Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hastalıklarda, Belalarda, hacetlerde okunacak isimlerdir. Evliyayi Kiram’ın Hacetlerine derman bulduğu tEcrübeleriyle sabit isimlerdir.

1- Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir

2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur’ân’da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir

3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah’dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık*larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

5- Ehli irfan bir zat: “Hasta bir kimsenin başı*na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir” demektedir.

6- Bazıları da: “Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür’atle kabulüne vesile olduğunu” söylemişlerdir

Cafer b Abdullah şöyle diyor:

“Babam bana Peygamber (SAV)’in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi

Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir”

7- “Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, oku*mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman*ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul*maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten*viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur”

Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, Radıyallahü anh (Allah ondan razı olsun) demek lazımdır Şüphe yok ki Peygamberimizin adı söylenince Sallallahü Aleyhi ve Sellem denecektir Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir

Cenab-ı Hakk (cc) bizleri onların şefaatine nail eylesin Amin

(Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn)

01 Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)

02 Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (RA)

03 Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (RA)

04 Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (RA)

05 Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (RA)

06 Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (RA)

07 Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (RA)

08 Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (RA)

09 Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (RA)

10 Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (RA)

11 Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (RA)

12 Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (RA)

13 Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (RA)

14 Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (RA)

15 Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (RA)

16 Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (RA)

17 Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (RA)

18 Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (RA)

19 Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (RA)

20 Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (RA)

21 Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (RA)

22 Seyyidüna İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (RA)

23 Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (RA)

24 Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (RA)

25 Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (RA)

26 Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (RA)

27 Seyyidüna Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (RA,)

28 Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (RA)

29 Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (RA)

30 Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (RA)

31 Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (RA)

32 Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (RA)

33 Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (RA)

34 Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (RA)

35 Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (RA)

36 Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (RA)

37 Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (RA)

38 Seyyidüna Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (RA)

39 Seyyidüna Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (RA)

40 Seyyidüna Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (RA)

41 Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (RA)

42 Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (RA)

43 Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (RA)

44 Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (RA)

45 Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (RA)

46 Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (RA)

47 Seyyidüna Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhaciri (RA)

48 Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (RA)

49 Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsi (RA)

50 Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (RA)

51 Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (RA)

52 Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (RA)

53 Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (RA)

54 Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (RA)

55 Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (RA)

56 Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (RA)

57 Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)

58 Seyyidüna el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsi (RA)

59 Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD) (RA)

60 Seyyidüna Harise bin Nu’man el-Hazreci (RA)

61 Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (RA)

62 Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (RA)

63 Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (RA)

64 Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (RA)

65 Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (RA)

66 Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (RA)

67 Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (RA)

68 Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (RA)

69 Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (RA)

70 Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (RA)

71 Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (RA)

72 Seyyidüna Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (RA)

73 Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (RA)

74 Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (RA)

75 Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (RA)

76 Seyyidüna Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (RA)

77 Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (RA)

78 Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (RA)

79 Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (RA)

80 Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (RA)

81 Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (RA)

82 Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (RA»

83 Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (RA)

84 Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (RA)

85 Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (RA)

86 Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (RA)

87 Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (RA)

88 Seyyidüna Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ŞEHİD) (RA)

89 Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (RA)

90 Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (RA)

91 Seyyidüna Rafi’ bin ğunecde el-Evsî (RA)

92 Seyyidüna Rafi’ bin Malik el-Hazrecî (RA)

93 Seyyidüna Rafi’ibn’ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD) (RA)

94 Seyyidüna Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (RA)

95 Seyyidüna Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (RA)

96 Seyyidüna er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (RA)

97 Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (RA)

98 Seyyidüna Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (RA)

99 Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (RA)

100Seyyidüna Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (RA)

101Seyyidüna Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (RA)

102Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (RA)

103Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (RA)

104Seyyidüna Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (RA)

105Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (RA)

106Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (RA)

107Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (RA)

108Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (RA)

109Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (RA)

110Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî(RA)

111Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Mualla el-Hazrecî (RA)

112Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (RA)

113Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (RA)

114Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (RA)

115Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (RA)

116Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (RA)

117Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (RA)

118Seyyidüna Süraka bin Ka’b el-Hazreci (RA)

119Seyyidüna Sa’d Mevla Hatıb el-Muhaciri (RA)

120Seyyidüna Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (RA)

121Seyyidüna Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)(RA)

122Seyyidüna Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (RA)

123Seyyidüna Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (RA)

124Seyyidüna Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RA)

125Seyyidüna Sa’d ibn-i Sehi el-Hazreci (RA)

126Seyyidüna Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (RA)

127Seyyidüna Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (RA)

128Seyyidüna Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (RA)

129Seyyidüna Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (RA)

130Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (RA)

131Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (RA)

132Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (RA)

133Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (RA)

134Seyyidüna Selît’ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)

135Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (RA)

136Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)

137Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)

138Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (RA)

139Seyyidüna Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RA)

140Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (RA)

141Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (RA)

142Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (RA)

143Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (RA)

144Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (RA)

145Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (RA)

146Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (RA)

147Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (RA)

148Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (RA)

149Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (RA)

150Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (RA)

151Seyyidüna Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (RA)

152Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (RA)

153Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (RA)

154Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhaciri (RA)

155Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ŞEHİD)(RA)

156Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (RA)

157Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (RA)

158Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (RA)

159Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (RA)

160Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (RA)

161Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (RA)

162Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (RA)

163Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (RA)

164Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (RA)

165Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (RA)

166Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (RA)

167Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (RA)

168Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (RA)

169Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (RA)(ŞEHİD)

170Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (RA)

171Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (RA)

172Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (RA)

173Seyyidüna Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RA)

174Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (RA)

175Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (RA)

176Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (RA)

177Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (RA)

178Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (RA)

179Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (RA)

18OSeyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)

181Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (RA)

182Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (RA)

183Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (RA)

184Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (RA)

185Seyyidüna Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (RA)

186Seyyidüna Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (RA)

187Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (RA)

188Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (RA)

189Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (RA)

190Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (RA)

191Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (RA)

192Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (RA)

193Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (RA)

194Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (RA)

195Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (RA)

196Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (RA)

197Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (RA)

198Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (RA)

199Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)

200Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (RA)

201Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (RA)

202Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (RA)

203Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (RA)

204Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (RA)

205Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (RA)

206Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (RA)

207Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (RA)

208Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (RA)

209Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (RA)

210Seyyidüna Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (RA)

211Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (RA)

212Seyyidüna Ubeyd ibn’ut-Teyyihan ey-Evsî (RA)

213Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RA)

214Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (RA)

215Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (RA)

216Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (RA)

217Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (RA)

218Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (RA)

219Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (RA)

220Seyyidüna Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (RA)

221Seyyidüna el-Aclan ibn’ün Nu’man el-Hazrecî (RA)

222Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (RA)

223Seyyidüna İsmet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (RA)

224Seyyidüna Usaymet’ül-Hazreci (RA)

225Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (RA)

226Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (RA)

227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (RA)

228Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (RA)

229Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (RA)

230Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (RA)

231Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (RA)

232Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (RA)

233Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (RA)

234Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (RA)

235Seyyidüna Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (RA)

236Seyyidüna Amr ibn’ül-Cemuh el-Hazrecî (RA)

237Seyyidüna Amr ibn’ül-Haris el-Hazrecî (RA)

238Seyyidüna Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (RA)

239Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (RA)

240Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (RA)

241Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (RA)

242Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (RA)

243Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (RA)

244Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (RA)

245Seyyidüna Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (RA) (ŞEHİD)

246Seyyidüna Umeyr ibn’ül-Amir el-Hazrecî (RA)

247Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (RA)

248Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (RA)

249Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (RA) (ŞEHİD)

250Seyyidüna Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (RA)

251Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (RA)

252Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (RA)

253Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (RA)

254Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (RA)

255Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (RA)

256Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (RA)

257Seyyidüna Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (RA)

258Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (RA)

259Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (RA)

260Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (RA)

261Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (RA)

262Seyyidüna Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (RA)

263Seyyidüna Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RA)

264Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (RA)

265Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (RA)

266Seyyidüna Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (RA)

267Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (RA)

268Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (RA)

269Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (RA)

270Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (RA)

271Seyyidüna Malik ibn-i Mes’üd el-Hazrecî (RA)

272Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (RA)

273Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (RA) (ŞEHİD)

274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (RA)

275Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (RA)

276Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (RA)

277Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (RA)

278Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (RA)

279Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (RA)

280Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (RA)

281Seyyidüna Mes’üd ibn-i Evs el-Hazrecî (RA)

282Seyyidüna Mes’üd ibn-i Halde el-Hazrecî (RA)

283Seyyidüna Mes’üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (RA)

284Seyyidüna Mes’üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RA)

285Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RA)

286Seyyidüna Mes’üd ibn-i Sa’d el-Evsi (RA)

287Seyyidüna Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (RA)

288Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (RA)

289Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (RA)

290Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (RA)

291Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (RA)

292Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (RA)

293Seyyidüna Ma’bed ibn-i Abbad el-Hazreci (RA)

294Seyyidüna Ma’bed ibn-i Kays el-Hazreci (RA)

295Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (RA)

296Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (RA)

297Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (RA)

298Seyyidüna Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (RA)

299Seyyidüna Ma’mer ibn-i Haris el-Hazreci (RA)

300Seyyidüna Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazreci (RA)

301Seyyidüna Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (RA)

302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (RA)

303Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (RA)

304Seyyidüna Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhaciri (RA)

305Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (RA)

306Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)

307Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (RA)

308Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (RA)

309Seyyidüna Mıhça’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri (RA) (ŞEHİD)

310Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (RA)

311Seyyidüna Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (RA)

312Seyyidüna Nu’man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (RA)

313Seyyidüna Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (RA)

314Seyyidüna Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (RA)

315Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)

316Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)

317Seyyidüna Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (RA)

318Seyyidüna Nu’man ibn-i Malik el-Hazrecî (RA)

319Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (RA)

320Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (RA)

321Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (RA)

322Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (RA)

323Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (RA)

324Seyyidüna Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (RA)

325Seyyidüna Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (RA)

326Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (RA)

327Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (RA)

328Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (RA)

329Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (RA)

330Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (RA)

331Seyyidüna Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (RA)

332Seyyidüna Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (RA)

333Seyyidüna Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (RA)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...