Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanyadaki türk gençlerinin bir numaralý hastalýðý: Kumar

 

Alman Saðlýk Bakanlýðýnýn Ocak 2010`da yayýnladýðý istatistiklere göre Almanya´da 100.000 kumar baðýmlýsý var. Bunlarýn yaklaþýk 32.bini Spor-Totto (Oddset) baðýmlýsý. Yine 30.000`i Casino-Oyunlarýna baðýmlý. Diðer 25 bini kumarhanelerdeki otomatlara baðýmlý. Geriye kalan 13.000`i Piyango (Lotto) baðýmlýsý.

 

Etnik olarak olaya bakarsak, rus gençlerinde kumar baðýmlýlýðý neredeyse hiç bulunmuyor. Onlarýn dertleri alkol baðýmlýlýðý. Kumar baðýmlýlýðý istatistiklerinde hemen göze çarpan grup türk gençleri.

 

Verilere göre türk gençlerinde kumar baðýmlýlýðý her yýl fazlalaþýyor. Özellikle Spor-Totto (Oddset) baðýmlýlýklarý ve internette oynanan Casino oyunlari türk gençlerini çekiyor. Geçmiþ yýllarda türk gençlerinin baðýmlýsý olduðu kumarhane otomatlarýnýn rakamlarý düþüyor.

 

Baðýmlýlýk yaþýda düþüyor. Sadece Aþaðý-Saksonya eyaletinde yaklaþýk 15.000 14-yaþýndaki türk gençleri kumar baðýmlýsý. Bunlarýn büyük bir çoðunluðu yine internetteki kumar oyunlarýna ve Spor-Totto (Oddset) baðýmýsý olarak gözüküyor.

 

Baðýmlý olmaktan daha kötü bir durum, bu baðýmlýlýðý kabul etmeyip yardým aramamakta yatýyor. Araþtýrmaya göre türk erkekleri genellikle baðýmlý olduklarýný kabul etmiyorlar ve profesyonel yardýma ihtiyaç duymuyor. Özellikle türk gençleri Spor-Totto (Oddset) oyunlarýný kumar olarak dahi görmüyorlar.

 

Hakikatende psikolog veya psikiyatristlere baþvuranlarýn neredeyse büyük bir çoðunluðu genelde bayanlar, anneler veya baðýmlýlarýn eþleri. Halbuki kumar baðýmlýlýðýný çözebilmek için profesyonel bir terapi almak þart. Bu baðýmlýlýktan kurtulabilmek için gereken ilk þart, baðýmlýnýn hastalýðýný ve yardým almayý kabul etmesi.

 

Kumar baðýmlýlýðýný ´sorun´ olarak görmememiz, sosyalizasyonumuzdan kaynaklanýyor. Küçük yaþtan itibaren babanýn kahveye gitmesi, orada kahve içmeyipte kumar oynamasý neredeyse bütün göçmen ailelerinde çok yaygýn bir fenomen. Bu hastalýk olarak deðil, ´normal´ olarak algýlanýyor. Böyle bir ortamda yetiþen çocuklar ve gençler kumar oynamanýn bir hastalýk olduðunu kavrayamýyorlar. Bunun, hayatýn bir parçasý olduðunu zannediyorlar.

 

Halbuki yine istatistiklere baktýðýmýz zaman, bir çok boþanmanýn sýrf kuman nedeniyle olduðunu görüyoruz. Evet kumar aileleri daðýtýyor. Bu nedenle kumar yüzünden aile içi þiddet ve aile yýkýmlarý çok yaygýn.

 

Alman devletide bunun farkýnda olduðu için son yýllarda bir çok türk ´kahvesi´ baskýna uðradý. Birçok ´türk kahve´si görünümde olan küçük Casino´lar basýldý ve yasa dýþý kumar þebekeleri çökertildi.

 

Tabiki asýl mesele bu kahvehaneler deðil. Yukarýdada yazdýðýmýz gibi, kahvelerdeki kumar oraný düþmekte. Yükselmekte olan oranlar Spor-Totto (Oddset) oyunlarý ve internetteki kumar oyunlarý.

 

Bunlarýn önüne geçebilmek için öncelikle bir toplumsal bilinçlenmeye ihtiyaç var.

 

- Kumarýnda bir hastalýk olabileceðini

- Kumar baðýmlýlýðýnýn çok tehlikeli olduðunu

- Ve kumar oynamanýn ´normal´ olmadýðýný

 

yeni yetiþen cocuklara ve gençlere çeþitli þekillerde empoze etmek gerekiyor.

 

Bunlarý önleyebilecek mekanýzmalar oluþturulmalý.

 

Ne zaman?

 

Çocuk baðýmlý olduktan sonra deðil.

 

Daha önceden.

 

Mesela internetteki kumar sitelerini bilgisayarýnýzda kapattýrabilirsiniz. Çoðu zaman gençler bildiklerinden deðil, merak ettiklerinden, kendi kendine açýlan kumar-reklamlarýna týklýyorlar.

 

Yani küçük yaþtan itibaren çocuða ´kumarýn´ tehlikeli olduðu anlatýlmalý.

 

Kumarýn

 

- Para kazanmak için bir yol olmadýðýný

- Eðlenmek icin 1001 baþka yolun olduðunu

- Kafayý rahatlatmak için baska alternatiflerin olduðunu

 

anlatmak gerekiyor.

 

Þayet kumar baðýmlýlýðýna yakalanýldýðýnda, muhakkak profesyonel yardýma baþvurulmalý. Psikoloða gidilmeli. Aksi taktirde bu baðýmlýlýktan kendi baþýna kurtulmanýn yollarý çok zayýf.

 

 

Cemil Þahinöz, Ikinci Vatan, 23.08.2010

http://ikincivatan.eu/almanyadaki-turk-genclerinin-bir-numarali-hastaligi-kumar-----makale,353.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...