Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Efendimiz (Aleyhisselatü Vesselam), Arefe günü tutulan oruç hakkýnda þöyle buyurmaktadýr:

 

"Arefe günü tutulan oruç, geçmiþ bir senenin ve gelecek senenin günahlarýna keffaret olur."(*)

 

(Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457)

 

---

 

Baþka bir rivayette ise Hz. Aiþe þöyle demiþtir:

"Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir."(**)

 

(Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 460)

 

---

 

Ubâde bin es-Sâmit’ten:

 

– Peygamberimiz (Aleyhisselatü Vesselam) Arefe günü þöyle buyurdu:

 

"Allah salihlerinizi baðýþladý, salih olmayanlarýnýzý da salih olanlarýnýza baðýþladý. (Bu arefe günü) Rahmet inip her yere yayýlýyor. Sonra maðfiret yeryüzüne daðýlýyor. Dilini ve elini koruyan her tevbekâr ondan nasibini alýyor. Þeytan ve askerleri Arafat daðýnda durup, Allah’ýn onlara karþý bu lütufkâr davranýþý seyrediyorlar. Maðfiret inince, þeytan ve askerleri:

 

"Eyvah vah halime! Ben onlarý uzun zamandýr saptýrmaya uðraþtým, günahlar iþlettim, sonra Allah’ýn maðfireti gelip onlarý sardý. Eyvahlar olsun!" diyerek büyük bir üzüntü ve telaþ içinde oradan daðýlýrlar."

 

(Taberânî)

 

---

 

(*) "Keffaret olur", günahlarý örter, affettirir, demektir. Bizim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanlarý için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Ýþte af ve maðfiret fýrsatý!

 

(**) Demek ki, bir günlük arefe orucu, üç yýllýk normal günlerde tutulan oruç sevabýna denktir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...