Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

(Büyük Duâ Kitabý «Mecmûat'ül-Ahzab», s.37)

 

“Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)'den rivâyet edildiðine göre Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle buyurdu:

 

- Üç duâ þüphesiz makbuldür.

 

1- Mazlumun duâsý, 2- Yolcunun duâsý, 3- Ana-babanýn evladý hakkýndaki duâlarý.”[35]

 

Yine Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) hadîs-i þerîf'te buyurdu ki:

 

“Üç sýnýf kimsenin duâsý makbuldür. Asla red olunmaz:

 

1- Oruçlunun iftar anýndaki duâsý, 2- Adaletli hükümdarýn duâsý, 3- Mazlumun bedduâsý.”[36]

 

(Büyük Duâ Kitabý «Mecmûat'ül-Ahzab», s.37)

 

“Sevbân (Radiyallahu anhu)'ýn rivâyet ettiði hadîs-i þerîf'te: Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle buyuruyor:

 

- Dört kimsenin duâsý müstecaptýr. Kabulüne þüphe yoktur. 1- Adaletli padiþahýn duâsý, 2- Din kardeþinin gýyabýnda yaptýðý duâ 3- Mazlumun duâ ve bedduâsý 4- Bir kimsenin evladý hakkýnda yaptýðý duâ.”[37]

 

(Büyük Duâ Kitabý «Mecmûat'ül-Ahzab», s.38)

 

“Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu:

 

- Beþ kiþinin duâsý makbuldür. 1- Mazlumun bedduâsý, 2- Hacýnýn evine dönünceye kadar yaptýðý duâ, 3- Gazinin evine gelinceye kadar yaptýðý duâ, 4- Kardeþin kardeþe gýyabýnda yaptýðý duâ 5- Hastanýn iyileþinceye kadar yaptýðý duâ.”[38]

 

“Sema kapýsý açýlýr ve þu dört yerde duâ kabul olunur:

 

1- Düþman ile karþý karþýya gelindiðinde, 2- Yaðmur yaðdýðýnda, 3- Namaz için kâmet yapýldýðýnda, 4- Kâ'be-i Muazzama görüldüðünde.”[39]

 

“Hastalarý ziyarete gidiniz ve onlardan duâ isteyiniz. Zira hastanýn duâsý makbuldür ve günahý baðýþlanmýþtýr.”[40]

 

“Sýkýntýlý olan kimsenin bedduâsýndan sakýnýn. Çünkü onun o andaki bedduâsý makbuldür.”[41]

 

“Kur'ân-ý hýfzedenin duâsý makbuldür. Asla reddolunmaz.”[42]

 

(Büyük Duâ Kitabý «Mecmûat'ül-Ahzab», s.39)

 

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle buyurmuþtur:

 

“Ýki vakit vardýr ki o vakitlerde yapýlan duâ makbüldür, o vakitlerde duâ reddolunmaz. Sema kapýsý açýlýr, duâsý reddolunan kiþiler çok az bulunur: Birisi ezan okunduðu vakit; Diðeri de düþmanýn karþýsýnda iken yapýlan duâdýr.”[43]

 

“Gecede bir vakit vardýr ki o vakte duâsýný isabet ettirenin duâsý mutlaka kabul olunur.”[44]

 

(Büyük Duâ Kitabý «Mecmûat'ül-Ahzab», s.45)

 

Manâ'sý: “Ýbnü'l Musib anlatýyor: “Ben bir ara çok sýkýlmýþtým, ne yapacaðýmý bilemiyordum. Bu üzüntümle birlikte Harem-i Þerîf'e girdim. Bir ara çakýl taþlarýnda kýpýrdama gördüm, baktým kimse yok. Arkasýndan bir ses duydum: “Sen üzüntülü olduðun için þu duâyý yapta kurtul denildi. Duâyý yaptým, hemen o sýkýntýdan kurtuldum. Duâ þudur:

 

(Allahümme innî es'elüke fe inneke lenâ mâ leke ve inneke alâ külli þey'in kadîr. Faktedir ve inneke ma teþâ-u fî emrin yeke)”

 

(Berîka, Cild 4, s.232)

 

“Dâvûd (Aleyhis-selâm) bir tek günah iþledi ve o yerde göz yaþlarýndan nebat bitinceye kadar aðladý. Ve (duâsýnda) þöyle demiþti:

 

- Aðlamama ve yakarmama acýmýyor musun? Allahu Teâlâ da þöyle cevap verdi.

