Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ebu Hureyre’den (Radiyallahu Anh):

 

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:

 

– Bir topluma, babasý belli olmayan bir çocuðu býrakan kadýna, Allah’tan hiçbir mazeret yoktur. Allah, onu baðýþlamaz, cennetine de koymaz.

 

Kendisinden olduðu halde çocuðunu kabul etmeyen adamdan ise, Allah, kýyamet gününde uzak kalýr.

 

(Ebu Davud)

 

---

 

Ýslamiyet, neslin çoðalmasýný ister. Ancak bu çoðalma, meþru nikah içinde, namus ve iffet duygularý çiðnenmeden, sýcak bir aile yuvasýnda gerçekleþmelidir. Cemiyette evlilik dýþý, babasý belli olmayan çocuklarýn varlýðý, o cemiyetin geleceðini tehdit eden sosyal bir hastalýktýr.

 

Ýslamiyet, topluma, babasý belli olmayan fertler kazandýran, iffetini yitirmiþ kadýnlarý Allah’ýn rahmetinden uzak görür. Çünkü zina mahsulü çocuklar, sahipsiz kalacaðý için, namuslu bir ailede çocuða kazandýrýlacak terbiye ve ahlakî formasyondan mahrum yetiþecektir. Diðer taraftan o çocuk, veled-i zina gözüyle bakýlýp devamlý toplumdan dýþlanacaktýr. Böylece topluma faydalý olmasý gereken bir fert, gerek terbiye noksanlýðý, gerekse toplumdan dýþlanma sebebiyle toplumun baþýnýn belasý, potansiyel bir suçlu namzedi halini alýr.

 

Hiç kimsenin içinde yaþadýðý cemiyete böyle bir kötülük yapmaya hakký yoktur.

 

Diðer taraftan, kendinden olduðu halde, yersiz þüphe ve vehimlerle çocuðunu tanýmayan, babalýðý reddeden kimseler de, topluma zina ürünü çocuk kazandýran kiþiler kadar suçlu, Allah’ýn rahmetinden uzaktýrlar.

Ýnsaflý ve vicdanlý hiçbir insan, kesin bir delil olmadan kendi öz yavrusunu, bu þekilde utandýrýcý bir mevkie düþürmez. Onu sýcak aile yuvasýndan koparýp, sahipsiz ve hamisiz bir þekilde sokaðýn merhametsiz ellerine terketmez.

 

Resulullah.org

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...