Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cok enteresan bir kitap. Icerigi dini sözlerle dolu. Bayagi sasirdim. Kitabi aldim ve okudum. Mevlanin sözleri her yere yayilmis. Kücük bir arastirma yapdim. Dizinin rejisörü tarikatci cikdi. Kitabi bir incelemenizi tafsiye ederim.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Arkadaslar son bölüme bakdiniz mi?

 

Ben adeta sok oldum.

 

"Inne lillahi ve inne ileyhi raciun" meselesi süper aciklandi. Ömer Babanin "Ölüm bir baslangicdir. Ebedi bir aleme gitmek icindir. Sevgiliye, yani Allah´a kavusmakdir". demesine cok sevindim.

 

Fakat bu bölüm TR´de bazi kitleleri acaip sinirlendirmis. Düsünün bu diziyi yaklasik 20 Milyon insan izliyor. Nasil bir etki yapdi ama???

 

Aynen devam....

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Arkadaslar Kurtlar Vadisi Irak 3 Subatta benim bildigim kadariyla, bende galasina giderim! O filmi bekliyorum... Cok güzel bi film olacak!

3 Subatta Viyanada Premieresine gidecegim insallah!

Ama Viyanada daha gec cikarsa kötü olur... O zaman Türkiyedekiler daha erken görür... ;)

 

Benim hosuma giden bi dizi!

 

Selamlarimla...

Adem

Link to comment
Share on other sites

ya bende tam olarak bilmiyorum ama annemin komsusu filan anlatiyodu yani görmüs ve duymus türkiyede öyle biseyin oldugunu! Naja eyer filme baktiysan hani Cakir ölüyo ya o zamanda acayip seyler olmus yani uur aufstand von den Leuten und so! Yani cok etkiledi Türkiyeyi!

Ve ayrica Türkiyenin en pahali dizisiymis biliyormuydunuz?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Iste uydurma bir haber:

 

Gerçek Kurtlar Vadisi

 

Türkiye'deki kirli iliþkiler aðýnýn, karanlýk vadideki olaylarýn deþifre edildiði, bugüne kadar yapýlmýþ en etkili, milli maçlarýn olduðu gecelerde bile reyting rekorunu kaptýrmayan bir dizi, 'Kurtlar Vadisi' fenomeni ile karþý karþýyayýz. Ancak dizideki olaylar ve iliþkiler bir yana, dizinin gerçek yapýmcýlarý ve içinde bulunduklarý iliþkiler daha bir önem arz ediyor.

 

# Reyting rekortmeni Kurtlar Vadisi'nin yapýmcýsý Raci Þaþmaz, Elazýð merkezli Kadiri Tarikatý'nýn lideri Abdülkadir Þaþmaz'ýn oðlu

# Raci Þaþmaz'ýn, bugün ticari iliþkilerinde ortaklýk yaptýðý isimler, geçmiþte tarikatýn dergisinde yazan, çalýþan isimler

# Raci Þaþmaz'ýn iliþkileri arasýnda, Oral Çelik'le beraber, 70'lerde öldürülen öðretmen Nevzat Yýldýrým olayýnda adý geçen bir MHP'li de var

 

--------------

"Elazýðlý bir Kadiri þeyhi olan Abdülkadir Þaþmaz'ýn kurduðu Takva Tasavvuf Kültürünü Araþtýrma Vakfý, bu þehirde deðil de Ýstanbul ve Ankara'da ses sanatçýlarý, gazeteciler vb. þahsiyetlerin katkýlarýyla küçük burjuva çevrelerinde belli bir ilgi görüyor. Zaten Þeyh Þaþmaz da dergâhýný Ankara'ya taþýmýþ."

