Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tanýtým:

 

Mekke ve Medine Hak âþýklarýnýn gönlündeki iki müstesna belde. Talha Uðurluel'in bu ciddi çalýþmasý iki kutsal beldeyi fotoðraflarla ve samimi bir anlatýmla gözümüze ve gönlümüze ulaþtýrýyor, islam'ýn ilk mescidi nasýldý? Peygamberimize kýblesini deðiþtirme emrinin geldiði Kýbleteyn Mescidi'nden Þakkel Kamer mucizesinin yaþandýðý tepeye kadar birçok kutsal beldenin fotoðraflarý bu beldelerle ilgili ilginç bilgiler ve göz yaþartacak hatýralar. Osmanlýnýn kutsal beldelere verdiði deðerin belgeleri. Allah resulüne (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk vahyin geldiði maðaranýn gönülleri yakan görüntüleri. Peygamberimiz'in doðduðu evden, islâm tarihinde önem arz eden birçok mekânýn görünümleri, tarihçeleri ve bu mekânlarda yaþanan olaylarla ilgili hatýralar. Mekke - Medine, bir kitap olmanýn ötesinde tarihe ve gönüllere düþülen bir vefa huzmesi bir aþk bestesi.

 

Her müminin hayatýnda bir idealdir Resûlullah'ýn memleketine gitmek. Onun evini görmek, çocukluðunu geçirdiði mahallede dolaþmak ve mübarek ayaklarýnýn bastýðý yerlerin tozunu topraðýný koklamak... Hira Nur daðýnda Allah Resûlü'nün insanlýða gönderilen son mesajý ilk defa alýþýný tahayyül etmek... "Rabbim Allah'týr" dediði için öz yurdunda garipsenen ama her þeye raðmen "Ehad! Ehad!" diye haykýran Bilal'in ýzdýraplarýný ve yýllar sonra Mescid-i Nebevî'nin taraçasýndan "Allahu Ekber" ezan-ý kudsisiyle insanlarý sulha ve felaha çaðýrýþýný hatýrlamak,., "Evimle minberim arasý cennetten bir bahçedir." müjdesinin þevkiyle Medine'nin kutlu sakininin mescidinde namaz kýlmak ve cennet kokusunu teneffüs etmek. Kabe'nin etrafýnda dönerken bütün bir varlýk adýna "lebbeyk" söylemek... Yýllar sonra Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak giren Efendiler Efendisinin kendisini doðduðu topraklardan ayýran insanlarý affetmesini zihninde canlandýrmak...

Evet, bütün bunlarý ve daha ötesini merak ediyor ve özlüyorsanýz bu kitap size kutlu seyahatinizde yol arkadaþlýðý yapmaya taliptir.

 

 

Harika bir eser. Herkese tavsiye derim. :daumhoch:

Link to comment
Share on other sites

Allah razi olsun, kisa zamanda alip okumak gerek.

 

Talha Ugurluel'in Mekke ve Medine'yi tanitan Seminer tarzinda olan sunumunu izledim ve umrede cok faydasini gördüm. Mutlak bu kitap'da cok faydalidir. Bu arada o seminerin ismi de ayniydi

 

http://www.kitapkaynagi.com/image/urun/1/2170_b.jpg

Link to comment
Share on other sites

Kitap gerçekten okunmasý gereken harika bir eser.

Resim için teþekkürler. Bende eklemek istemiþtim, ama olmadi :thanx:.

 

@ Fatih

Talha Ugurluel'in varsa seminerlerine katilmayi cok isterim. Nerde olduðuyla ilgili bir bilgin var mý?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...