Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýbn-i Ömer anlatýyor:

 

Resûl-i Ekrem bir keresinde omuzlarýmdan tuttu ve:

- Sen dünyada bir garip (gurbetçi) veya bir yolcu gibi ol, kendini (her an ölüp) kabre girecek gibi düþün... buyurdu.

(Buharî-Tirmizî)

 

---

 

Görüldüðü gibi Peygamberimiz mü´minlere dünyada Allah´ýn rýzasýna ermeleri ve kendilerini gerçek kulluða vermeleri için þu üç hususu tavsiye etmektedir:

 

1. Dünya hayatýný gurbet, kendini gurbetçi bil.

2. Dünyayý misafirhane, kendini misafir ve yolcu say.

3. Her an ölüp kabre girebileceðini düþün.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ebû Hureyre´den:

 

Resûl-i Ekrem þöyle buyurmuþtur:

"Dünya varlýðýnda, sizden aþaðý durumda olanlarý düþününüz. Yalnýzca sizden üstün ve iyi olanlara bakmayýnýz. Allah´ýn üzerinizdeki nimetlerini küçük ve basit görmemeniz için bu, en uygun olanýdýr."

(Buharî-Müslim)

 

---

 

Hadiste, dünyada mutlu ve huzurlu olmanýn formülüne iþaret edilmektedir. O da dünyalýkta, kendinden aþaðý durumda olanlara bakýp üzerindeki nimetlerin farkýna varmaktýr. Her hal ve durumda, Allah´a þükür duygusu içinde olmaktýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...