Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatý “ilk” kez

bir “müstakil” kitap olarak yayýmlandý. Kitap, Ýslam öncesi

Mekke’nin portresini de ayrýntýlý olarak çiziyor.

 

Dr. Casim Avcý’nýn kaleme aldýðý, Dr. Ömer Türker’in editörlüðünü yaptýðý Muhammedü’l-Emin,

Peygamber Efendimiz’in çocukluðunu, gençliðini, Hz. Hatice ile evliliðini ve vahye hazýrlanýþýný ele alýyor;

bu dönem içindeki önemli olaylarý tüm detaylarýyla aktarýyor.

 

Kitapta, Mekke tarihi, Mekke ve Kâbe ile ilgili görevler, sosyo-ekonomik hayat ve putlar, Fil vakasý,

Peygamber Efendimizin’in soyu ve ailesi, Kutlu Doðum, sütannesi Halîme’ye veriliþi, annesi ve dedesinin

vefatlarý, amcasý ile yaptýðý Suriye seyahati ve rahip Bahira hadisesi, Efendimiz’in Ficâr Savaþý’na

katýlmasý, Hilfu’l-Fudûl cemiyetinde bulunmasý, Hz. Hatice ile evlenmesi ve Kâbe hakemliði gibi önemli

olaylar, bilimsel tarihçilik esaslarýna sadýk kalýnarak, son derece sade ve anlaþýlýr dille anlatýlýyor.

 

Kitap, Ýslam otoritelerinden tavsiyede almýþ... Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Ýstanbul Müftüsü

Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý, Hamdullah Öztürk, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Mustafa Fayda ve

Tuðrul Ýnançer, kitabýn arka kapaðýnda görüþlerini ve tavsiyelerini dile getiriyorlar.

 

Ýþte kitabýn yayýmlanma nedeni de tam burada yatýyor:

 

“Bu kitap asýrlardan beri devam eden Peygamber sevgisi ve özleminin bir ürünü olarak ortaya çýktý.

Efendimiz’in “Allah Resûlü’nde sizin için güzel bir örnek vardýr” ayetinde ifade edilen

örnekliðini görmek ve dostane sesimize kulak verenlerle bu heyecaný paylaþmak istedik.

 

Bunun için de ilk adým olarak Peygamberimiz’in doðumundan vahyin iniþine kadar geçen hayatýný

müstakil bir kitapta anlatmayý yeðledik. Özellikle bu kesiti tercih ediþimizin nedeni, Efendimiz’in

örnek kiþiliðinin vahiy sonrasýnda olduðu gibi öncesinde de ifadenin bütün anlamlarýyla gerçekleþtiðini

görmek ve göstermekti. Onun (s.a.v.) çocukluðunu, gençliðini, yaþadýðý toplumun iyi ve kötü

hasletlerine karþý tavrýný, eþiyle, akrabalarýyla ve komþularýyla iliþkisini, yoksula yardýmýný,

haksýzlýða karþý duruþunu, ticaretteki dürüstlüðünü ve çevresindeki bütün insanlar tarafýndan

Muhammedü’l-Emîn” yani “güvenilir Muhammed” adýyla anýldýðýný, kýsaca iyi bir kul ve

insan olmanýn evrensel þartlarýný kavramaktý amacýmýz. Çünkü Efendimiz’i anlamaya ve örnek almaya

bugün her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz olduðunu düþündük. Bu gayeyle çýktýðýmýz yolun

sonunda Casim Avcý’nýn bilimsel titizlik ve mümin duyarlýlýðýyla kaleme aldýðý elinizdeki kitaba ulaþtýk.

Eðer Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bugünün insaný tarafýndan anlaþýlmasýna bir nebze

katkýmýz olursa kendimizi bahtiyar sayarýz.”

 

 

 

Kitabýn Teknik Özellikleri:

 

Adý: Muhammedü’l-Emin: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatý

Yazar: Dr. Casim Avcý

1964 yýlýnda Artvin’de doðdu. Ýlköðrenimini burada tamamladý. 1982’de Trabzon Ýmam-Hatip Lisesi’nden,

1986’da Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansýný Marmara Üniversitesi’nde (1990),

doktorasýný Uludað Üniversitesi’nde (1997) tamamladý. Halen TDV Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi’nde (ÝSAM) Ýslam Tarihi

ve Medeniyeti uzmaný olarak çalýþmaktadýr.

 

Þimdiye dek yayýmlanan çalýþmalarý þunlardýr:

1. Ýslam-Bizans Ýliþkileri, Ýstanbul: Klasik, 2003.

