Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslüman, Yahudi ve Hýristiyanýn Arkadaþlýðý

 

 

 

Bir yahudi, bir müslüman ve bir de hýristiyan beraberce yola çýktýlar. Týpký aklýn nefisle arkadaþ olduðu gibi, o müslüman da onlarla yol arkadaþý oldu. Kervansaraylarda konaklayanlar arasýnda deðiþik memleketlerden çeþitli mesleklerden insanlar bulunur. Mecburiyetden dolayý çok iyi insanlarla, çok kötü insanlar bir arada kalýr. Sabah olduðunda herkes kendi yoluna gider.Bu üç yol arkadaþý, akþama doðru bir konaða vardýlar. Oradaki bir hayýr sahibi, sýcak ekmekle bir sahan bal helvasý ikram etti. Müslüman oruçlu olduðu için karný açtý. Diðerleri ise toktu.

 

 

 

Akþam namazý vakti girdiðinde müslüman, ”Helvayý yiyelim” dedi. Diðerleri ise, ”Biz boðazýmýza kadar tokuz. Helvayý yarýna býrakalým” dediler. Müslüman, ”Benim sabredecek durumum yok. Akþamdan yiyelim” diye ýsrar etti. Diðerleri, ”Sen helvayý yalnýz baþýna yemek istediðin için böyle söylüyorsun” dediler. Bunun üzerine müslüman helvayý paylaþmayý teklif etti. Onu da kabul etmediler. Çünkü maksatlarý müslümanýn geceyi aç geçirerek eziyet görmesiydi. Sonunda müslüman, ”Madem sabahleyin yemekte ýsrar ediyorsunuz, öyle olsun” dedi. Sabah olunca uyandýlar. Her biri aðzýný, yüzünü yýkadý. Herkes kendi dinine göre virdini çekti. Dersleri bittikten sonra, içlerinden biri, ‘Herkes gördüðü rüyayý anlatsýn. Kimin rüyasý daha güzelse, helvayý o yesin” dedi. Önce yahudi söz aldý: ”Rüyamda bir yola düþmüþ gidiyordum. Musa aleyhisselâm karþýma çýktý. Benim elimden tutarak, Tur daðýna götürdü. Ben nurdan görünmez oldum. Musa da, Tur daðý da görünmez oldu. Sonra Allah’ýn heybet sýfatý daða tecelli etti. Dað yarýlýp üç parçaya ayrýldý. Bir parçasý denize düþtü. Denizin suyunu tatlýlaþtýrdý. Bir parçasý yere düþtü, yeryüzünden tatlý sular fýþkýrdý. Bir parçasý uçarak Kâbe’nin yakýnlarýna düþtü, Arafat daðý oldu. Sonra ellerindeki asâ ve sýrtlarýndaki hýrkayla Musa aleyhisselâma benzeyen insanlar gördüm. Bunlarýn hepsinin Allah âþýðý peygamberler olduðu bildirildi. Büyük melekleri gördüm. Hepsi kardan yaratýlmýþtý. Onlardan baþka, bir grup melek daha gördüm. Hak’tan yardým dileyen bu melekler, ateþten yaratýlmýþtý.” Yahudi daha birçok hârikulâde hallerden bahsetti. Sonra, hýristiyan anlatmaya baþladý: ”Rüyamda Ýsâ aleyhisselâmý gördüm. Onunla, göðün dördüncü katýna çýktým. Dünyayý aydýnlatan güneþ oradaydý. Gökyüzünün acayip hallerini seyrettim. Gördüklerimi yeryüzündekilerle kýyaslamam mümkün deðil. O güzelliði ve geniþliði ifade edemem” dedi. Bundan sonra müslüman gördüðü rüyayý yol arkadaþlarýna anlattý: ”Sultaným, efendim, peygamberim Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) yanýma gelerek bana buyurdu ki: Arkadaþlarýndan biri Musa aleyhisselâm ile arkadaþ olup Tur daðýna çýktý. Nurlara gark oldu. Diðerini de Hz. Ýsâ aleyhisselâm alýp göðün dördüncü katýna çýkardý. Her ikisi de meleklere karýþtý. Sen ikisinden de geride kaldýn. Zarar gördün. Uyan hiç olmazsa helvayý ye’ dedi diye söyledi.” Bu sözleri duyan yahudi ile hýristiyan, ”Yoksa helvayý yiyip temizledin mi?” diye sordular.

 

Müslüman,

 

”Ben paygamberimin emrine nasýl karþý gelebilirim? Sizin peygamberiniz, böyle bir emir verseydi karþý gelir miydiniz? Emre uyup helvayý yedim. Þu anda da helvanýn verdiði sarhoþlukla aklým baþýmda deðil” dedi.

 

Bunun üzerine onlar,

 

”Vallahi senin gördüðün rüya dosdoðru rüya. Bizim gördüðümüz rüyadan yüz defa daha güzel. Senin rüyan rüya deðil uyanýklýktýr. Uyandýktan sonra bile, eserini görüyoruz” dediler.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...