 

- Ey Dâvûd! Günahýný unuttun, aðlamaný hatýrladýn, dedi. Böylece onun tevbesini kýrk gün veya kýrk sene kabul etmedi.”

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 10, Hadîs No: 3830)

 

“Ýbn-i Abbas (Radiyallahu anhu)'dan rivâyet edildiðine göre; Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) duâsýnda meâlen þöyle derdi:

 

- Rabb'im! Bana yardým et ve aleyhimde (düþmanýma) yardým etme. Yardýmýný benden esirgeme ve aleyhimde (düþmanýmý) destekleme. Düþmanýmý cezalandýr, beni cezalandýrma. Beni hayýrlý iþlere yönelt ve hayýr yolunda ilerlemeyi bana kolaylaþtýr. Bana zulüm ve haksýzlýk edene karþý bana yardým et. Ey Rabb'im! Beni sana çok þükreden, çok zikreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana çok boyun eðip tevâzu eden, sana çok yakarýp aðlayarak tevbekâr eyle. Ey Rabb'im! Benim tevbemi kabul eyle, günahýmý gider, duâmý kabul et, kalbimi hidâyet üzerine dâim kýl, dilimi doðrulukla hakký söylemekten ayýrma, hüccetimi (yanî senin düþmanlarýna karþý susturucu ve maðlub edici delilimi) sabit kýl ve kalbimi fenâlýktan arýndýr.”

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 10, Hadîs No: 3837)

 

“Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)'den rivâyet edildiðine göre Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle duâ ederdi:

 

- Allah'ým! (Þu) Dört þeyden sana sýðýnýrým: (Sahibine meþrû) menfaat saðlamayan ilimden, (Allah'tan) korkmayan (itaat etmeyen kalbten), doymayan (ihtiraslý) nefisten ve iþitilmeyen (yani kabul olmayan) duâdan.”[45]

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 10, Hadîs No: 3840)

 

“Ýbn-i Abbas (Radiyallahu anhu)'den þöyle demiþtir:

 

Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) bize Kur'ân'dan olan sûreyi öðrettiði gibi bize bu duâyýda öðretirdi:

 

- Allah'ým! Cehennem azabýndan, þüphesiz sana sýðýnýrým. Kâbir azabýndan da cidden sana sýðýnýrým ve Deccâl-i Mesîh'in fitnesinden de gerçekten sana sýðýnýrým. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sýðýnýrým.”[46]

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 10, Hadîs No: 3844)

 

“Ömer ibn-i Hattab (Radiyallahu anhu)'dan; Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) korkaklýktan, cimrilikten, ömrün en rezil dönemi (olan yaþlýlýðýn bunaklýk derecesi) nden ve kalb fitnesinden Allah'a sýðýnýrdý.”[47]

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 10, Hadîs No: 3851)

 

“Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)'den rivâyet edildiðine göre Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle buyurdu, demiþtir:

 

- Kulun; Allah'ým! Ben senden dünya ve âhirette âfiyet dilerim, duâsýndan daha faziletli edecek hiç bir duâ yoktur.”

 

(Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 10, Hadîs No: 3842)

 

“Ebû Hüreyre (Radiyallahu anhu)'den rivâyet edildiðine göre; Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle buyurdu demiþtir:

 

- (Gönülce) fakirlikten, (iyi amelce) azlýktan, zilletten, zulüm etmekten ve zulme uðramaktan Allah'a sýðýnýnýz.”

 

(Kütüb-i Sitte, Cild 6, Hadîs No: 1783)

 

“Cabir (Radiyallahu anhu) anlatýyor: Rasûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) þöyle buyurdu:

 

- Nefislerinizin aleyhine duâ etmeyin, çocuklarýnýzýn aleyhine de duâ etmeyin. Hizmetçilerinizin aleyhine de duâ etmeyin. Mallarýnýzýn aleyhine de duâ etmeyin. Ola ki, Allah'ýn duâlarý kabul ettiði saate rastgelir de, istediðiniz kabul ediliverir.”[48]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...