Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Harika bir kitap. Muhakkak okunmali. Cok istifade ettim.

 

http://www.timas.com.tr/resim/kapak/tmp/b7b7b0706f22a61b759d2a270f7dc0b7.jpg

 

Tanitim yazisini aynen ekliyorum:

 

DÜNYAYI SARSACAK KÝTAP: Apokrifal - Kayýp Kitap

DÜNYAYI SARSACAK KÝTAP: Apokrifal - Kayýp Kitap

Bu kitaptaki olaylarýn ve kiþilerin hepsi gerçektir..

 

 

1981 yýlýnda Hakkari`de köylüler tarafýndan bir maðarada lahit içerisinde eski bir elyazmasý bir kitap bulunur. Aramice uzmaný Doç. Dr. Hamza Hocagil kýsa süre sonra söz konusu metnin Arami dilinde fakat Süryani alfabesiyle yazýlmýþ bir Ýncil metni olduðunu anlar.

 

 

Birinci yüzyýla ait otantik Ýncil`in ortaya çýkmasý tüm dinleri ilgilendiren bir konudur. Gerek Hz. Ýsa`nýn tarihselliðinin, gerekse de Ýncil`in Kuran`la ne denli uyumlu olduðunun kanýtlanmasý çeþitli çevreleri rahatsýz etmektedir. Hocagil 1983 yýlýnda Özal`ýn giriþimleri ve Özel Harp Dairesi`nin kontrolünde Ýncil`i tercüme etmeye baþlar. Ancak tercüme süreci bir süre sonra durdurulur.

 

 

Ancak Ýncil`in son sayfasýnda Aziz Barnabas`ýn söz konusu Ýncil`i dört nüsha olarak yazdýðýný fark eden Hocagil, Nahit Þenoðul Paþa`nýn yardýmlarýyla bu kez diðer 3 Ýncil`in peþine düþer. Ardýndan biri hariç diðer 2 Ýncil de bulunur. Uluslar arasý istihbarat örgütlerinin müdahil olduðu bu inanýlmaz olaylar dizisinde olaya karýþan bazý isimler hayatýný kaybeder.

 

 

Ýncil`lerden biri Ýsrail`de bulunur. Ýsrail nüshasýný bir Alman firmasýnýn sponsorluðunda, Ýsrail Cumhurbaþkaný Ýsak Rabin`in torunu Viktoria Rabin ile birlikte çýkarýr. Viktoria Rabin, Ýncil`in gerçek nüshalarýný okuduðunda Müslüman olur. Fakat yaptýðý kazý çalýþmalarýnda 10 Emir ve Zebur`un izini sürerken, Etiyopyalý bir zenci tarafýndan öldürülür. Ýsrail`de bulunan Ýncil önce Vatikan`a satýlmak istenir. Vatikan adýna Ýncil ile igili görüþmelerde bulunan Kardinal Mario, `açýklanamayan bir sebeple` hayatýný kaybeder. Olaylar, gizli bir örgütün planlamasý ile çok farklý boyutlar kazanýr.

 

 

Ýncil bu kez, bir yayýnevi üzerinden Yunanistan`a satýlýr.

 

 

Olay, Kýbrýs`ta bulunan güvenlik güçlerinin 1996 yýlýnda Kýbrýs`ta Aziz Barnabas`ýn mezarýný soyduklarý iddiasý ile farklý bir boyut kazanýr. Askerler mezardan ne almýþlardýr? KKTC`de soygunu araþtýran Gazeteci Kutlu Adalý, aldýðý tehditlerden kýsa bir süre sonra öldürülür. Kutlu Adalý`nýn eþi Ýlkay Adalý cinayeti Avrupa Ýnsan Haklarý mahkemesine götürür ve Türkiye olayýn aydýnlanmasý için gereken özeni göstermediði gerekçesiyle mahkum olur. Adalý öldürülmeden kýsa süre önce, Abdullah Çatlý`nýn Kýbrýs`a geldiði tespit edilir. Adalý Davasý`nda projektörlerin çevrildiði isimlerden en ilginci de, Türk Silahlý Kuvvetleri adýna iki Ergenekon zanlýsýný ziyaret eden Korgeneral Galip Mendi`dir. Þu anda Korgeneral rütbesinde olan Mendi, o sýrada KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný`dýr.

