Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Ömer (R.A.) naklediyor:

“Rasulullah (A.S.) zamanýnda Abdullah isminde “el-hýmâr lakabýyla meþhur birisi vardý; sýk sýk Rasulullah’ý güldürürdü.

Bir defasýnda içki içtiði için Efendimiz onu cezalandýrmýþtý. Baþka bir defasýnda yine içki yüzünden huzura getirildi; Efendimiz (A.S.) emretti, yine ceza uygulandý.

 

Onun bu þekilde bir kaç defa cezalandýrýldýðýný gören birisi:

“Allah ona lânet etsin! Ne kadar da çok içki içiyor. diye lânet okudu. Bunu duyan Rasulullah (A.S.).“Ona lânet etmeyin! Vallahi o Allah ve Rasulünü seviyor. buyurdu. (Buhari, Ebû Ya’lâ)

 

Ebu Hureyre’nin (R.A.) aktardýðý bir olayda da, yine içki yüzünden ceza verilen bir kimseye oradakilerin beddua etmesi üzerine Rasulullah (A.S.):

“Böyle söylemeyiniz! Kardeþinize karþý þeytana yardýmcý olmayýnýz! (Buhari) Allahým onu affet, onu doðru yola ilet. Allah sana acýsýn deyiniz. buyuruyor

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...