 

1997 yýlýnda Paris'te yayýmlanan Les Annales de l'Autre Islam (Öteki Ýslam'ýn Yýllýðý) dergisinde çýkan Gazeteci Ruþen Çakýr'a ait 'Türk-Kürt sýnýrýnda Ýslami Hayat: Elazýð Örneði' baþlýklý yazýdan bir alýntýyla baþlayalým gerçek 'Kurtlar Vadisi'ne. Sözü edilen Abdülkadir Þaþmaz kimdir peki? Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi mezunu. Ruþen Çakýr'ýn da araþtýrmasýnda yer aldýðý gibi, bir Kadiri þeyhi. Babasý Caferi Tayyar Þaþmaz. O da bir Kadiri þeyhi. Türbesi þu an Elazýð Harput'ta. Þaþmaz soyadý, köken olarak, büyük tasavvuf önderi Abdülkadir Geylani'den Hz. Muhammed'e kadar uzanýyor. Þaþmaz ailesinden gelenler bugün 'seyid' olarak anýlýyorlar, yani peygamber soyundan... Elazýð Harput merkezli, ancak özellikle Ankara ve Ýstanbul'da etkin faaliyetlere sahip olan tarikatýn baþýndaki isim Abdülkadir Þaþmaz. Þeyhin üç oðlu var: Necati Þaþmaz, Tayyar Raci Þaþmaz ve Hilmi Zübeyr Þaþmaz. En büyükleri Necati Þaþmaz. 1971 doðumlu. Þeyh Abdülkadir Þaþmaz'dan sonraki misyonu dolduracak en güçlü isim olarak gösteriliyor. Yani dizideki rolüyle Polat Alemdar...

 

Tarikatýn özellikle 1991 ve 1996 yýllarý arasýnda Ýstanbul'daki faaliyetleri dikkat çekici. 'Çaðrýþým' isimli, siyasal Ýslam'a karþý duran, tamamýyla tasavvuf kültürüne yönelik bir dergi çýkarýlýyor. Derginin Genel Yayýn Yönetmeni Ömer Lütfi Mete. Yazý Ýþleri Müdürü ise bugün Baþbakan'ýn Basýn Danýþmaný olan Ahmet Tezcan. O dönemde, özellikle bazý sanatçý ve gazetecilerin katýlýmýyla, Mecidiyeköy-Gayrettepe bölgesinde bir evde bir araya gelip haftalýk zikirler gerçekleþtiriliyor. Katýlýmcýlar arasýnda sürpriz isimler de var. Toplantýlarda Abdülkadir Þaþmaz her zaman 'eli öpülen þeyh' olarak aralarýnda... Ýþte o günlerde omuz omuza olan ekipten bugün bir yýldýz kadrosu çýkýyor. Hasan Kaçan, Ömer Lütfi Mete, Osman Sýnav ve tabii ki Þaþmaz kardeþler...

 

Baba, bakan danýþmaný

Þaþmaz ailesi ve Abdülkadir Þaþmaz'ýn baþýnda olduðu Kadiri Tarikatý'nýn Türk-Ýslam sentezli yaklaþýmý, Ahmet Yesevi ekolüne olan yakýnlýklarý da önemli bir anekdot olarak verilmeli. 1991 yýlýnda Kültür Bakaný Namýk Kemal Zeybek, Abdülkadir Þaþmaz'ý 'tasavvuf kültürüyle ilgili derin bilgisinden' ötürü bakanlýk danýþmanlýðýna bile getirmiþ. Bu arada Fadime Þahin olayýyla bir dönem Türkiye'nin gündeminden düþmeyen Aczmendiler ve liderleri Müslüm Gündüz'ün de Þaþmazlarýn dedesi Caferi Tayyar Þaþmaz'dan etkilendiði ve Elazýð'daki iliþkileri de altý çizilmesi gereken bir ayrýntý. Bu arada Þaþmaz kardeþlerin amcasý Tahir Þaþmaz, bir dönem MHP milletvekilliði de yapmýþ bir isim...

