Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir ustanýn þaþý bir çýraðý vardý. Bir gün ustasý ona :

 

- "Bizim eve git rafta bir þiþe var onu al bana getir." dedi.

 

Þaþý eve gitti kapýyý açýp içeriye girdi, ustasýnýn dediði rafa bakýnca iki þiþe gördü, dönüp geldi :

 

- "Ustacýðým hangi þiþeyi getireyim, çünkü dediðiniz rafta iki þiþe var." dedi.

 

Usta : "O rafta iki deðil sadece bir þiþe var git onu getir." diye tekrarladý.

 

Çýrak ayak diretti , itiraz etti :

 

- "Beni boþ yere azarlama usta o rafta iki þiþe var, açýkça hangisini getirmemi istiyorsan söyle." dedi.

 

Usta çýraða anlatamayacaðýný , ne söylerse söylesin dinlemeyeceðini görünce :

 

- "Madem öyle, orada iki þiþe var diye inat ediyorsun git birini kýr , diðerini al getir." dedi.

 

Çýrak gitti þiþenin birini yere çalýp kýrýnca ikisinin de gözden kaybolduðunu gördü.

 

 

Kissadan hisse payi:

 

Ýnsan tarafgirlikten, hiddet ve þehvetten þaþý olur hakký ve hakikati olduðu gibi göremez.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...