Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

:selam:

 

Hayizli olan Kadin Sure veya Ayet okuyamaz, bu yüzdende Namaz kilamaz. Peki Hayizli olan Kadin gece yatinca herzamanki okudugu Surelerin yerine ne okumasi lazim hayizli halde iken.

 

Beyim bazi günler evde olmuyor ve bende Hayizli isem herzamanki okudugum Sureleri okuyamiyorum ve rahatsiz oluyorum, hem yalnizligimdan hemde Sureleri okuyamadigimdan.

 

Okudugum Sureler söyle:

 

3x Ihlas

1x Fatiha

3x Felak

3x Nas

3x Ayet el Kursi

3x Kevser

 

Bu konuda delilleri ile bana iyi bilen biri yardimci olursa cok sevinirim.

Simdiden ALLAH razi olsun

 

Selam ve Dua ile...

Link to comment
Share on other sites

 

Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadýn Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz deðildir.

 

Bu hususta Resulullah (a.s.m.) þöyle buyururlar:

 

“Cünüp ve âdetli kadýn Kur’ân’dan hiçbir þey okuyamaz.”1

 

Yani sýrf Kur’ân-ý Kerim okumak niyetiyle bir âyetten daha az bile okuyamaz. Ancak dua, senâ, Allah’a sýðýnma, zikir veya bir iþe baþlangýcýnda yahut öðretmek maksadýyla Kur’ân’dan bazý âyetleri okumak caizdir.

 

Meselâ, bir ulaþým aracýna binerken okunmasý sünnet olan “Sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn (Her türlü noksandan münezzehtir o Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi.”2

 

Ayný araçtan inerken de “Rabbenâ enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrü’l-münzilîn (Ey Rabbim, beni hayýr ve bereketi bol bir yere indir. Misafir aðýrlayanlarýn en hayýrlýsý Sensin).3

 

Bir musibet ve ölüm haberi alýnca, “Ýnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (Muhakkak biz Allah içiniz ve muhakkak yalnýz Ona dönücüleriz).4

 

Yine bir iþe baþlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, þükür maksadýyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir.

Ayný þekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve Ýhlâs Sûrelerini zikir maksadýyla, Allah’ý hatýrlamak düþüncesiyle okumak haram deðildir.

 

Mâlikî Mezhebi'ne göre, hayýzlý ve lohusa olan kadýnýn az miktarda Kur’ân okumasýnda bir mahzur bulunmamaktadýr. Bu az miktar da yukarýda adý geçen sûreler miktarýdýr. Bu meseleye delil olarak; kadýnlarýn uzun süre bu halde kalmýþ olduklarýndan dolayý istihsânen caiz görmüþlerdir.

 

Hanbeli ve Hanefi Mezhebi'ne göre, Kur’ân-ý Kerim'in kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir. Çünkü böyle bir okuyuþ “kýraat”e girmemektedir. Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayý, sesini çýkarmadan içinden okumasýný da caiz kabul etmiþlerdir. Çünkü bu durumda da kýraatten (okumaktan) söz edilmez.5

 

Bütün bu görüþler müçtehid imamlarýn çeþitli delillere dayanarak vardýklarý içtihad farklýlýklarýdýr ve hepsi de doðrudur.

 

Bunun yanýnda, Kelime-i Þehâdet, Kelime-i Tevhid, istiðfar, salavat-ý þerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir.

 

Hanýmlarýn bu özel günlerde Kur’ân-i Kerim'in dýþýnda tefsir, hadis ve fýkýh gibi dinî kitaplarý ellerine almalarý Ýmam-ý Âzama göre caizdir. Ancak bu kitaplarýn içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir.

 

Kur’ân âyetlerinin bu durumda iken yazýlmasý meselesinde el-Feteva’l-Hindiyye’de þu kayýtlarý okuyoruz:

 

“Cünüp veya hayýzlý olanlarýn yazmakta olduklarý satýrlarýn arasýna Kur’ân’dan bir âyet yazmalarý mekruhtur. Fakat yazdýklarý bu âyetleri okumazlarsa mekruh olmaz."

 

“Ýmam-ý Muhammed ise, bu kimselerin Kur’ân yazmamalarý bana göre en sevimli davranýþtýr, diyerek bu hususta ihtiyatlý ve dikkatli olmayý tavsiye etmektedir.”

 

Buna göre, Besmele de Kur’ân’dan bir âyet olduðundan hayýzlý iken yazýlmamasý daha isabetli olur.

 

Bu arada hangi mezhebe baðlý olursa olsun, bu haldeki bir kadýn Kur’ân’ýn bir âyetine bile el süremez. Ancak Kur’ân’a yapýþýk olmayan temiz bir bez ve kâðýtla tutabilir.

 

 

Kaynaklar:

1. Ýbni Mâce, Tahâret: 105.

2. Zuhruf Sûresi, 13.

3. Mü’minûn Sûresi, 29.

4. Bakara Sûresi, 256.

5. Vehbe Zuhaylî, el-Fýkhu’l-Ýslâmî ve Edilletühû, Ýslâm Fýkhý Ansiklopedisi, 1: 288-9.

6. Ýbni Mâce, Tahare: 119.

7. Bidâyetü’l-Müctehid, 1:110; el-fýkhu’l-Ýslâmî ve Edilletühû, 1: 422.

 

(Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar)

***

sorularlaislamiyet.com´dan alintir

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...