 

Yýl 1991: Elazýð, Harput merkezli Kadiri Tarikatý'nýn þu anki þeyhi Abdülkadir Þaþmaz (ortada), büyük oðlu Necati Þaþmaz (saðda) ve ikinci oðul Raci Þaþmaz (solda)

--------------------------------------------------------------

 

Raci Þaþmaz, Ömer Lütfi Mete ortaklýðý

Türkiye'deki kirli iliþkiler aðýnýn, karanlýk vadideki olaylarýn deþifre edildiði, bugüne kadar yapýlmýþ en etkili, milli maçlarýn olduðu geceler bile reyting rekorunu kaptýrmayan bir dizi, 'Kurtlar Vadisi' fenomeni ile karþý karþýyayýz. Ancak dizideki olaylar ve iliþkiler bir yana, dizinin gerçek yapýmcýlarý ve içinde bulunduklarý iliþkiler daha bir önem arz ediyor. Tempo'nun yaptýðý araþtýrma sonucunda, 'Gerçek Kurtlar Vadisi'ndeki iliþkileri deþifre edecek önemli bilgiler ortaya çýktý. Özellikle Þaþmaz ailesinin ticari iþlerinde, bu tarikat iliþkilerinin de etkili olduðu ilginç baðlantýlarýn izini sürdük. Ýstanbul Ticaret Odasý kayýtlarýnda Kurtlar Vadisi'nin yapýmcý þirketi Pana Film'in ortaklarý arasýnda þu isimler bulunuyor: Muhammed Naci Þaþmaz, Tayyar Raci Þaþmaz, Hilmi Zübeyr Þaþmaz, Bahadýr Özdener, Hasan Kaçan, Faruk Çetinkaya. Ortaklar arasýndaki Faruk Çetinkaya, Pana Film'in avukatý. Bahadýr Özdener eski gazeteci, Raci Þaþmaz'ýn en yakýn arkadaþý. 1973 doðumlu olan Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu Raci Þaþmaz sýr bir adam olarak, gizemli iliþkilere sahip. Raci Þaþmaz'ýn özellikle ticari iþlerde aktif olduðu gözleniyor. Aile ve akrabalýk iliþkilerine çok önem veriyor:

 

Halasýnýn torununu bile Kurtlar Vadisi'nde Erhan rolüyle oynatacak kadar... Raci Þaþmaz'a ait kayýtlarda 2 firma daha görünüyor. Bu firmalardan biri Mücazoðlu Basýn Yayýn Sinema A.Þ. Þu andaki ortaklarý þunlar: Adnan Erdoðan, Mehmet Baþ, Mehmet Akalýn, Ömer Lütfi Mete, Tayyar Raci Þaþmaz. Bu isimler arasýnda Ömer Lütfi Mete dikkat çekici. Abdülkadir Þaþmaz'ýn zamanýnda baþyazý yazdýðý Çaðrýþým Dergisi'nin yayýn yönetmeni olan Ömer Lütfi Mete, Raci Þaþmaz ile birlikte 'Deli Yürek' dizisinin senaryo ekibindeydi bir zamanlar. 'Kurtlar Vadisi' ekibinde olmasa bile, Raci Þaþmaz ile ticari ortaklýðý sürüyor. Raci Þaþmaz'ýn ayný zamanda 'manevi aðabeyi'. Mete'nin tarikatta güçlü isimlerden biri olduðu iddia ediliyor. Mete halen Sabah gazetesi yazarý.

 

