Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gerçek Dostluk

 

Mevlana ve bir öðrencisi, dostluðun ve arkadaþlýðýn konu edildiði bir söyleþiden çýkmýþlar, yolda birlikte yürüyorlardý. Biraz ileride yolun

kenarýnda, iki köpeðin koyun koyuna sokulmuþlar, birlikte uyumakta olduklarýný gördüler. Öðrencisi, biraz önceki söyleþinin de etkisi altýnda

kalarak, bu görüntü karþýsýnda çok duygulandý ve bu duygusunu Mevlana ile paylaþmak istedi:

 

"Efendim þu manzaraya bakýn" dedi. "Ne denli yüce bir ders alýnacak dostluk örneði, deðil mi?"

 

Mevlana, öðrencisinin bu heyecaný karþýsýnda hafifçe gülümsedi ve kiþisel çýkarlarýn nice dostluklarý yakýp kül ettiðini anýmsattýktan sonra ona, unutamayacaðý bir ders verdi:

 

"Evlat, sen onlarýn arasýna bir kemik atýver de, bak o zaman gör dostluklarýný" dedi.

 

"Bir dostluk, kiþisel çýkar karþýsýnda unutulmayacak denli saðlamsa, ancak o durumda bir deðer ifade eder ve ancak o zaman onun adýna gerçek dostluk denilir."

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...