Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kitaplarý Milyonlara Ulaþan Halit Ertuðrul, Yeni Romanýnda Kendi Hayat Hikayesini Anlatýyor

 

http://www.nesilyayinlari.com/resim/atesteyeserdim.jpg

 

 

Nesil Yayýnlarý arasýnda çýkan kitabýnda Halit Ertuðrul kendi hayatýný romanlaþtýrdý. Bütün olumsuz þartlara raðmen azmin, ümidin ve fedakârlýðýn sonunda elde edilen baþarý tablolarý okuyan herkese zorluklarý kolayca aþabilme motivasyonu saðlayacak nitelikte.

 

Yazar Ertuðrul, yeni kitabý hakkýnda þu bilgiyi verdi:

 

“Her insana ibret olacak kadar þaþýrtýcý, düþündürücü ve duygu yüklü konulardan oluþuyor.

 

“Bütün olumsuz þartlara raðmen azmin, ümidin ve fedakârlýðýn sonunda elde edilen baþarý, herkese örnek olmasý niyetiyle kaleme alýndý. Yürekleri titreten bu amansýz yaþam mücadelesi, çaresizlik içinde çareyi, dert içinde dermaný anlatýyor.

 

“Bu hayat öyküsünde sabýr, azim, umut ve ihanet birbirine karýþmýþ durumda. Öyle ki her insana yetecek kadar ibret dersi var.

 

“Her aný çileyle, dramla ve gözyaþýyla sulanan bu yaþam serüveninde, dayanýlmaz çýrpýnýþlar yürekleri burkmakta ve duygularý þaha kaldýrmakta.

 

“En aðýr þartlarda bile ‘nasýl baþarýldýðýný’ anlatan bu eser; hayata küsen, baþarýsýzlýðý kabullenen ve ümidini yitiren her insana, yeni bir ümit ve þaþmaz bir rehber olacak.”

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...