2. Son Peygamber Hz. Muhammed: Hayatý, Þahsiyeti, Ýslam Dini ve Kültüründeki Yeri, Editör: Casim Avcý, Ýstanbul: Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM), 2007.

 

 

Editör. Dr. Ömer Türker

Yayýnevi: Hayykitap

Kategori: Gizli Hazinenin Keþfi

Türü: Belgesel Biyografi

Sayfa sayýsý: 160

 

http://img149.imageshack.us/img149/7781/18381gg1.jpg

http://www.hayykitap.com/

 

Kitap hakkýnda otoriteler ne dedi?

Bu kitap, Hz. Peygamber’in henüz vahiy almaya baþlamadan önceki kýrk yýllýk hayatýný daha önceki siyer kitaplarýndan farklý olarak ilk kez müstakil bir baþlýk altýnda inceliyor. Peygamberimiz’in çocukluðunun, gençliðinin ve ilk evlilik yýllarýnýn geçtiði bu dönem, O’nun câhiliye toplumunda inanç ve davranýþlarýyla tam bir erdem mücadelesi verdiði, böylece el-emîn (güvenilir insan) sýfatýný aldýðý yýllardýr. Kitap bize peygamberimizin üstün þahsiyetinde erdemli ve güvenilir bir insanýn nasýl olmasý gerektiðini anlatýyor. Bu bakýmdan okunmasýný tavsiye ediyorum.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

 

Peygamber Efendimiz’in hayatý hakkýnda daha önce yaptýðý çalýþmalarla tanýdýðýmýz Casim Avcý bu kitapta, Hz. Peygamber’in vahiy öncesi hayatýný ayrýntýlarýyla inceleyerek, O’nun putperest bir toplumda ahlâkî fazilet ve davranýþlarýyla nasýl bir örneklik sergilediðini gösteriyor. Biz Müslümanlar için her bakýmdan örnek oluþturan Peygamberimiz’in hayatýný kavramamýz bakýmýndan okunmaya deðer bir çalýþma.

 

Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý

 

Hz. Peygamber’in doðduðu ve yetiþtiði ortamý bir solukta okuyup-öðrenme fýrsatý veren “Muhammedü’l-Emin” adlý çalýþma ayný zamanda cahiliye döneminin örf, adet ve ibadetlerine ait kavramlarýn Kur’an’da geçenlerinin anlaþýlmasýna yardýmcý olmasý bakýmýndan çok fonksiyonlu bir eser olmayý baþarmýþ.

Hamdullah Öztürk

 

Hilkatin sýrrý idi o; varlýðýn varlýk sebebi; Yaradan’ýn sevgilisi; Adem (a.s.) doðmadan var olan ve Adem öldükten sonra doðan; Ýbrahim Nebi’nin (a.s.) duasý, Ýsa (a.s.)’ýn müjdesi, annesi Âmine’nin rüyasý; adý bin yýllardýr Allah’ýn adýyla dünya semalarýnýn altýnda zulmeti kovup, gönülleri nura kesen ve daha nice zamanlar nura kesecek olan... O, peygamber olmadan önce var olan; peygamber olduktan sonra da kul kalan ve insanlýða örnek olan... O, hepimizin sevgilisi… Dr. Casim Avcý bize kul olan Resûlümüzü anlatýyor. O anlattýkça perdeler teker teker kalkýyor ve.. gönlümüzdeki zulmet, nura kalboluyor.

 

Prof. Dr. Ümit Meriç

 

Bu kitap, âlemlere rahmet olarak gönderilmiþ olan Resûlullah Efendimiz’in risâlet öncesi hayatýný, kaynaklarda yer alan oldukça farklý rivayetleri imbikten süzerek insanýmýzýn istifadesine sunmaktadýr. Dr. Casim Avcý’yý, güzel ve akýcý bir dille kaleme aldýðý bu deðerli çalýþmasýndan dolayý tebrik eder, ilgilenenlere içtenlikle tavsiye ederim.

 

Prof. Dr. Mustafa Fayda

 

“40 yaþýnda peygamber oldu” diyenler… “Adem toprak ile su arasýnda iken ben peygamberdim” hadisini inkar edenler… Acaba bu kitabý okuduktan sonra da bu yanlýþlýklarýnda ýsrar edecekler mi? Yoksa, O’nun zât-ý seniyyesine vahiy inzal olunmadan önce dahi, Allah’ýn hiçbir ayetine muhalif yaþamamýþ olduðunu öðrendiler mi?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...