Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.nesilyayinlari.com/resimler/urunler/1570.jpg

 

Bu kitap daha dün cikti. Müthis bir dua kitabi. Ilk defa türkceye tercüme edildi.

 

 

 

Tanitim:

 

Tercüme: Prof. Dr. Abdülaziz Hatip

 

“Sahife-i Seccadiye” adýyla tanýnan bu eser, bir duâ kitabýdýr. Ancak, ayný zamanda Ýmam Ali Zeynelabidin`in, hayatýn maddî ve manevî her cephesiyle ilgili görüþ ve kanaatlerine iliþkin bilgiler ihtiva etmektedir. Yüce Allah ve sýfatlarý hakkýnda bilgi, Allah`a karþý hamd ve þükür görevinin yerine getirilmesi, dünyanýn mahiyeti, dünya malý ve zenginlik, ibadet hayatý, anne baba ve çocuklara karþý görevler, þeytana karþý alýnacak tavýr, günah ve tövbe, hayat ve ölüm, Cennet ve Cehennem, amel defteri ve hesap, kul hakký, güzel ve kötü ahlak vs. ile ilgili görüþlerini güzelce yansýtmaktadýr.

 

Eserin lafýzlarýnýn güzelliði, mânâlarýnýn etkinliði, içeriðinin yüceliði, Allah`a karþý türlü ifadelerle tezellülün dile getiriliþi, medh ü senada bulunulmasý, af ve kereminin dilenmesi, yalvarýlýp yakarýlmasý vs. onun gerçek kaynaðýna en güzel iþarettir. Bu yönleriyle Ehl-i Beyt ilminin en özlü ve kapsamlý kaynaðýdýr. Bu inci ancak o deryadan, bu cevher o madenden ve bu meyve o bahçeden çýkabilirdi.

 

Dualarda sýk aralýklarla Hz. Peygamber (a.s.m.) ve Ehl-i Beyt`ine salavat getirilir; yani rahmet okunur. Bunun hikmeti, Hz. Peygamber`in (a.s.m.) duayý, teþek­kürü fazlasýyla hak etmesi hasebiyle salâvâtýn makbul bir dua olmasý, dola­yýsýyla ardýndan yapýlan diðer dualarýn da kabulüne vesile olmasýdýr.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...