Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

:selam:

 

Sorularla Islamiyetde okudugum bu yazilari sizlerle paylasmak istedim, zira bu günlerde bu gibi mes'eleler cok mevzu-i bahis oldu.

 

Soru:

 

Uzun süren niþanlýlýklarda nasýl davranýlmalý? Taraflarýn telefonla konuþmasý uygun mu? Uygun deðilse bu uzun süre içerisinde ne suretle anlaþmalarý uygun olur?

 

Cevab:

 

"Deðerli Kardeþimiz;

 

 

Niþan, bir evlilik akdi deðil, bir evlilik sözü vermekten ibarettir. Bu yüzden niþanlý erkekle kadýn birbirine yabancý sayýlýr ve yanlarýnda mahremlerinin bulunmasý gerekir. Yanlarýnda üçüncü bir kiþi olmadan baþ baþa kalmamalarý gerekir. Bu konuda Resulullah (sav) þöyle buyurmaktadýr: “Bir kimse kendisine helal olmayan bir kadýnla baþ baþa kalmasýn. Aksi halde üçüncüleri þeytandýr. Ancak yanlarýnda bir mahremlerinin bulunmasý müstesnadýr.

 

Niþanlýlarýn evlilik öncesi yanlarýnda anne, baba, kardeþ veya amca, hala gibi bir yakýnlarý olmaksýzýn gezmeleri caiz deðildir. Ýslami olmayan bu tür beraberlikler fayda saðlamaz. Aksine zararlara sebep olur.

 

Ev içinde evlilikleri hakkýnda görüþecekleri zaman da yanlarýnda yine birisinin bulunmasý gerekir. Ayrýca kadýnýn tesettürüne dikkat etmesi gerekir.

 

Niþanlýlarýn telefonda konuþmalarýnda bazý yönlerden dikkat etmeyi gerektirir.

 

Örneðin aþk, sevgi, gýybet, yalan ve þehevi hisleri uyandýran þeylerden olursa bu kesinlikle doðru deðildir.

 

Fakat dini konularda Allah’ý, ölümü, ahireti ve dini duygu ve düþünceleri hatýrlatan konuþmalar olursa elbette bunlar yasak denilmez. Ölçünüz bu olmalýdýr. Bu ölçülerle hareket ettiðiniz zaman günaha girmeyeceðinizi ve kendinizi koruyacaðýnýzý söyleyebiliriz. Ayrýca yaptýðýnýz iþi bir de vicdanýnýza sormanýzý tavsiye ederiz. Vicdanýnýz rahat deðilse o iþten vazgeçiniz."

 

 

Yine Sorularla Islamiyetin baska yerinden alinti:

 

"Daha önce de belirttiðimiz gibi, evlenecek kimseler birbirlerini ancak istemeye gittikleri zaman görebilirler. Bunun dýþýnda, bir nikâh akdi yapýlmadýðý müddetçe,niþanlýlarýn yalnýz olarak görüþmeleri, konuþmalarý, beraber gezmeleri uygun olmaz. Çünkü birbirlerine karþý bir yabancýdan farksýzdýrlar. Görüþme zarureti hâsýl olsa, yanlarýnda kadýnýn bir mahremi bulunmalýdýr. Bu hususta , Peygamberimizin ikazý açýktýr: "Kim Allah'a ve Ahiret gününe inanýyorsa, yanýnda mahremi olmayan bir kadýnla yalnýz kalmasýn. Çünkü bu takdirde üçüncüleri þeytandýr."(2)

 

Niþaný, bir evlilikmiþ gibi telâkki ederek niþanlýlar arasýndaki mahremiyet sýnýrýna dikkat edilmemesi neticesinde, cemiyette pekçok üzücü ve aileleri sýkýntýya sokacak durumlar görülmekte ve duyulmaktadýr. Bu hususta titizlik gösterilmemesi sonunda taraflarý piþmanlýða düþüren bazý hatalarýn çýkma ihtimali göz ardý edilmemelidir. Evlilik akdi yapýlýncaya kadar her iki tarafda meþruiyet sýnýrýný aþmamaya itina etmelidirler.

 

Niþanlýlar, nikâhlarý akdedilene kadar yalnýz baþlarýna görüþüp konuþamayacaklarý gibi, tokalaþmaktan da kaçýnmalýdýrlar. Düðün merasimi esnasýnda dahi henüz nikâhlarý kýyýlmadýkça, mahremiyet sýnýrýný muhafaza etmeleri gerekir. Ancak nikâhlarý akdedildikten sonra birbirlerine helâl olurlar."

