Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir sofi seyahate çýktý, dönüp dolaþýrken yolu bir tekkeye uðradý gece orada misafir oldu. Binip dolaþtýðý eþeðini ahýra baðlayarak geçip oturdu. Oradakilerle sohbete daldý, zikir etti. Zikir sona erince yemek ikram edildiðinde sofi hayvanýný hatýrladý. Hizmetçiye :

 

- "Ahýra git hayvanýma saman ve arpa ver, hayvan aç kalmasýn." dedi.

 

Hizmetçi baþýný sallayarak :

 

- "Lahavle, bunu söylemeye ne lüzum var bu benim asli görevim, her zaman yaptýðým iþ..." dedi.

 

Sofi :

 

- "Önce arpayý ýslat çünkü eþek karttýr, diþleri saðlam deðil..." dedi.

 

Hizmetçi :

 

- "Lahavle, bana bunu söylemenize gerek yok, ben bu iþlerin ustasýyým." dedi.

 

Sofi :

 

- Önce eþeðin semerini indirip sýrtýna ilaç koy yaralarý iyileþsin." dedi

 

Hizmetçi :

 

- "Lahavle, bu ne biçim söz elbette bunun en iyi þekilde nasýl yapýlacaðýný ben bilirim." dedi

 

Sofi :

 

- "Eþeðin yerini süpür taþ toprak kalmasýn, eðer yeri ýslaksa kuru toprak ser." dedi.

 

Hizmetçi buna da bir "lahavle" çekerek cevap verdi. Hasýlý sofi her ne dediyse hizmetçi bir "lahavle" çekerek o iþi en iyi kendisinin bildiðini ve en güzel þekilde yapacaðýný söyledi. Kalkýp gitti fakat ahýra uðramadý. Arkadaþlarýnýn yanýna giderek sofinin söyledikleriyle alay edip güldü.

 

Sofi yatýp uyuyunca gece rüyasýnda hep eþeði gördü. Eþeði bazen kurt parçalýyor, bazen de yolda giderken bir kuyuya yahut da bir çukura düþüyordu.

 

Sofi sabaha kadar bu kötü rüyalarla uðraþtý durdu. Fakat yapacak bir þey yoktu.

 

Sofinin eþeði çok kötü bir durumdaydý bu sýrada. Zavallý eþeðin palaný dönmüþ taþ toprak içinde aç susuz yatýyordu.

 

Sabah olunca hizmetçi geldi, eþeðin palanýný düzeltti, birkaç sopa indirdi, eþek can acýsýyla sýçrayýp kalktý.

 

Sofi eþeðe binip kervana katýldý biraz sonra eþek takatsizlikle yüz yüze düþmeye baþladý. Herkes eþeði hasta sandý.

 

- "Ey sofi!.. Hani sen dün bu eþek böyle iyidir þöyle iyidir diyordun, buna ne oldu da böyle oldu?" dediler.

 

Sofi durumu anlamýþtý :

 

- "Sormayýn dostlar, dedi. Geceleyin sabaha kadar "lahavle" yiyen eþeðin hali böyle olur. Geceleyin eþek "lahavle" tespihi çekerse gündüz de böyle secde eder." dedi

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...