Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nur Mektebi

 

Prof.Dr. Şener Dilek' in "Bir Yol Haritası" isimli kitap serisinin ilk kitabı olan "Nur Mektebi" isimli eser çıktı. Kitabın sunuş metnini aktarıyoruz...

 

Vefatının 47. Yılında Bediüzzaman Said Nursi’nin Aziz Hatırasına…

 

Onu okudukça aşkım yenilenir, ona baktıkça hamiyetim tazelenir. O, ruhumun baharı, kalbimin gülistanıdır. Küllenmiş hissiyatım onunla alevlenir, duygularım onunla hayat bulur. O, beni marifet iklimlerinde gezdirdi, ufkumu açtı, kararmış dünyamı -biiznillah- aydınlığa, envara, esrara yöneltti. Ona medyun-u şükranız. Yüzbin kere O'na rahmet olsun, kabri nurlarla dolsun.

Ve ayrıca bu kitabı, Said Nursi'nin "düşünce yükü"nü, "fikir mirası"nı ve "hizmet sorumluluğu "nu istidadı nisbetinde omuzunda taşıyacak genç kuşaklara ithaf ediyorum.

 

SUNUŞ

 

Risale-i Nur, bir mektep, bir ekol, bir dârü'l-fünun.. Bir cihan üniversitesi...

Telif dünyasında, hiç bir eser, onun gibi şakirtler yetiştiremedi. Hiç bir eser, onun gibi cihanşümul bir okuyucu kitlesine ulaşamadı. Yedi yaşından yetmiş yaşma kadar her tabaka, her seviyede insanlar var, onun tedris halkasında, marifet sofrasında...

Bu mektebin sürekli okuyucusu var, gönülden sevdalısı var.

Bu mektep edeb öğretiyor, istikamet kulvarını gösteriyor.

Bu mektep ebediyete açılan bir kapı.. Bekayı arayan, ebediyete susayan ruhların teneffüs ettiği bir iklim...

Bu mektep bir muhabbet otağı, bir gönül çerağı, bir fazilet konağı...

Bu mektep fikre istikamet, kalbe inşirah, ruha inbisat, latifelere inkişaf bahşediyor.

Bu mektep baharı yaşatıyor. Bu mektepte okuyanların dünyasında çiçekler var, güzel kokular, tatlı meyveler, tomurcuklanmış goncalar, açılmış güller var.

Bu mektep asrın idrakine sunuyor Kur'anı, irfanı..

Bu mektep bir dava, bir sevda.. Fethediyor kalbleri, dolduruyor gönülleri, enginleştiriyor fıtratları...

Bu mektep bir ışık, bir nur.. Dünyayı aydınlatan bir hidayet meşalesi...

Bu mektep gençliğe bir çıkış, bir yükseliş.. Marifet semalarına bir tırmanış, süfliyattan kopuş, Hakk'a yürüyüş...

Bu mektep bir huzur sokağı.. Bir ümid caddesi.. Bir sükûn mahallesi.. Bir irfan şehri.. Beşeri kendine celbeden bir itminan ülkesi.. Ve bir vahdet dünyası...

Bu mektep ilm-i simya; bakırları altına kalbediyor.

Bu mektepte "kainat kitabı" okutulur; bakış derinliği, marifet zevki verilir, hizmet aşkı tutuşturulur. Bu mektebin şakirtleri kan kusmaz, kin üretmez. Onlar "muhabbet fedaileri", "hakikat havarileri".. Dünyanın bir ucundan bir ucuna kalbleri fethe çıkıyorlar.

Bu mektepte iman hakikatlarmm ince ve derin manaları bestelenir. Ritmi tatlı, sadâsı yüksektir bu bestenin.. Nağmeleri dünyanın en ücra köşelerinde duyulur, dinlenir.

Bu mektep iki kanatlıdır, çift kapılıdır. İçinde hem dünya imar edilir, hem ukba.. Onun kolları hem dünyayı, hem de ahireti kucaklar. İstikametli, dürüst, adaletli ve sevgi eksenli bir dünya.. Ve orada sonsuz bir hayatın inşasına çalışılır.

Bu mektep bir denge, bir ayar merkezi.. Herkes kametini görür, boyunu ölçer. Orada ruhun cesede, kalbin nefse, aklın mideye hakimiyeti tartılır.

Bu mektep bir sorumluluk merkezi.. Bir muhasebe-murakabe dershanesi.. Orada hayat sorgulanır; hisler, hevesler, zevkler, arzular sorgulanır. Bu mektepte verilen dersler, insanları derin bir iç muhasebeye götürür. İnsanın mahiyet ve hakikatini, şuur ve sorumluluğunun mana ve derinliğini öğretir. İnsaniyetin, zamanın ve nefesin kıymetini talim ettirir.

