Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tuti Kusu Kissasi

 

 

 

Bir bakkalýn çok güzel konuþan bir tuti kuþu vardýr.Dükkana öylesine alýþmýþtýr ki , bakkal gittiðinde artýk dükkaný o beklemektedir.Bir gün yine bakkal dükkanýndan çýktýðýnda içeriye bir kedi girer.Tuti,ondan kurtulayým derken dükkandaki bütün gül yaðlarýný yere döker.Bir müddet sonra gelen bakkal,dükkaný daðýlmýþ,gül yaðlarýný yere dökülmüþ bulur.

 

"Kýzdý hem tutiye,bakkal dövdü hem,

Tuti hem kel oldu,hem dilsiz o dem!"

 

Tuti, o gün dayak yedikten sonra artýk hiç konuþmaz ve tüyleri dökülmeye baþlar.Bakkal çok üzgündür.Fakat hangi çareye baþvursa tutiyi konuþturamamakta,gönlünü alamamaktadýr.

 

"Keþke dövmeden evvel kýrýlsaymýþ elim,

Böyle dilsiz tuti görmek pek elim" diyerek dövünür.

 

Aradan uzun zaman geçer.Tuti,bir gün kapýdan geçen kel bir adam görür.Ve herkesi þaþýrtan bir þey olur,birden konuþmaya baþlar :

 

"Söyle kel,niçin karýþtýn kellere

Zannedersem sen de gül yaðlar döktün yere" der.(Bakkal sevinir.Tutinin bu sözleri herkesi güldürür.Ve tuti eski haline döner.)

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...