Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Güzel bir Eser, tavsiye ederim:

 

Iste size kisa bir özet:

 

 

Evcilik Oynamýyoruz" aile içi iliþkilerde, çocuk-anne-baba ve bazen de akrabalar ile olan münasebetlerde meydana gelen problemlere sosyal ve dini açýdan çözüm önerilerini ihtiva ediyor. Hadis kitaplarýnda on dört asýr önce görülen hatta bizzat Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhatap, taraf ya da hakem olduðu nice problemler kýlýk-kýyâfet deðiþtirmiþ hâliyle yine karþýmýzda. Elinizdeki kitap bu problemleri Ýslamî perspektiften okuyarak deðerlendirmeyi amaçlýyor. Ýnsan gerçeði deðiþmediðinden bu çalýþmada sizin de baþýnýzdan geçen ve çözümünü beklediðiniz sýkýntýlara ve bu sýkýntýlarýn çözüm yollarýna deðinilmiþ olabilir. Zikredilen olaylarýn hemen hemen hiçbiri hayâl mahsûlü deðil. Sadece olaylarýn kahramanlarýnýn isimleri deðiþtirilerek sunulan gerçekler. Gerçek hayatýn kitap sayfalarýna yansýmýþ þekli sizin anlayacaðýnýz. Gönül ister ki yuvalarýmýz huzurla dolsa. Herkes mutlu olsa. Mutluluk ve huzur buhur buhur dumanlarýný salsa içinde yaþadýðýmýz dünya atmosferinin içine ve kaplasa her yeri. Ama bu, bir takým olmazsa olmazlarý yapmamýza vâbeste. Ýþte bu kitap söz konusu huzur ve mutluluk için olmazsa olmazlardan bir demet sunmayý gaye ediniyor.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...