Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Suç ve Ceza Dostoyevski’ nin engüzel eserlerinden biridir. Romandaki ana düþünce, baþkalarýna yapýlan suçun cezasý mutlaka çekilir esasýna dayanmaktadýr. Rusya’ nýn büyük þehirlerinden birindeki yoksul halkýn hayatý dile getirilmektedir. Bu romanýný paraya duyduðu ihtiyaç nedeniyle yazdý. Eseri yazmaya baþladýðý zaman karýsý aðýr hastaydý.Karýsýnýn baþucunda beklerken bu þaheserini yazdi. Ýlk kez, 1886 yýlýnda yayýmlandý. Romanýn kahramaný Rodion Raskolnikov’ un Rus Faust’ u olduðunu söyleyenler var .Ortak yönleri ikiisnin de yoksul öðrenci ; gururlu ve ihtiraslý olmalarýdýr. Her ikisi de üstün zekalarýndan ötürü duyduklarý gururla suç iþlerler.Kendilerine baðlý bir kadýnýn aþký ile doðru yolu bulurlar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...