Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Söz Yangýný (timas yayinlari)

Senai Demirci

 

Sessiz ve sinsi bir yangýný haber veriyorum size. Görünmez bir depremin enkazýný resmediyorum. Nefeslerimizle harladýðýmýz, hece hece alevlendirdiðimiz bir yangýný körüklüyoruz aðzýmýzda. Dilimizin her kýpýrtýsýnda ürkütücü fay hatlarýný tetikleyen zelzeleler büyütüyoruz odalarýmýzda. Sevaphanemizi yakýyoruz dilimizle. Ýyiliklerimizi yerle bir ediyoruz dudaðýmýzla. Kendi duruluðumuzu bulandýrdýðýmýz, kardeþlerimizi küçük düþürdüðümüz, doðrularýmýzý eðrilttiðimiz, yüzümüzü de sözümüzü de ikileþtirdiðimiz “fiskos bombalarý” döþüyoruz aðzýmýza, aramýza, yuvamýza, sokaðýmýza…

 

Sözün güzelini söylemek için

 

Kardeþimin hatýrýný onun yokluðunda da korumak için

 

Emaneti ehline vermek, kardeþimin hatasýný (emanetini) baþkalarýna taþýtmamak için

 

Tercihimi kýnayýcý, yargýlayýcý, yakýcý olandan deðil, ýslah edici, onarýcý, yapýcý olandan yana kullanmak için

 

Ýkiyüzlü/ikisözlü olmamak için

 

Hayatýma parça tesirli fiskos bombasý fýrlatmamak için

 

Gýybetin y/aktýðý dudaklarda artýk çiçeklerin açmasý için

 

GIYBET ETMÝYORUM!

 

Gýybet etmemek, Allahý görür gibi yaþama çabasýdýr. Allahýn duyduðunu bilerek konuþma duyarlýlýðýdýr. Allahýn iþitmesine göre nefes tüketme inceliðidir.

 

Allah iþitmiyormuþ gibi konuþmak günah deðil mi?

 

Senai Demirci, bir insanýn, gýyabýnda da onurunun korunduðu, olmadýðý yerde de saygý gördüðü, iþitmediði kapý arkalarýnda da hatýrýnýn sayýldýðý biricik medeniyetin mensuplarý olarak, gýybetsizliðe davet ediyor bizleri. Gýybet Gönülsüzlüðüne...

 

cook hos tavsiye ederim...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...