Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Resûlu Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki:

 

"Ýyi iþler yapmakta acele ediniz.

Siz korkmak ve gayrete gelmek için, þu 7 þeyin size gelip çatmasýndan daha kötü bir þey mi bekliyorsunuz?

 

Birincisi: Herþeyi unutturan fakirlik

 

Ýkincisi: Azdýran zenginlik

 

Üçüncüsü: Aklý ve vücut saðlýðýný bozan hastalýk.

 

Dördüncüsü: Muhakeme ve þuuru gideren ve insaný saçmasapan konuþturan bunaklýk derecesindeki ihtiyarlýk.

 

Beþincisi: Ansýzýn gelen ölüm.

 

Altýncýsý: Korkulan istikbâl tehlikelerinin en fenasý bulunan Deccal’ýn fitnesi.

 

Yedincisi: belâsý en büyük ve en acý olan kýyâmet..."

 

(Tirmizî/2307)

 

---

 

 

Bu 7 þey kendisine eriþmeden mü’minin ibadet ve hayrýný çoðaltmakta acele etmesi gerekir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...