 

 

Bugün, Aramice Uzmaný Hamza Hocagil`in Genelkurmay Baþkanlýðý Özel Harp Dairesi`nde özel güvenlikli bir bölümde saklandýðýný iddia ettiði nüshalar açýklanýrsa, dinler tarihi baþta olmak üzere, tarih yeniden yazýlacaktýr.

 

 

ARMAGEDON kitabýyla Türkiye`de araþtýrmacý yazarlýðýn en önemli eserini veren Aydoðan Vatandaþ, bu kez hem Türkiye`yi, hem de tüm dünyayý sarsacak bilgilerle okurlarýyla buluþuyor.

 

 

1 Eylül`de piyasaya çýkacak kitabý BURAYA TIKLAYARAK indirimli olarak satýn alabilirsiniz:

 

 

Kitabýn Vatan Gazetesi`nde yer alan diðer bir tanýtým metni:

 

Barnabas Ýncili`nin büyük sýrrý

 

 

1981 yýlýnda Þýrnak`ýn Uludere Ýlçesi`ndeki bir maðarada avdan dönen köylüler bir kitap buldu

 

 

Kitabý alan Babat Aþireti Lideri Korucubaþý Hazým Babat`ýn babasý Ferhan Babat kime götürse kitapta ne yazýldýðýný çözemedi.

 

Kitabýn papirüse yazýlý iki sayfasý Aramice uzmaný Hamza Hocagil`e götürüldü. Hocagil, kitabýn Süryani alfabesiyle Aramice, yani Hz. Ýsa`nýn dilinde yazýldýðýný söyledi. Kitap`ýn Barnabas Ýncili olduðunu anlayan Hocagil, ilk cümleleri tercüme etti: `Ben Kýbrýslý Barnabius... Tespihe layýk âlemlerin Rabbi`nden bir bütün olarak, Ruhu`l Kudüs`le Meþaha`ya vahyolunaný týpký Ýsa`dan duyduðum gibi, sadakatle, 48 gök yýllarý sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazýyorum.`

 

 

Ve asýl hikâye bundan sonra baþladý...

 

 

Varlýðý özellikle Hýristiyan ve Müslüman ilahiyatçýlarý arasýnda da tartýþma konusu olan `Barnabas Ýncili`nin ucu Ergenekon`a ve Genelkurmay Baþkanlýðý Özel Harp Dairesi`ne kadar uzandý... Bu iddialar, çalýþmalarýný ABD`de sürdüren araþtýrmacý-yazar Aydoðan Vatandaþ`ýn önümüzdeki günlerde Timaþ Yayýnlarý`ndan piyasaya çýkacak olan `Apokrifal` (Halktan gizlenen) adlý kitabýnda yer alýyor.

 

Yýl 1981... Yer Þýrnak, Uludere...

 

Barnabas Ýncili`nin hikâyesi avdan dönen köylülerin Uludere yakýnlarýnda bir maðaraya girmeleriyle baþlýyor. Köpekleri maðarada kaybolan köylüler, köpeklerini aramaya baþlýyor. Köpeðin sesi çok derinlerden geliyor; maðaranýn içindeki bir kuyudan. Bir urgan alýp, kuyunun içine giriyorlar. Karþýlaþtýklarý manzara ise tüyleri diken diken etmeye yetiyor. Köylüler, taþtan yontma bir oda içerisinde bir lahit ve bazý eþyalarla karþýlaþýyorlar.

 

Önce Hz. Ýsa`ya ait bir madalyonu çýkarýyorlar. Lahitin kapaðýný açýyorlar; bir ceset ve üzerinde bir kitap. Bulduklarý kitap Babat Aþireti Lideri Korucubaþý Hazým Babat`ýn babasý Ferhan Babat`ýn eline geçiyor. Ferhan Babat`ýn kitabýn tarihi deðerini anlamasý uzun sürmüyor ancak kime götürdüyse kitapta yazýlanlarý çözemiyor. Papazlar dahil kimse kitabýn hangi dilde yazýldýðýný anlamýyor.