Bu mektep bir derya.. Dışı sakin ve sessiz.. İçi engin, derin ve zengin.. Binlerce bilinmeyen, görünmeyen, tanınmayan yunuslar kulaç atıyor bu deryada.. Bekayı soluklayan, ebediyete yelken açan binlerce isimsiz, namsız, nişansız leventler var bu deryada...

Bu mektep bir "şifa hastahanesi".. Kur'an'm eczahanesinde yapılan ilaçlar ile şifa dağıtıyor. Yıkılmışlar, çözülmüşler, dökülmüşler bu eczahane-ye koşuyor. Bir dayanak, bir sığmak, bir barınak bu eczahane... Hz. İsa(a.s) nefesi gibi, hayat veriyor, ölüleri diriltiyor.

Bu mektep, bir talim ve tedris okulu.. Dünya çapında yaygın, hür ve açık.. Öğretir ve eğitir, hakiki muhatablar yetiştirir. Sadece "kal" değil, "hâl" dili de öğretilir orada.. Ruhlara iman hakikatleri, kalblere ibadet ciddiyeti nakş edilir. Fıtratlar ihlas vadisinde eritilir, damıtılır.

Bu mektep bir dârü'l-fünun.. İçinde pek çok mektepleri barındıran bir dünya üniversitesi.. Kafa kesen, kelle uçuran cellatları yok.. Hırsızları himaye eden, çulsuzlara paye ve siliklere ulufe dağıtan, rejim softalarına ve göbekten bağlı loca müntesiplerine kaftan giydiren kurumları yok.

Debdebe ve saltanatı olmayan; öksüzlerin, yöksüzlerin üniversitesi..

O, bir cihan üniversitesi...

Herkese kapıları açık.. Yasaklarla örülmüş bir zindan değil, hakikate, sevgiye ve birlikte paylaşmaya götüren bir bostan-ı cinan...

Bu bostandan çiçekler toplayıp, buketler yapmanız dileğiyle..

 

-----------------------

 

Feyza Yayınevi

İnternet: www.feyzayayincilik.com

Link to comment
Share on other sites

http://risale-inur.org/haberimaji/Prof_Dr_sener_dilek_2.jpg

 

Prof. Dr. Þener Dilek ‘in Beklenen Kitabý Çýktý

 

 

Prof. Dr. Þener Dilek ‘in “ NUR MEKTEBÝ ” isimli kitabý çýktý.Bu kitabý sayýn Hocamýz, vefatýnýn 47. yýlýnda Bediüzzaman Said Nursi’nin aziz hatýrasýna ithaf etmiþtir. Kitabýn ithaf ve sunuþ bölümlerini bera-yý malûmât olarak aþaðýda yayýnlýyoruz.

 

ÝTHAF

 

Vefatýnýn 47. Yýlýnda Bediüzzaman Said Nursi’nin Aziz Hatýrasýna…

 

Onu okudukça aþkým yenilenir, ona baktýkça hamiyetim tazelenir. O, ruhumun baharý, kalbimin gülistanýdýr. Küllenmiþ hissiyatým onunla alevlenir, duygularým onunla hayat bulur. O, beni marifet iklimlerinde gezdirdi, ufkumu açtý, kararmýþ dünyamý -biiznillah- aydýnlýða, envara, esrara yöneltti. Ona medyun-u þükranýz. Yüzbin kere O'na rahmet olsun, kabri nurlarla dolsun.

Ve ayrýca bu kitabý, Said Nursi'nin "düþünce yükü"nü, "fikir mirasý"ný ve "hizmet sorumluluðu "nu istidadý nisbetinde omuzunda taþýyacak genç kuþaklara ithaf ediyorum.

 

 

 

 

SUNUÞ

 

Risale-i Nur, bir mektep, bir ekol, bir dârü'l-fünun.. Bir cihan üniversitesi...

Telif dünyasýnda, hiç bir eser, onun gibi þakirtler yetiþtiremedi. Hiç bir eser, onun gibi cihanþümul bir okuyucu kitlesine ulaþamadý. Yedi yaþýndan yetmiþ yaþma kadar her tabaka, her seviyede insanlar var, onun tedris halkasýnda, marifet sofrasýnda...

Bu mektebin sürekli okuyucusu var, gönülden sevdalýsý var.

Bu mektep edeb öðretiyor, istikamet kulvarýný gösteriyor.

Bu mektep ebediyete açýlan bir kapý.. Bekayý arayan, ebediyete susayan ruhlarýn teneffüs ettiði bir iklim...

Bu mektep bir muhabbet otaðý, bir gönül çeraðý, bir fazilet konaðý...

Bu mektep fikre istikamet, kalbe inþirah, ruha inbisat, latifelere inkiþaf bahþediyor.

