Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kavramlar Lûgatý

 

 

Dil insanlar arasýnda ortak bir iletiþim aracýdýr, üstelik canlýdýr da. Dile yeni kelimelerin girmesi ya da çýkmasý, bu canlýlýða iþaret eder. Bir de insanlýk tarihinde genele göre daha farklý ve özel tecrübeler yaþayan kiþi ve gruplar yaþamýþtýr ki, bunlarýn tecrübelerini ya da söylemek istediklerini normal dil sýnýrlarý içinde ifade etmeleri zor olmuþtur. Bu gibi kiþi ve gruplar için kendilerine has ifade biçimleri gerekli olmuþ, onlar da kendilerine özgü bir dil geliþtirme yolunu seçmiþlerdir. Özellikle farklý bilim dallarý baþta olmak üzere, sosyal bilimler ve din sahasýnda böylesi bir ihtiyaç ve tecrübeye çokça rastlanýlmýþtýr. O sahaya has terimler, tabirler, kavramlar ya da ýstýlahlar, sonra zaman içinde özel bir lügat hazýrlamaya bile götürmüþtür ilgili kiþileri.

 

Böylece zamanla her bilim dalý ya da sahanýn kendine özgü bir kavramlar terminolojisi oluþmuþtur. Bu o kadar önemlidir ki, bugün herhangi bir alanda eðer o alana özgü bir kavramlar lügati bulunmuyorsa, o alanýn baðýmsýzlýðýndan bahsedilemez. Bu açýdan bakýldýðýnda, kavramlarýn doðru tespiti, yazýmý, bir kurala baðlanmasý ve yine yerinde kullanýmý, her bilim dalý için olduðu gibi sosyal ve dini ilimler açýsýndan da son derece gerekli ve önemlidir.

 

Filozof Heidegger'in ifade ettiði gibi dil varlýðýn evidir. Eðer bir anlam dünyasý tarihin içinde eriyip gitmek istemiyorsa, muhakkak bir 'dil evi'ne sahip olmalý ve sonra da onu korumalýdýr.

 

Ýþte, þu an elinizde tutmakta olduðunuz Risale-i Nur Kavramlar Lügati de, bu bakýþ açýsýyla ve bu amaçlarý gerçekleþtirmek üzere yazýldý.

Herkesin bildiði gibi, Risale-i Nur Külliyatý her yaþ grubundan insanýn merakla ve zevkle okuduðu bir eser olmanýn yaný sýra, kelam ilminin önemli meselelerini halleden, okuyucularýna geniþ ufuklar açarak, onlara manevi alanda rehberlik eden, inançlarýný takviyeyle beraber bilgi düzeylerini de yükselten bir eser hüviyetindedir.

 

Fakat Risale-i Nur?dan bu niyetle istifade etmek istiyen bir kiþinin önüne hemen iki büyük problem çýkar. Bunlardan birincisi, eserin kendine özgü bir dili olduðu için okuyucu tarafýndan 'yabancý' diye tarif edilen kelimelerin fazlalýðý; ikincisi ise kelam ilmine dair kavramlarýn (ýstýlahlarýn) çokluðudur.

 

Bu problemlerden ilki aslýnda sözlük ya da lügat çalýþmalarýyla kýsmen halledilmiþ durumdaydý. Fakat ayný þeyi kavramlar (ýstýlahlar) için söylemek pek mümkün deðildi. Ta ki Kavramlar Lügatý'na kadar.

 

Çok þükür ki bu çalýþma ile büyük bir boþluk doldurulmuþ oluyor. Gerek yeni okuyucular için gerekse yýllardan beri gözlerini Risale-i Nur sayfalarýnda gezdiren okuyucular için bir zihin berraklýðý saðlamak ve anlam karýþýklýklarýna yol açýlmamasý için ehil ve erbabýnca bu çalýþma ortaya konmuþ oldu.

 

Bilgisine, araþtýrmasýna güvendiðimiz ve bu uðurda bir ömür sarfeden kýymetli yazarlarýmýza teþekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir boþluðu doldurdular. Ve önemli bir ihtiyacýmýzý giderdiler. Daha önce yapýlmamýþ olmasý nedeniyle bu çalýþma bir ilk olma ayrýcalýðýna sahiptir. Bu bakýmdan ayrýca sevinç ve coþku duyuyoruz.

 

Kavramlar Lügati için þu deðerlendirmeyi yapmadan da geçemeyeceðim: Bu kitap sadece 'lügat' kelimesinin çaðrýþtýrdýðý üzere sadece baþka bir kitap okunurken ele alýnýp istifade edilecek sýradan bir lügat olarak düþünülmemelidir. Bu çalýþma ayný zamanda tek baþýna okunacak bir eserdir de. Evet, kelimelerin sözlük manasýnýn dýþýndaki karþýlýðýnýn ne olduðunu bilmeye Risale-i Nur camiasý olarak hepimiz ihtiyaç duyuyorduk. Bu çalýþmanýn baðýmsýz okunmasý suretiyle, herkesin farklý anladýðý þeyler artýk doðru bir zemine de oturmuþ olacaktýr.

 

Çalýþanlarýn gayret ve emeklerini cidden tebrik ediyor, okuyanlar açýsýndan ciddi bir istifadeye medar olacaðýný umut ediyorum.

Baþarý Allah'tandýr.

(Kitab önsözünden- Selim GÜNDÜZALP )

 

 

YAYINEVÝ : ZAFER YAYINLARI

YAZARI : PROF. DR. ALÂADDÝN BAÞAR,DOÇ DR. ÞADÝ EREN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...