Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Emniyet Istihbarat Dairesi Eski Baskani Bülent Orakoglu´nun yazdigi muhtesem kitap.

 

BÜLENT ORAKOÐLU ANKARA’DAKÝ GÖLGE OYUNLARINI ANLATIYOR!!!

 

 

Kýzýl Elma Koalisyonu ve Darbe Hazýrlýklarý

“Genç Subaylar Rahatsýz!”

Danýþtay Baskýný

Küre Operasyonu

Atabeyler Operasyonu

27 Nisan Muhtýrasý

 

 

28 Þubat sürecinin pe arkasýný “DEÞÝFRE” isimli kitabýyla aralayan, Batý Çalýþma Grubu’na ait gizli belgeleri açýklayan Emniyet Ýstihbarat Daire Baþkaný Bülent Orakoðlu Ankara’daki gölge oyunlarýný anlatýyor.

 

 

Amaç, hükümeti düþürmek

“Kýsa bir süre önce, bir partinin genel baþkaný, beni, Armada Alýþveriþ Merkezi’ne yemeðe davet etti. Yemekte, kimlerle birlikte hareket ettiklerini anlattý. Amaçlarýnýn hükümeti devirmek olduðunu ve yakýn bir zamanda harekete geçeceklerini söyledi...”

 

“Hükümeti düþürmek amacýyla oluþturulmuþ, yirmi beþ ayrý birim var. ‘Birim’ kelimesini kullandýðýmda birileri çok fazla rahatsýz oluyor. Bunlardan birinin görevi, Danýþtay saldýrýsý idi. Sauna Çetesi bir birimdi. Hrant Dink Cinayeti de bu birimlerden bir tanesi tarafýndan iþlendi. Olaylarýn arka planýný incelediðinizde, ayný adrese ulaþýyorsunuz…”

 

“Bu ülkede Baþbakan iseniz, devamlý bir korku içinde yaþarsýnýz: Terör sebebiyle mi, yoksa ekonomik kaosla mý iktidardan uzaklaþtýrýlacaðým?”

 

Emniyet Ýstihbarat Dairesi Eski Baþkaný Bülent Orakoðlu, düðmeye kimlerin bastýðýný ve Ankara’daki gölge oyunlarýný gözler önüne seriyor…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...