 

Bu kez Babat, kitabý satmak için giriþimlerde bulunuyor. Dönemin Malatya Milletvekili Ýsmail Hakký Þengüler`e bahsediyor kitaptan. Þengüler kitabý inceliyor ve kitabýn önemini anlamak için iki sayfasýný filolog Hamza Hocagil`e götürüyor...

 

 

Kayýp kitapla ilk temas

 

 

Hamza Hocagil, Aramice uzmanýydý. Aramice, Hz. Ýsa`nýn ilk öðütlerini verdiði dildi. Hamza Hocagil, Türkiye`de bu dile vakýf birkaç kiþiden biriydi. Hâlbuki Hýristiyan aleminin kabul ettiði dört Ýncil`den hiçbirinin Aramice orijinali yoktu. Tümü Grekçe`den yapýlan tercümelerden oluþuyordu. En eskisi de dördüncü yüzyýla aitti.

 

Hocagil, papirüs üzerine yazýlan sayfalarý inceledikten sonra, yazýnýn Arami dilinde ve Süryani alfabesiyle kaleme alýndýðýný tespit ediyor. Ve kitabýn ilk sayfasýný tercüme ediyor: `Ben Kýbrýslý Barnabius... Tespihe layýk âlemlerin Rabbinden bir bütün olarak, Ruhu`l Kudüs`le Meþaha`ya vahyolunaný týpký Ýsa`dan duyduðum gibi, sadakatle, 48 gök yýllarý sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazýyorum.`

 

Hocagil, Malatya Milletvekili Þengüler`e heyecan içinde `Bu kitap Barnabas Ýncili` diyor. Ve Þengüler, Barnabas Ýncili`ni satýn almak için Ferhan Babat`a 280 bin dolarý ödemeyi kabul ediyor. Hocagil`e göre bu eser, iki bin yýllýk kayýp otantik Ýncil`di. Ýncil, Hz. Ýsa`nýn vahiy kâtibi Aziz Barnabas tarafýndan yazýlmýþtý!

 

Ýncil, Özel Harp Dairesi`nin kasasýnda

 

Peki bundan sonra ne oluyor? Ýþte Hollywood filmlerine taþ çýkartacak hikâye asýl buradan sonra baþlýyor. Kitabýn yazarý Aydoðan Vatandaþ, Hamza Hocagil`le görüþüyor ve sýr perdesini aralýyor. Hamza Hocagil yaþananlarý þöyle anlatýyor: `Ferhan Babat`la anlaþmaya varýlmýþtý. Diyarbakýr Milletvekili Ýhsan Arslan`ýn babasý Mehmet Ali Arslan ile birlikte Ýncil`i teslim almaya gittik. Ancak o sýrada beklenmedik bir þey oldu. Ýncil bize teslim edilemeden jandarmanýn eline geçti. Ýki yýl boyunca jandarma karargâhýnda saklý tutuldu. Daha sonra Kemal Baþer Paþa`dan alýnarak Genelkurmay Özel Harp Dairesi`nin eline geçti.`

 

Hamza Hocagil, her þeye raðmen Barnabas Ýncili`nin peþini býrakmamýþtý. Hocagil, dönemin baþbakaný ve hemþehrisi Turgut Özal`a 1996 yýlýnda konuyu açtýðýný söylüyor: `Konuyu kendisine anlattýktan sonra beni Özel Harpçi Orgeneral Sami Karamýsýr Paþa`ya gönderdi. Önce beni epey sorguladýlar, amacýmýn ne olduðunu anlamak istiyorlardý. Ben kitabýn sadece tercüme boyutuyla ilgilendiðimi söyledim. Ardýndan Ýstanbul Balmumcu`da bulunan Özel Harp Karargâhý`nda Sami Karamýsýr Paþa ve MÝT Müsteþarlýðý da yapmýþ olan ve hâlen hayatta olan Hayri Ündül Paþa`nýn görevlendirmesiyle tercüme çalýþmasýna baþladým.`

 

