Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhýn rivayetine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem þöyle buyurmuþtur:

 

"Âdemoðlunun iþlemiþ olduðu her iyilik ve ibadet, sevap bakýmýndan on katýndan yedi yüz katýna, Allah’ýn dilediði sayýya kadar artar.

 

Allah buyuruyor ki: 'Ancak oruçlu böyle deðildir. Çünkü oruç sýrf Benim rýzam için tutulmuþtur, Bana aittir. O zevkleri ve yemesini Benim için býrakýr.'

 

Oruçlu için iki sevinç vardýr: Birinci sevinci iftar vaktindeki sevincidir. Diðeri de, Rabbine kavuþup mükâfatýný aldýðý zamanki sevincidir.

 

Allah’a yemin ederim ki, oruç tutanýn aðzýnýn kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha hoþtur."

 

(Ýbni Mâce, Sýyam: 1)

Oruç ibadetinde gösteriþ, riya yoktur. Ýnsan gerçekten oruçlu olduðunu sadece Yaratýcýsýna, kendisini besleyip büyütene, türlü türlü nimetlerle ihtiyacýný giderene gösterir, arz eder. Kimsenin görmediði bir yerde orucunu bozabilecekken bozmamasý, Allah için tuttuðunun en güzel ifadesidir.

 

Ýþte bunun için Cenab-ý Hak, "Oruç, Benim rýzam için tutulmuþtur. Bana aittir, mükâfatýný da Ben vereceðim" buyuruyor.

 

Her iyiliðin ve ibadetin karþýlýðýnda verilecek sevap, âyet ve hadislerle bildirilirken, orucun sevabý için bir had-hudut konmamýþ, belli bir sayý ve miktar belirtilmemiþtir.

 

Demek ki, ihlâsla yapýlan ibadetlerin zevki, manevî karþýlýðý, uhrevî mükâfatý sonsuz olacaktýr.

 

Resulullah.org

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...