Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.nesilyayinlari.com/resim/mustafasungur.jpg

 

kitabin tanitimi:

 

Fedakarlýk, kiþinin fedâ ettiði þeylerin deðeriyle ölçülür.

“Anam babam sana fedâ olsun!” diyen Sahabe misali, yahut bir Ýbrahim Edhem gibi tacýný, tahtýný, eþini, iþini, evladýný, malýný, hülasa sevdiði her þeyi arkada býrakýp yüzünü yalnýz Nur’a yönelten bir muhabbet kahramanýydý Mustafa Sungur.

Onu yollara düþüren muhabbetiydi. Ona daðlarý, deryalarý aþtýran, ovalarý geçtiren, hadiselerin korkunç dalgalarýna göðüs gerdiren muhabbetiydi. Bir gül bahçesine girercesine çilehanelere, hapislere koþturan muhabbetiydi

O muhabbet ki Mustafa Sungur’u daha çocuk denecek yaþlarýndayken Üstad’ýn yakýnlýðýna mazhar ve ona en has talebe eyledi. Nur Sultanýn hayat-ý ma¬ne¬vi¬yesini devam ettirme sýrrýna mazhar “Fena fi’n-Nur” bir yadigar-ý Bediüzzaman ve bir evlad-ý Resul-i Ziþan oldu.

O eþsiz muhabbet ve sadakatle safaya deðil cefaya, çileye ve mih¬nete talip oldu. Bütün dünyevî makam ve sevgilileri fedâ edip zindanlarý tercih etti. Çünkü onun gözünde hapishaneler saraydan farksýzdý.

Çünkü orada Üstad’ý vardý.

Ýþte bu yüzden “Sungur, hayatým hayatýnla devam edecek!” ve “Ýstikbalde Nur’un bayramlarý olacak. Ben o bayramlarý göremeyeceðim, sen o bayramlarý görecek ve gelip kabrimde bana anlatacaksýn!” müjdesine mazhar oldu.

Hatta bu müjdeyi bir emir telakki edip öyle yaþadý. Nice aþýlmaz zorluklara, sýkýntýlara ve manilere raðmen Rusya’nýn deðiþik þehirlerine Nur’lu müjdeleri ulaþtýran Nur’lu kafilenin baþýnda yer aldý. Moskova’ya, Tiflis’e, Bakü’ye Sibirya’ya defalarca gitti. Gittiði her yere Medrese-i Nuriye açtý. Müjde verdi, müjdelere mazhar oldu.

Bu kitapta Kur’an hizmetine adanmýþ kutlu bir ömrün, paha biçilmez ‘an’larýyla, Nur’lu hatýralarýyla muhatap olacaksýnýz. Sýradan gibi görülen bir sözün, bir iþaretin, bir uygulamanýn keþfedilmemiþ nice hakikatlerin anahtarý olduðuna, karanlýkta kalmýþ pek çok gerçeðe ýþýk tuttuðuna þahit olacaksýnýz.

Dünden bu güne ve istikbale ýþýk tutacak tarihî belge niteliðini taþýyan bu eserle Nur’lu ufuklara yelken açmaya var mýsýnýz?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...