Susurluk baðlantýlý ortak

Mücazoðlu isimli þirkette, eski yönetim kurulu üyelerinin isimleri ise þunlar: Abdülkadir Þaþmaz, Cengiz Solak, Zülfü Canpolat, Fahri Yüksel. Abdülkadir Þaþmaz, tarikat þeyhi olan babalarý. Zülfü Canpolat, Avrupa Nizam-ý Alem Ocaklarý Kurucu Genel Baþkaný. BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'na yakýn bir isim. Fahri Yüksel ise Meclis'teki Susurluk simalarý arasýnda adý geçen biri. Fahri Yüksel'i biraz daha yakýndan tanýyalým. 1999 seçimlerinde MHP'nin Malatya'dan 4. sýra milletvekili adayý. Milletvekili seçildiði açýklandýðýnda sebebi bilinmez biçimde mazbatasý geri alýnýyor. 2000-2002 seneleri arasýnda MHP'nin Malatya Ýl Baþkanlýðý'ný yapan iþadamý Fahri Yüksel, 1980 yýlýndan bu yana Ýstanbul polisince arandýðý, 24 yýl önce gözaltýna alýnýp serbest býrakýldýktan sonra polis ve adliye kayýtlarýndan ismi düþülmediði ortaya çýkmýþtý. Fahri Yüksel'in, 1979'da Malatya'da öðretmen Nevzat Yýldýrým'ýn Oral Çelik tarafýndan öldürülmesi olayýna adý karýþmýþtý. O dönemde adý "Susurluk simalarý Meclis'te" diye geçti. Yüksel’in Raci Þaþmaz'la yakýn dostluðu ve eski ortaðý olduðu Tempo'nun yaptýðý titiz araþtýrma sonucunda ortaya çýktý. Tempo muhabirinin sorularýný yanýtlayan Fahri Yüksel, Raci Þaþmaz ile ortak olduðunu kabul ederken, Þaþmaz'la iliþkisine yönelik fazla konuþmak istemedi.

 

Hanýmaða-Sýnav-Þaþmaz ortaklýðý

Raci Þaþmaz þu an tasfiye halinde olan bir þirkete daha sahip. Burada da ilginç baðlantýlarý söz konusu. Pana Teknik Araþtýrma ve Elektronik Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. adlý firmada ortaklardan biri Osman Sýnav. Dr. Mehmet Mustafa Kýzýlilsoley dýþýnda bir kadýn ortaðý var. Adý Nilüfer Sinanlý. Güneydoðu'da 100 bin dönümlük arazilere sahip olan Sinanlý, Güneydoðu'nun hanýmaðasý olarak da biliniyor.

 

Osman Sýnav muammasý

Ýþin merkezinde Þaþmaz ailesinin olduðu gerçek bir 'Kurtlar Vadisi' yaþanýyor. Tarikattan Susurluk'a uzanan iliþkiler aðýnda Raci Þaþmaz ismi öne çýkýyor. Tempo'nun görüþme talebini reddeden Raci Þaþmaz, ticari baþarýsý ve senaryo iþlerindeki kývraklýðýyla dikkat çekiyor. Derin baðlantýlar, istihbarat ve mafya özel ilgi alaný. 'Kurtlar Vadisi' ile ilgili bugüne kadar en çok merak edilen soru, Osman Sýnav'ýn neden baþarýlý ve para kazandýran bir diziyi hiçbir para talep etmeksizin Raci Þaþmaz'a hibe ettiði? Bu sorunun yanýtý yok. Osman Sýnav "Projelerim vardý ve hayata geçirmek istedim" diyor, para konusundaysa "Hayatta böyle þeyler vardýr. Para her þey deðildir" demekle yetiniyor. Türkiye'de dizi ve sinema sektöründe bir numara olan bu isimlerin içinde bulunduklarý tarikat ve ticari iliþkiler aðý gerçekten önemli. 'Kurtlar Vadisi'ni yaratan ekibin nereden beslendiði, tüm bu gizli bilgileri nasýl deþifre edildiði merak ediliyor ama içinde bulunduklarý iliþkiler aðý hepsinden daha önemli bir 'Kurtlar Vadisi' gerçekliði taþýyor.

 

Gerçek Kurtlar Vadisi 'efsaneleri'

 

1. Dizide sýrf Necati Þaþmaz'ýn önü açýlsýn diye Çakýr'ýn ölümü senaryoya eklendi.

2. Raci Þaþmaz, tarikatýndan aldýðý izinle Osman Sýnav'la yollarýný ayýrdý.

3. Raci Þaþmaz, zýrhlý Mercedes ve korumalarla geziyor.

4. Necati Þaþmaz babasýndan sonra tarikatýn baþýna geçecek.

5. Ömer Lütfi Mete, tarikat iliþkisi çerçevesinde senaryoyu Raci Þaþmaz'a devretti.

 

---

Tutkun AKBAÞ

 

17.12.04

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...