduğuna delil ise: Zaman-ı Âdem'den beri o kafileye daima muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibet-i semaviye inmesidir.

Evet Kavm-i Nuh ve Semud ve Âd ve Firavun ve Nemrud gibi bütün muarızlar gadab-ı İlahîyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybî tokatlar yedikleri gibi.. kafile-i kübranın Nuh Aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm gibi bütün kudsî kahramanları dahi, hârika ve mu'cizane ve gaybî bir surette mu'cizelere ve ihsanat-ı Rabbaniyeye mazhar olmuşlar. Birtek tokat, hiddeti; bir tek ikram, muhabbeti gösterdiği halde, binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet kafileye gelmesi, bedahet derecesinde ve gündüz gibi zâhir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delalet eder.

sh: » (Ş:94)

Fatiha'da صِرَ&# 1575;طَ الّذ&# 1616;ينَ اَنْ&# 1593;َمْت& amp;#1614; عَلَ&# 1610;ْهِم& amp;#1618; o kafileye ve غَيْ&# 1585;ِ الْم&# 1614;غْضُ& amp;#1608;بِ عَلَ&# 1610;ْهِم& amp;#1618; وَ لاَ الضّ&# 1575;لِّي& amp;#1606;َ muarızlarına bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise, Fatiha'nın âhirinde daha zâhirdir.

Üçüncü Cihet: Bu kadar tekrar ile kat'î verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırr-ı hikmeti şudur: İstenilen şey meselâ Makam-ı Mahmud bir uçtur. Pek büyük ve binler Makam-ı Mahmud gibi mühim hakikatları ihtiva eden bir hakikat-ı âzamın bir dalıdır.

Ve hilkat-ı kâinatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise; dolayısıyla o hakikat-ı umumiye-i uzmanın tahakkukunu ve vücud bulmasını ve o şecere-i hilkatın en büyük dalı olan âlem-i bâkinin gelmesini ve tahakkukunu ve kâinatın en büyük neticesi olan haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dâr-ı saadetin açılmasını istemektir. Ve o istemekle, dâr-ı saadetin ve Cennet'in en mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriyeye ve daavat-ı insaniyeye kendisi dahi iştirak etmektir. Ve bu kadar hadsiz derecede azîm bir maksad için, bu hadsiz dualar dahi azdır. Hem Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a Makam-ı Mahmud verilmesi, umum ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir. Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle alâkadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir.

سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1603;َ لاَ عِلْ&# 1605;َ لَنَ&# 1575; اِلا&# 1617;َ مَا عَلّ&# 1614;مْتَ& amp;#1606;َا اِنّ&# 1614;كَ اَنْ&# 1578;َ الْع&# 1614;لِيم& amp;#1615; الْح&# 1614;كِيم& amp;#1615;