Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Ali (ra) anlatýyor: Resûlullah Efendimiz (SAV) bir gün:

 

“Ümmetim on beþ þeyi yapmaya baþlayýnca ona büyük belâlar iner!” buyurdu. Yanýndakiler:

 

“Ey Allah’ýn Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.

Resûlullah Efendimiz (SAV) þöyle buyurdu:

 

“1- Millî servet, fakir fukaraya uðramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasýnda gidip gelen bir metâ haline gelirse,

 

2- Emanet ganimet ve fýrsat bilinip hýyanet edildiði zaman,

 

3- Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman.

4- Kiþinin karýsýnýn kötü emirlerine itaat ettiði zaman,

 

5- Anne hukuku sýkça çiðnendiði zaman,

 

6- Baba hukuku sýkça çiðnendiði zaman.

 

7- Arkadaþýn kötü emirlerine itaat arttýðý zaman,

 

8- Mescitlerde (rýzay-ý Ýlâhî gözetmeyen husûmet, alýþ-veriþ, eðlence ve siyaset vs. ile ilgili sesler yükseldiði zaman.)

 

9- Kavme, onlarýn en alçaðý reis olduðu zaman;

 

10- Zorba kiþiye zararý dokunmasýn diye hürmet edildiði zaman;

 

11- Þarap meþrû sayýlarak içildiði zaman,

 

12- Ýpek (haram bilinmeyip erkekler tarafýndan) giyildiði zaman;

 

13- Þarkýcý kadýnlar arttýðý zaman;

 

14- Türlü çalgý âletleri arttýðý ve sýkça çalýnýr olduðu zaman,

 

15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeþitli ithamlar ve bahanelerle) hakaret ettiði zaman artýk kýzýl rüzgârý, zelzeleyi, yere batýþý veya suret deðiþtirmeyi ya da gökten taþ yaðmasýný bekleyin.”

 

(Kütüb-ü Sitte, 14/340; Tirmizî, Fiten 31, (2307)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...