Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Þöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed’in, bütün vasýflarýný ve kahramanlýklarýný görmek mümkündür. Bunlardan bazýlarý Peygamberliðinin ilk günlerinde ve bazýlarý da peygamberliðinden sonra olmuþtur. Eþsiz mucizeleri gördüðüm zaman, O’nu rütbe bakýmýndan insanlarýn en büyüðü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta; insanlýk O’nun bir benzerini görmemiþ ve görmeyecektir de…”

Prof. Bosworth Smith (Mohammed and Mohammadanism, London 1874)

 

* * *

“Ýslâm medeniyetinin modern dünyaya en büyük yardýmý ve hediyesi ilimdir. Fakat Avrupa’yý, yeniden hayata kavuþturan þey, yalnýz ilim deðildir. Ýslâm medeniyetinden gelen daha baþka tesirler Avrupa hayatýna ilk parlaklýðýný vermiþti.

Avrupa’nýn ilerleme hayatýnda Ýslâm kültürünün kati tesirini takip edemeyeceðimiz bir tek safha bulunmadýðý gibi tesirin kendini bütün azametiyle hissettirdiði saha tabii ilimler ve ilim zihniyetidir.

Orta çaðýn ilk yarýsýnda dünyanýn hiçbir milleti insanlýðýn ilerlemesine müslümanlar kadar hizmet etmemiþtir. 9-12 asýrlar arasýnda felsefe, týb, tarih, ilahiyat, astronomi ve coðrafya mevzuunda Arapça olarak yazýlan eserler herhangi bir lisanla yazýlanlarýn fevkinde idi.”

Prof. Dr. Philip Khuri Hitti

* * *

Bitmeyen bir hayranlýk, sürekli bir saygý, Arabistan’ýn bu büyük Peygamberinin hayatýný ve þahsiyetini inceleyen ve nasýl öðrettiðini, nasýl yaþadýðýný bilen herkesin bu güçlü Peygamber için ürpertici bir saygýyla dolmamasý mümkün deðildir. Kitabýmda söyleyeceklerimin pek çoðu, çoklarýnýn bildiði þeyler olsa da, ben onlarý ne zaman yeni baþtan okusam, bu Arabistanlý Muallim için hep yeni bir hayranlýk, yeni bir saygý duyuyorum.”

Annie Besant, (Hindistan’ýn Baðýmsýzlýk Mücadelesi Liderlerinden) (The Life and Teachings of Muhammad, Madras, 1932)

* * *

’Ben þahsen Hz. Muhammed’in hayranýyým.’

Sosyolog V.D.Eratsen

* * *

Asrýmýzda çeþitli ilim adamlarýnýn yaptýklarý tecrübe ve araþtýrmalar göstermiþtir ki, piþirmek kaydýyla soðan ve sarýmsaðýn damar sertliðini mühim ölçüde azalmalmaktadýr. Ayrýca piriþilmiþ sarýmsaðýn kanda lipid (yað) artmasýna mani olduðu ve kan pýhtýlaþma bozukluklarýný da bir ölçüde engellediði, yüksek tansiyonlu kiþilerde ise tansiyonun düþmesine yardýmcý olduðu müþahede edilmiþtir. Nitekim ondört asýr önce Efendimiz’de (sav) bir hadislerinde sarýmsaðýn piþirilerek yenilmesini tavsiye etmiþtir.

Doðrusu aranýrsa Hira Daðý maðarasýnda meleði gördüðü günden beri geçen 20 sene dünyayý deðiþtirmeye kafi gelmiþ. Hicaz’ýn kuru kumlarýnda yeni bir tohum filizlendirmiþti; öyle bir filiz ki Arabistan’ý uyaracak, bir yandan Hindistan’a bir yandan da Bahr-i Muhite kadar uzanacaktý.

Emile Dermenghem

* * *

“Ýnsanlýðýn sorunlarýnýn üst üste yýðýlarak nerdeyse çözülmez hal aldýðý günümüzde Hz. Muhammed’e her zamankinden daha fazla muhtaçiz. Eðer O aramýzda olsaydý bütün bunlarý oturup bir fincan kahve içme rahatlýðý ile çözerdi”

George Bernard Shaw ( Ýrlandalý dramatist, sosyalist düþünür ve 20.yüzyýlýn önde gelen tiyatro yazarlarýndan)

* * *

“Tarihteki Yüz Büyük Ýnsan” adlý kitabýyla bütün dünyada yankýlar uyandýran Amerikalý bilim adamý Prof. Michael Hart’a kitabýn ilk yayýnlandýðý tarihten on yýl sonra, Kahire’de çaðýrýldýðý bir ödül töreninde, El-Ahram Gazetesi muhabirlerince sorulan; “kitabýnýzýn yayýnlanmasýnýn üzerinden 10 yýl geçti neredeyse. ‘100 ünlü Adam’ adlý kitabýnýzda birinci yeri Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ayýrmýþtýnýz, hâlâ bu görüþünüzde ýsrarlý mýsýnýz?” þeklindeki soruya þu cevabý vermiþti:

“Bu ünlülerin ilk listesi. Bu sayý 200-300’e bile çýkarýlsa Hz. Muhammed’in (s.a.v.) listenin baþýndaki yeri sabittir.

