Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Devs kabilesine mensup Tufeyl bin Amr (Radiyallahü Anh), (kavmi içinde artýk yapýlacak bir hizmetin kalmadýðýný görünce) kendi vasýtasý ile imana gelen arkadaþlarýný da yanýna alarak, birlikte Medine’ye hicret etmiþti.

 

Tufeyl’in hicret arkadaþlarýndan biri, Medine’de çok þiddetli hastalandý. Hastalýðýn ýzdýrabýna sabredemedi. Parmaklarýný keskin bir okla kesti. (Kan kaybýndan dolayý da) vefat etti.

 

Ölümünden sonra Tufeyl, intihar eden bu arkadaþýný rüyada gördü. Ýþlediði günah yüzünden azap içinde olmasý beklenen o zat, güzel bir halde idi. Ancak elleri örtülü idi.

 

Tufeyl:

– Rabbin sana bu yaptýðýndan dolayý nasýl muamele etti? diye sordu.

 

Adam:

– Allah’ýn Resûlünün (Aleyhisselatü Vesselam) yanýna hicret ettiðimden dolayý, bütün günahlarýmý affetti, dedi. Tufeyl:

– Ne diye ellerini böyle baðlý görüyorum? dedi.

 

Adam:

– Bana, senin bozduðun þeyi düzeltmeyeceðiz, denildi, cevabýný verdi. Tufeyl, derhal Allah Rasûlüne gitti. Gördüðü bu rüyasýný ona anlattý.

 

Peygamberimiz (Aleyhisselatü Vesselam) bunun üzerine:

 

– Ya Rab, onun elleri dolayýsýyla yaptýðý günahý da affet, ellerini baðýþla, diye dua buyurdu.

(Müslim)

 

---

 

Görüldüðü gibi, mü’minin günahý ne kadar büyük te olsa, iþlediði iyilikler, yaptýðý hizmetler daha büyükse, affa nail olabilmektedir.

 

Nitekim Tufeyl’in arkadaþý, hicret sevabýndan dolayý, intihar gibi büyük bir günahý iþlemesine raðmen, affa ermiþ ve azaptan kurtulmuþ, sadece intihar yeri olan ellerini muvakkaten kullanma nimetinden mahrum edilmiþtir. Peygamberimiz onun bu halini duyunca ellerinin baðýþlanmasý için, Cenab-ý Hakk’a dua etmiþtir.

 

Þu halde, hiçbir günah sahibi, iþlediði günahtan ye’se düþmemeli, rahmet-i Ýlahiyyeden ümitli olarak tevbeye, iyilik yapmaya, sevap ve hizmetlerini artýrmaya devam etmelidir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...