Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Amr Ýbnu’l-Âs (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Rasûlullah þöyle buyurdu:

“Bizim orucumuz ile Ehl-i kitabýn orucu arasýndaki en önemli fark sahur yemeðidir.”

(Müslim Siyam 45; Ebû Dâvûd, Savm 15)

 

Ýbni Abbas (r.a.) þöyle dedi:

“Sahur yapýnýz, zira sahurda bolluk-bereket vardýr.”

( Buhârî, Savm 20; Müslim Siyam 45)

 

Ýbni Abbas (r.a.) þöyle dedi:

“Rasûlullah insanlarýn en cömerdi idi. Onun en cömert olduðu anlar da Ramazanda Cebrâil’in, kendisi ile buluþtuðu zamanlardý. Cebrâil (a.s.), Ramazanýn her gecesinde Hz. Peygamber ile buluþur, (karþýlýklý) Kur’an okurlardý. Bundan dolayý Rasûlullah Cebrâil ile buluþtuðunda, esmek için engel tanýmayan bereketli rüzgardan daha cömert davranýrdý.”

( Buhârî, Savm 7; Müslim Fezail 48, 50 )

 

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Rasûlullah þöyle buyurdu:

“Ramazan ayý girdiði zaman cennetin kapýlarý açýlýr, cehennemin kapýlarý kapanýr ve þeytanlar da baðlanýr.”

( Buhârî, Savm 5; Müslim Siyam 1,2,4,5)

 

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Rasûlullah þöyle buyurdu:

“Kim faziletine inanarak ve karþýlýðýný Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr.”

( Buhârî, îman 28, Savm 6; Müslim, Siyam 203)

 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Rasûlullah þöyle buyurdu:

“Allah rýzasý için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateþinden yetmiþ yýl uzak tutar.”

( Buhârî, Cihad 36; Müslim, Siyam 167-168)

 

Sehl Ýbnu Sa’d (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Nebî þöyle buyurdu:

“Cennette Reyyân denilen bir kapý vardýr ki, kýyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan baþka kimse giremeyecektir. ‘Oruçlular nerede?’ diye çaðrýlýr. Onlar da kalkýp girerler ve o kapýdan onlardan baþkasý asla giremez. Oruçlular girince o kapý kapanýr ve bir daha oradan kimse girmez.”

( Buhârî, Savm 4; Müslim, Siyam 166)

 

 

Ýbni Ömer (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Rasûlullah þöyle buyurdu:

“Ýslam dini beþ esas üzerine kurulmuþtur: Allah’tan baþka ilah olmadýðýna ve Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ýn rasûlu olduðuna þehadet etmek, namaz kýlmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak.”

 

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiðine göre Rasûlullah þöyle buyurdu:

“Aziz ve celil olan Allah ‘Ýnsanýn oruç dýþýnda her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatýný da ben vereceðim’ buyurmuþtur. Oruç kalkandýr. Biriniz oruç tuttuðu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Þayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin. Muhammed’in (s.a.v.) caný kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun aðýz kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacaðý iki sevinç aný vardýr: Birisi iftar ettiði zaman, diðeri de orucunun sevabýyla Rabbine kavuþtuðu andýr.”

( Buhârî, Savm 9; Müslim, Siyam 163)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...