Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rektörümüz Prof. Dr. Akgündüz’un “Osmanlý Devletinde Gayrimüslimlerin Yönetimi” adlý eseri TÝMAÞ yayýnlarý arasýndan çýktý.

 

 

 

Osmanlý Devleti'nin altý asýr süren hâkimiyeti, sadece Müslüman milletler için deðil Osmanlý idaresi altýnda yaþayan gayrimüslimler için de barýþ iklimi tesis etmiþti. Ýster Yahudi olsun ister Hýristiyan; Osmanlý'nýn tebaasý olan bütün unsurlar, Pax Ottoman adý verilen bu huzur ikliminde Müslümanlarla barýþ ve hoþgörü içinde yaþamýþlar; Avrupa devletlerinin zulmünden kaçýp Halife'nin þefkatine sýðýnmýþlardýr. Endülüs'teki zulümden kaçýp kendilerine yeni bir vatan arayan Yahudilere Osmanlý Devleti'nden baþka kucak açan olmamýþ; Sultan'ýn emri altýna giren Ortodoks, Katolik vs. bütün gayrimüslim unsurlar, hiçbir baský görmeksizin kendi inançlarýný yaþayabilmiþlerdir.

 

Osmanlý Devleti, Türk-Kürt ve Sünnî-Alevî unsularýn kavga etmediði, ayrýþmanýn deðil kardeþliðin devam ettiði bir yönetim tarzý da tesis etmiþ, bugün ülkemizde yaþanan tartýþmalara ýþýk tutabilecek birçok uygulamayý faaliyete geçirmiþtir. Ýstanbul, bu barýþ ve hoþgörü iklimini, kýlýç zoruyla tesis etmediði gibi, kendi rýzalarý ile Sultan'ýn emrine giren aþiret ve kabileler Osmanlý ruhunu kendi topraklarýna taþýmak için payitahta sayýsýz mektuplar göndermiþlerdir. Kürt aþiretlerinin Ýstanbul'a itaatini bildiren mektuplar, Kuzey Afrika kabilelerinin Sultan'a yazdýklarý dilekçeler ve Alevilikle ilgili ilk kez bu kitapta yayýnlanan belgeler, bu inkâr edilemez ve hasret kalýnan gerçeðin delilleridir.

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Osmanlý arþivlerinde yaptýðý araþtýrmalarý Pax Ottoman üst baþlýðý ile bu kitapta bir araya getirdi. Akgündüz'ün, Merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn isteðiyle hazýrladýðý iki tarihî rapor, Osmanlý'da Gayrimüslimlerin Yönetimi isimli bu kitapta okurlara açýklanýyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...