Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

  • 5 months later...
Cok övüldügü icin, okumaya karar vermisdim. Ama ne yazik ki, cok faydasini görmedim. Belkide kitapdan beklentilerim cok yüksekdi, belkide cokdan beri Risale okudugum icin etkilenmemis olabilirim.
Link to comment
Share on other sites

Risale-i Nur'u tanýyanlarýn en büyük arzularýndan birisi, bu imanî ve

>islamî ilimler hazinesini verimli okumak ve doðru anlamaktýr. Eskiden bu

>eserleri edinmek ve okumak büyük sýkýntýlarý göze almak demekti. Ama bugün

çok büyük bir rahatlýk söz konusu. Üstelik Risale-i Nur'u daha iyi

analayabilmek için yardýmcý eserler, CD'ler, internet siteleri gibi sayýsýz

avantajlarýmýz var. Tek engel, nefsimizin bahaneleri... Eðer yýllardýr

tanýdýðýmýz halde bir türlü bu hazinedeki cevherlerin esrarýný

keþfedememiþsek, hata sadece kendimizdedir. Demek ki, ilk günkü heyecan ve

cevvaliyetimizi kaybetmiþiz. Çözüm, yine bu eserlerin þefkatli kucaðýna

sýðýnmak, içimizdeki kirlenmiþ ateþi alevlendirmek, coþkunluðu

þahlandýrmaktýr. Kendimize bir hedef ve metod belirleyip ýsrarla

çalýþmaktan baþka seçeneðimiz yok. Bir yöntem belirleyerek, bu iman

derslerini yeni baþtan okumaya ne dersiniz? Ýþte bunun için mütevazý bir

metod sunuyoruz. Buradaki kurallarý uyguladýðýnýzda, Risale-i Nur'u okumayý

ve

anlamayý, her fýrsatta baþarabilir ve bunu zevkli bir uðraþa

dönüþtürebilirsiniz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...