Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Celaleddin Süyuti (rahimehullah) þöyle buyurdular: Ben Þeyh Þemseddin bin Kýmah’ýn defterinde onun hattýyla yazýlmýþ, Ebu’l-Abbas el-Müstaðfiri’den rivayet edilmiþ bir yazý gördüm. Orada þöyle deniyordu:

 

Mýsýr’a Ebu Hâmid el-Mýsrî’den ilim tahsil etmek için yola çýktým. Vardýðýmda ondan Halid bin Velid’in rivayet ettiði hadisi istedim. Bunun için bana bir sene oruç tutmamý söyledi. Oruçlarý tutup tekrar hadisi istemeye gidince onu Halid bin Velid’e kadar bütün isnadýyla bana aktardý. Þöyle ki: Bir adam Nebi (sallALLAHu aleyhi ve sellem)’ye gelerek, “Size dünya ve ahiretle alakalý soracak sorularým var.” dedi. Bunun üzerine Efendimiz ona, “Ne istiyorsan sor.” buyurdular. O zat da sorularýna baþladý:

 

 

Ey Allah’ýn Peygamberi! Ben insanlarýn en âlimi, en bilgilisi olmak istiyorum. Ne yapmalýyým?

Allah´tan çok korkup takva dairesi içine girersen insanlarýn en âlimi olursun.

 

Ýnsanlarýn en zengini olmak istiyorum.

Kanaatkâr olursan insanlarýn en zengini olursun.

 

Ýnsanlarýn en hayýrlýsý olmak istiyorum.

Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, faydalý olandýr. Sen de insanlara faydalý ol.

 

Ýnsanlarýn en adaletlisi olmak istiyorum.

Kendin için istediðini insanlar için de istersen insanlarýn en adili olursun.

 

Ýnsanlar içinde ALLAH’a en yakýn, O’nun en has kullarýndan olmak istiyorum.

ALLAH’ý çok zikredip anar ve hatýrlarsan o zaman ALLAH’ýn en has kulu olursun.

 

Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.

ALLAH’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.

 

Ýmanýmý kemale erdirmek istiyorum.

Güzel ahlaklý olursan imanýn kemale erer.

 

ALLAH’ýn emirlerine itaat eden itaatkâr kullarýndan olmak istiyorum.

ALLAH’ýn farzlarýný yerine getir, itaat edenlerden olursun.

ALLAH’a günahlarýmdan arýnmýþ, tertemiz olarak gitmek istiyorum.

Cünüp olduðunda tertemiz olacak þekilde gusül abdesti al, kýyamet günü üzerinde hiçbir günah olmaksýzýn ALLAH’a kavuþursun.

 

Kýyamet günü nur içinde haþrolmak istiyorum.

Hiç kimseye zulmetme, kýyamet günü nur içinde haþrolursun.

 

Rabb’imin bana merhamet etmesini istiyorum.

Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; ALLAH da sana merhamet etsin.

 

Günahlarýmýn azalmasýný istiyorum.

Ýstiðfar ederek günahlarýnýn baðýþlanmasý için ALLAH’a yalvarýrsan günahlarýn azalýr.

 

Ýnsanlarýn en kerimi olmak istiyorum.

ALLAH’a kullarýný þikâyet etmezsen insanlarýn kerimi olursun.

 

Rýzkýmýn bol olmasýný istiyorum.

Temizliðe devam edersen rýzkýn bol olur.

 

ALLAH ve Resulü tarafýndan sevilmek istiyorum.

O zaman ALLAH ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

 

ALLAH’ýn bana kýzmasýndan kendimi korumak istiyorum.

Kimseye kýzmazsan ALLAH’ýn gazabýndan ve kýzmasýndan kurtulursun.

 

Duamýn kabul edilmesini istiyorum.

Haramlardan sakýnýrsan dualarýn kabul olur.

 

ALLAH’ýn beni baþkalarýnýn yanýnda rezil etmemesini istiyorum.

Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanýnda rezil olmayasýn.

 

ALLAH’ýn ayýplarýmý, kusurlarýmý örtmesini istiyorum.

Kardeþlerinin ayýplarýný örtersen ALLAH da senin ayýplarýný örter.

 

Benim günahlarýmý ne siler?

Gözyaþlarýn, hudûun (saygýyla ALLAH’a kulluðun) ve hastalýklar.

 

ALLAH yanýnda hangi iyilik daha faziletlidir?

Güzel ahlak, tevazu, belalara sabýr ve kazaya rýza.

 

ALLAH yanýnda en büyük günah hangisidir?

Kötü ahlak ve ALLAH’ýn emirlerine karþý gösterilen cimrilik.

 

Rahman ALLAH’ýn gadabýný ne dindirir?

Gizliden gizliye sadaka vermek ve sýla-i rahim (akrabalarý ziyaret ve görüp gözetmek).

 

Cehennem ateþini ne söndürür?

Oruç.

 

 

(Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal, 16/127-129)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...