Ben ünlüleri incelerken bazý sabit kriterler ortaya koydum. Bunlardan biri de, ünlülerin insanlýk tarihinde býraktýklarý geniþ ve derinlemesine izlerdir. Benim, ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tercihim ise, O’nun hem peygamberliði, hem de dinî ve dünyevî seviyede fevkâlâde baþarýlý olmasýdýr. Ýnsanlýk ahlâký, felsefî ve hukukî olarak Ýslâm’dan daha mükemmel bir din görmemiþtir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vefatýndan sonra da Ýslâm, dünyanýn doðusunda ve batýsýnda yayýlmaya devam etti. Dünyada hâlâ bir çok insan kalpleriyle ve akýllarýyla Ýslâm’a yöneliyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davet ettiði din, 14 yüzyýl önce medeniyetin ve kültür merkezlerinin dýþýndaki bir bölgede doðmuþtu. Ve zor þartlar altýnda yol aldý. Buna raðmen Ýslâm, dünyanýn her yönüne yol buldu. Ve inanýyorum ki Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmez.”

Prof. Dr. Michael Hart

* * *

“Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiþ deðildi. Kendi hýrkasýný kendi yamalar, kendi ayakkabýsýný kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashabý ile istiþare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi.

Nasýl bir insan olduðunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle yaptý. Ona artýk, siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünya’da taç ve ihtiþam sahibi hiçbir imparatora, yamalý bir hýrka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiþtir. Yirmiüç yýllýk dünya imtihaný, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurlarý taþýmaktadýr.”

Thomas Carlyle (Meþhur Ýngiliz Düþünür)

 

“Ýslamiyetten daha eski dinler, insanlarýn ruhlarý üzerindeki hakimiyetlerini günden güne kaybetmekte olduklarý halde, Hz. Muhammed’in dini bütün kudret ve hakimiyetini muhafaza etmektedir.”

Dr. Gustave le Bon (Fransýz sosyolog ve amatör fizikçi)

* * *

Ben þunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed en seçkin bir kýymettir. Yaradan’ýn, böyle ikinci bir vücudu imkan sahasýna getirmesi de ihtimalden uzaktýr. Seninle ayný asýrda bulunamadýðýmdan dolayý üzgünüm Ey Muhammed…

Prens Otto Von Bismarck (Modern Almanya’nýn ilk þansölyesi -baþbakaný)

* * *

Hz. Muhammed’in (sav) insan olmasý itibariyle, bütün insanlýk muhakkak iftihar eder. Çünkü O Zât, ümmî olmasýyla beraber, onüç asýr evvel öyle kanunlar ve esaslar getirmiþ ki, biz Avrupalýlar ikibin sene sonra onun kýymetine ve hakikatýna yetiþsek en mes’ud, en saadetli nesiller oluruz.

Shebol (1927 Hukuk Kongresi Baþkaný)

* * *

Meshur Peygamberler, fâtihler arasinda târih-i hayâti; Hz. Muhammed’in Târihi gibi, en ince teferruâtina kadar, en mevsuk sekilde kayd ve zapt olunan bir kimse gösterilemez.

John Davenport (Ingiliz bilgin)

* * *

Þiþmanlýk birçok hastalýklarý da beraberinde getirmektedir. Son araþtýrmalar neticesinde þiþmanlarda yüksek olan kolesterol seviyesinin damar sertliðine sebep olduðu, buna baðlý olarak da damar sertliði, yüksek tansiyon, kalb yetmezliði, böbrek ve göz hasarlarýnýn meydana geldiði tespit edilmiþtir. Dengeli beslenme mevzuunda ne kadar dikkatli olmamýz gerektiðini Yüce Rehberimiz (sav) asýrlarca önce þu kutlu sözleriyle belirtmiþti: ‘Çok yemek kötü bir þeydir.’ ‘Ýnsanoðlunun midesini iyice doldurmasýndan daha zararlý bir þey yoktur.

Þayet gayenin büyüklüðü, vasýtalarýn küçüklüðü ve neticenin azameti insan dehasýnýn üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük þahsiyetlerini bile Muhammed’le (sav) kýyaslamaya kim cesaret edebilir. O þahsiyetlerin en meþhurlarý ancak maddi kuvvetler kurdular. Halbuki, O (sav), ordularý hukuk sistemlerini, imparatorluklarý, kavimleri hanedanlarý ve dünyanýn üçte biri üzerindeki milyonlarca insaný harekete geçirdi.

Alphonse Marie Louis de Lamartine (Fransýz Tarihçisi)

* * *

“Ýnsanlar her þeyden daha fazla Muhammed’e kulak vermelidir. Diðer bütün sözler, onun karþýsýnda boþ sözlerdir.”