Bu mektep baharý yaþatýyor. Bu mektepte okuyanlarýn dünyasýnda çiçekler var, güzel kokular, tatlý meyveler, tomurcuklanmýþ goncalar, açýlmýþ güller var.

Bu mektep asrýn idrakine sunuyor Kur'aný, irfaný..

Bu mektep bir dava, bir sevda.. Fethediyor kalbleri, dolduruyor gönülleri, enginleþtiriyor fýtratlarý...

Bu mektep bir ýþýk, bir nur.. Dünyayý aydýnlatan bir hidayet meþalesi...

Bu mektep gençliðe bir çýkýþ, bir yükseliþ.. Marifet semalarýna bir týrmanýþ, süfliyattan kopuþ, Hakk'a yürüyüþ...

Bu mektep bir huzur sokaðý.. Bir ümid caddesi.. Bir sükûn mahallesi.. Bir irfan þehri.. Beþeri kendine celbeden bir itminan ülkesi.. Ve bir vahdet dünyasý...

Bu mektep ilm-i simya; bakýrlarý altýna kalbediyor.

Bu mektepte "kainat kitabý" okutulur; bakýþ derinliði, marifet zevki verilir, hizmet aþký tutuþturulur. Bu mektebin þakirtleri kan kusmaz, kin üretmez. Onlar "muhabbet fedaileri", "hakikat havarileri".. Dünyanýn bir ucundan bir ucuna kalbleri fethe çýkýyorlar.

Bu mektepte iman hakikatlarmm ince ve derin manalarý bestelenir. Ritmi tatlý, sadâsý yüksektir bu bestenin.. Naðmeleri dünyanýn en ücra köþelerinde duyulur, dinlenir.

Bu mektep iki kanatlýdýr, çift kapýlýdýr. Ýçinde hem dünya imar edilir, hem ukba.. Onun kollarý hem dünyayý, hem de ahireti kucaklar. Ýstikametli, dürüst, adaletli ve sevgi eksenli bir dünya.. Ve orada sonsuz bir hayatýn inþasýna çalýþýlýr.

Bu mektep bir denge, bir ayar merkezi.. Herkes kametini görür, boyunu ölçer. Orada ruhun cesede, kalbin nefse, aklýn mideye hakimiyeti tartýlýr.

Bu mektep bir sorumluluk merkezi.. Bir muhasebe-murakabe dershanesi.. Orada hayat sorgulanýr; hisler, hevesler, zevkler, arzular sorgulanýr. Bu mektepte verilen dersler, insanlarý derin bir iç muhasebeye götürür. Ýnsanýn mahiyet ve hakikatini, þuur ve sorumluluðunun mana ve derinliðini öðretir. Ýnsaniyetin, zamanýn ve nefesin kýymetini talim ettirir.

Bu mektep bir derya.. Dýþý sakin ve sessiz.. Ýçi engin, derin ve zengin.. Binlerce bilinmeyen, görünmeyen, tanýnmayan yunuslar kulaç atýyor bu deryada.. Bekayý soluklayan, ebediyete yelken açan binlerce isimsiz, namsýz, niþansýz leventler var bu deryada...

Bu mektep bir "þifa hastahanesi".. Kur'an'm eczahanesinde yapýlan ilaçlar ile þifa daðýtýyor. Yýkýlmýþlar, çözülmüþler, dökülmüþler bu eczahane-ye koþuyor. Bir dayanak, bir sýðmak, bir barýnak bu eczahane... Hz. Ýsa(a.s) nefesi gibi, hayat veriyor, ölüleri diriltiyor.

Bu mektep, bir talim ve tedris okulu.. Dünya çapýnda yaygýn, hür ve açýk.. Öðretir ve eðitir, hakiki muhatablar yetiþtirir. Sadece "kal" deðil, "hâl" dili de öðretilir orada.. Ruhlara iman hakikatleri, kalblere ibadet ciddiyeti nakþ edilir. Fýtratlar ihlas vadisinde eritilir, damýtýlýr.

Bu mektep bir dârü'l-fünun.. Ýçinde pek çok mektepleri barýndýran bir dünya üniversitesi.. Kafa kesen, kelle uçuran cellatlarý yok.. Hýrsýzlarý himaye eden, çulsuzlara paye ve siliklere ulufe daðýtan, rejim softalarýna ve göbekten baðlý loca müntesiplerine kaftan giydiren kurumlarý yok.

Debdebe ve saltanatý olmayan; öksüzlerin, yöksüzlerin üniversitesi..

O, bir cihan üniversitesi...

Herkese kapýlarý açýk.. Yasaklarla örülmüþ bir zindan deðil, hakikate, sevgiye ve birlikte paylaþmaya götüren bir bostan-ý cinan...

Bu bostandan çiçekler toplayýp, buketler yapmanýz dileðiyle..

 

 

Feyza Yayýnevi

Ýnternet: www.feyzayayincilik.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...