Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zeyd ibni Sâbit Radiyallâhu Anh anlatýyor:

 

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemle birlikte sahur yemeði yedik, sonra namaza kalktýk.

 

Kendisine, "(Sahur ile namaz) arasýnda ne kadar zaman geçti?" diye sorulmuþtu. Þu cevabý verdi:

 

"Elli âyet (okuyacak) kadar!"

(Buhari, Savm: 19, Mevâkitu´s-Salât: 27, Teheccüd: 8; Müslim, Sýyâm: 47; Tirmizî, Savm: 14; Nesâi, Savm: 21, 22)

 

---

 

Bu hadiste, sahur yemeði yendikten ve sabah ezaný okunduktan ne kadar bir süre sonra sabah namazýnýn kýlýnacaðý bildiriliyor.

 

Peygamberimiz ve sahabilerin bu uygulamasý herkesin rahatlýkla yapabileceði bir uygulamadýr.

 

Sahabe-i kiram, Peygamberimizin zamanýnda sahurla sabah namazý arasýnda nasýl hareket ettiklerini, sahur vakti daralýnca ne yaptýklarýný ve namaza nasýl hazýrlandýklarýný da bildiriyorlar.

 

Sehl ibni Sa´d Radiyallâhu Anh anlatýyor:

 

"Ben ailem içerisinde sahur yemeði yiyordum. Sonra sabah namazýný Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemle birlikte kýlmak için hýzlý yiyordum."

(Buhari, Savm: 19, Mevâkit: 27)

 

Peygamberimiz her konuda ümmetine kolaylýðý tavsiye etmiþ, onlarý sýkboðaz etmemiþ, oruca hazýrlýk için kýsa bir süre de kalmýþ olsa yemek ihtiyacýnýn giderilmesine dikkat çekmiþtir.

 

Ezan okunduðu anda bile geç kalýnmýþsa birkaç dakika içinde önündeki yemeðin bitirebileceði müsaadesini vermiþtir.

 

Þöyle ki:

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh anlatýyor:

 

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:

 

"Biriniz ezaný iþitince (yiyip-içtiði) kap elinde ise, ihtiyacýný görünceye kadar onu býrakmasýn." (Ebu Dâvud, Savm: 18)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...