Bu görevlendirmenin ardýndan Hamza Hocagil Ankara`da bulunan, o zamanki adýyla Özel Harp Dairesi Baþkanlýðý`na gidiyor: `Kitabý ilk orada gördüm. Birkaç demir kapýyý aþtýktan sonra ulaþýlan bir yerdeydi. Kitap, 1987 yýlýnda Sami Karamýsýr Paþa ve Hayri Ündül Paþa`nýn bilgisi dahilinde Ýstanbul Balmumcu`da bulunan Özel Harp Karargâhý`nda tercüme etmem için bana verildi. Ben burada her gün tercüme çalýþmalarýný yapýyordum. Tercüme parasý da bana Harp Akademileri Komutaný Nahit Þenoðul Paþa tarafýndan veriliyordu. Nahit Paþa daha sonra bana Harp Akademileri`nde Koruyucu Envanter dersleri de verdirtti. Bu süre içerisinde Ýncil`in 19 sayfasýný Özel Harp Dairesi`ne baðlý subaylarýn kontrolünde inceledim`

 

 

On Emir`in yerini bildiriyor

 

 

Hocagil, Barnabas Ýncili`nde nelerin yazdýðýyla ilgili de þunlarý söylüyor: `Tevhitten baþka bir þey yoktu. Zikrullah vardý. Ýbadet etmenin önemi, Allah`a eþ koþmama, bu arada komþulara yardýmcý olma, Lut Kavmi ile ilgili bazý uyarýcý bilgiler ile ilgili ibret alýnmasýný öðütleyen bir kýssa vardý. Dikkatimi çeken bir þey daha vardý. Ayette, `Bir peygamber gelecek, ona tabi olanlar, dolgun baþaklar gibi olacak(!)` diyordu.`

 

Hocagil, Barnabas Ýncili`nin son sayfasýnda, Aziz Barnabas`ýn bu incili dört nüsha olarak yazdýðýný ve diðer üç nüshanýn da yerlerini belirttiðini söylüyor: `Ýnciller`in biri Ýsrail`de, diðeri Arabistan Yarýmadasý`nda diðeri ise Kuzey Irak`ta Süleymaniye Zaho taraflarýndaydý. Orgeneral Nahit Þenoðul Paþa`nýn verdiði Barnabas Ýncili`nin son sayfalarýnda Hz. Davut`un kendi eliyle yazdýðý Aramca Zebur ve Hz. Harun`un bakýr levhalara yazdýðý On Emir`in nerede olduðuna iliþkin bilgiler de vardý.`

 

 

 

Veli Küçük adý burada da karþýmýza çýktý

 

 

Hocagil, Hz. Davut`un Sarayý`nda bulunan Ýncili de tercüme ettiðini söylüyor: `Bu tercümeyi Almanca ve Ýngilizce olarak Yunanistan`daki Markos Yayýncýlýk için yaptým. Genelkurmay`daki Ýncil`le Ýsrail`de bulduðumuzun tek farký tefsirli oluþuydu. Barnabas, Uludere`de bulunan Ýncil`e bazý þerhler düþmüþtü. Tercüme parasý olarak 15 bin dolara anlaþmýþtým.`

 

Hocagil, Markos Yayýncýlýk`la aracý olanýn ise ismini söylüyor. Bu isim, son günlerde adýný sýkça duyduðumuz Ergenekon Soruþturmasý`nýn bir numaralý sanýklarýndan: `Aracý, Adem Taþdemir`di. Taþdemir, Ergenekon`un kilit ismi Tuncay Güney`le birlikte `cürüm iþlemek için teþekkül oluþturmak` iddiasýyla gözaltýna alýnmýþ, daha sonra serbest býrakýlmýþtý. Taþdemir`in bir özelliði de Emekli Tuðgeneral Veli Küçük`ün yaveri olmasýydý!` Hamza Hocagil`in bir baþka iddiasý ise Barnabas Ýncili`nin hâlâ Genelkurmay Özel Harp Dairesi`nde olduðu yönünde...

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

Tam benlik. Her zaman derim, en iyi korku romanlarini hayat yazar.

 

Bende Barnabas incilinin orijinal nüshalarinin bir kismi Pakistanda Lahor kentinde bir müzede diye duymustum. :verwirrt:

 

Tercümani Hazretlerinin ra, bir papazken islamiyeti secmesine, ve en gözde Evliyalardan olmasina sebep olan bir kitabdir.

 

Bence bu incili kolay kolay ortaya cikarmazlar. Cikarilmasi Kiyamete yakin, yada Isa as gelmesine yakin olsa gerek. :zwinker:

 

 

Abi bu kitap nerde satiliyor?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...