Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mesnevî-i Nuriye Üzerine Notlar

 

 

"Bu Arabî Mesnevi Mecmuasý,Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeði ve fidanlýðý hükmündedir." Bediüzzaman...

 

1919-1920 yýlýnda telif edilen Mesnevi için Üstad Hazretlerinin ifadeleridir bunlar.Gerçekten zaman Bediüzzaman'ý haklý çýkaracak , Mesnevî-i Nuriye ile atýlan tohumlar, yýllar içinde Risale-i Nur Külliyatý þeklinde sümbüllenecektir.

Bediüzzaman'ýn kardeþi Abdülmecid Nursi Efendi, Arapça aslýndan Mesnevi'yi Türkçeye ilk olarak çeviren kiþi olma bahtiyarlýðýna kavuþmuþtur.Risale-i Nur Külliyatý içinde yer alan Türkçe Mesnevî-i Nuriye kitaplarý ekseriyetle bu tercümelerdir.Muhterem Doç.Dr.Þadi EREN Beyefendi ile yaptýðýmýz mutad "Çarþamba Sohbetleri"nde, Arapça Aslýndan okuyarak tercüme ve izah ettiði Orjinal Mesnevî-i Nuriye derslerinin basýlarak yayýnlanmasý halinde, yüzbinlerin müstefid olacaklarýný kendilerine defaatle ifade ettik.

Þahdamar yayýnlarý arasýnda basýlan bu eser, o günlere ait tercüme ve izah notlarýnýn geniþletilmiþ ve sistematize edilmiþ halidir.Muhterem Hocamýzý deðerli çalýþmasýndan dolayý tebrik ederiz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...