Thomas Carlyle (Meþhur Ýngiliz Düþünür)

* * *

“Muhtelif devirlerde beþeriyeti idare etmek için Allah tarafýndan gönderildiði iddia olunan bütün münzel ve semâvi kitaplarý tam ve etrafiyle tetkik ettimse de, hiç birisinde bir hikmet ve isabet göremedim. Bu kanunlar, deðil bir cemiyetin, bir ev halkýnýn saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktýr. Lâkin müslümanlarýn Kur’an-ý, bu kayýttan azadedir. Ben Kur’an’ý her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Müslümanlarýn düþmanlarý bu kitabýn, Muhammed’in kendi eseri olduðunu iddia ediyorlarsa da, en mükemmel ve hatta en mütekâmil bir dimaðda böyle harikanýn zuhurunu iddia etmek hakikatlere göz kapýyarak kin ve gareze âlet olmak manasýný ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kaabil-i telif deðildir.

Prens Otto Von Bismarck (modern Almanya devletinin kurucusu)

* * *

Ellerin et ve yað gibi maddelerle bulaþýk olmasý hem haþere hem de mikroplarýn üremesi için zemin teþkil eder. Yüce Rehberimiz ‘ellerinde et veya yað kokusu eseri olduðu halde yatan bir kimse bir hastalýða müptela olur veya hayvan ve haþerelerden bir zarara uðrarsa, kendisinden baþkasýný suçlu bulmasýn’ buyurmuþtur. Burada haþerenin yanýnda hayvan tabirinin kullanýlmasý enteresandýr. Hayvan, hayat sahibi yani canlý mânâsýna da gelmektedir. Dolayýsýyla mikrop mefhumuna iþaret edilmektedir.

Hz. Muhammed (sav) toplu halde yapýlan ibadetin o muazzam gücünü, tarihte ilk temsil edip gösteren insandýr. Hiç þüphe yok, ki, çok geniþ mikyasta, Ýslâm’ýn kudreti, günde beþ vakit kýlýnan namazýn kudretinden kaynaklanmaktadýr.

J. H. Lenison, Emotion as the basis of civilisation

* * *

Yeni keþiflerin veyahut ilim ve irfanýn yardýmý ile hallolan yahut çözülmesine uðraþýlan meseleler arasýnda bir mesele yoktur ki, Ýslâmiyet’in esaslarý ile çatýþsýn. Kur’an-ý Kerim ve onun öðrettikleri þeyler ile fýtri kanunlar ve fenler arasýnda tam bir ahenk görülmektedir.

Lavazon

* * *

“Hz. Muhammed’in doðruluðu, faaliyeti, hakikati aramadaki samimiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsýlmayan imaný, kendisini dinlemek istemeyenlere ezelî hakikati dinletmek yolundaki sebatý, bana kalýrsa bunlar O’nun, o cesur ve azimkâr Peygamber’in son peygamber olduðuna en kat’i ve en emin delillerdir.”

Dr. Steingas

 

“Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adým atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün baþarýlara raðmen bizim bütün kanunlarýmýz, Ýslâm medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük medenî imkânlarýmýza raðmen, Hz. Muhammed’in son basamaðýna varmýþ olduðu merdivenin daha ilk basamaðýndayýz.”

Johann Wolfgang von Goethe (Alman Þair ve Yazar)

* * *

Muhammed, hürmet ve saygýya fazlasýyla lâyýktýr.

Lev Nikolayeviç Tolstoy (Büyük Rus Yazar)

* * *

Büyük Ýslâm Peygamberi Yüce Yaratýcý’nýn katýna çýkýp onunla buluþmuþtur. Ben Mirac’a bütün kalbimle inanýyorum.

Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski (Meþhur Rus Yazar)

Link to comment
Share on other sites

dün peygamber efendimizin ahirete irtihali günüydü...

ah efendim, neredesin?

ümmetin bölük pörcük, yarali, yalniz, bîcare... medet, sefaat eyle efendim...!

efendim, dünya bizi öylesine sarmis ki, bize koz olmus, etrafimiz cevrili...

boynu bükük, coparilmis bir gül misali garib, bi öyle aciz...

ümmet kan agliyor efendim...! bizler enaniyet icersinde kardeslerimizi dualarimizda dahi unutur olduk....!

hani sen ömer (ra.)´dan rica etmistin, "bana da dualarinda yer ayirir misin?" diye....

bizler seni unuttuk ya rasulallah, senin merhametini, senin sefkatini, senin fedakarligini, müslümani müslüman yapan ahlaki rafa kaldirdik...

 

ya rabbi, habibin muhammed mustafa (sav.) aski icin bizlere suur ve ihlas, salih ilim ve amel ihsan eyle...

o gül yüzlü efendimizi aglatan ümmetten eyleme bizleri ya rabbi...

ya rabbi aci bizlere....

 

 

 

allahumme salli ala seyydina muhammed.................

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...