 

Ayrica dikkati cekmek istedigim konu, islamiyeti ciddi alan ve islamiyet hakkinda bilgileri bizlerden cok daha fazla olan bu muhterem Hocalarimizin ne derece dikkatli ve titiz bir sekilde hassasiyet gösterdikleri, nisanli haldeyken, nikahin günü, dügününde Hoca nikahindan bir dakika önce bile olsa, nasil dikkat edilmesi gerektigini, ve yine bu durumda dahi, ser'an yabanci bir kadindan farki olmadigindan dolayi, gösterilmesi gerek hassasiyeti belirtmeleri, bizi biraz kamcilamasi lazim. Istedigimiz gibi her konuda "aman zaten iki dakika sonra evli, ha simdi ha bes dakika sonra" mantiginin baska konulardada islamiyetde yeri olmadigini gösterip, bizlere de dini konularda ve bilgilerde ne derece hassasiyet göstermemiz lazim oldugunu cok güzel ders verip üstadlik ediyorlar.

 

Allah onlardan razi olsun. Amin

Link to comment
Share on other sites

Ayrica, yine son günlerde cok konu olmus ve islamiyetde bu konularda bu sekildeki bir hassasiyetin olmadigi iddia edilen gelecek konuyu ele almak istiyorum. Yanlis bilginin önünü engellemek icin, yine Sorularla Islamiyetden, muhterem Hocamiz Mehmet Paksunun "Aileye Özel Fetvalar" eserine dayanan su soru ve cevabi da iletmek istiyorum:

 

(Dikkati, mevzu-i bahsin kamuya acik herkesin bulundugu yerlerden, yani özel yanliz kalinan yerlerden bahis olmadigina cekmek isterim)

 

Soru:

 

Otobüste ve parkta kiþinin karþý cinsle yanyana oturmasýnýn hükmü nedir?

 

Cevab:

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

Bir kere kadýn ne kadar tesettürlü olursa olsun, yanlarýnda üçüncü bir þahýs yoksa birarada bulunmalarý caiz olmaz. Baþkalarý varsa ve bir ihtiyaç ve zaruret söz konusu ise ayný mekânda oturur, ihtiyacýný gördükten sonra da oradan ayrýlýr.

 

Bu daha çok toplu taþýma araçlarý, toplantý ve resmi yerler gibi kalabalýk ortamlarda söz konusu olabiliyor. Burada da zaten zaruret olmasa, bir iþ meselesi bulunmasa ne orada hazýr olur ve ne de oturur. Hepimizin bildiði bir nokta da þudur ki: Tesettürlü olan bir haným tesettürünü sadece giyinmekle deðil, ayný zamanda kendi konumunu da muhafaza ederek tesettürün gereklerini yerine getirmiþ olur.

Ýzzetini, vakarýný, iffetini, haya ve aðýrbaþlýlýðýný her vesile ile hissettirmeli ki, gerçek mânâda tessettür içinde bulunmuþ olsun. Çünkü, “Haya güzeldir, ancak hanýmlarda daha güzeldir” gerçeði tesettürün haya ile süslenmesini hatýrlatmaktadýr.

 

Park ve bahçelerde karþý cinslerin yan yana oturmasý ise bir zaruret olmadýðý için doðru deðildir.

 

Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

 

Link to comment
Share on other sites

Yani burdan anlasilan, resmi ve kalabalik yerlerde bile ücüncü bir sahisin huzurunda ve ihtiyac ve zaruret altinda, o ihtiyac ve zaruret görülene kadar ayni mekanda oturmalari caizdir ve ihtiyac görüldügü an kalkip gidilmesi gerektir.

 

Ve burda yine Kuranda Ezvac-u Tahirata Radiyallahu anhum söylenenleri de göz önünde bulundurmakta faide var. Yani kadin sesini yumsak yapmamasi, yumsak konusmamasinda faide var.

 

Kaldiki arkadaslik manasinda sohbet etmek, saci basi acik gecmiste zina isledigi ve hala zinayi günah bilmeyen bir kadinin evine gidip tamir bahanesiyle, insanlik iliskilerini ayakta tutmak bahanesi ile beraber olmak.

 

Bu islamiyetin tamamen disinda olan bir hareket oldugu herkesce malum ve anlasilmis olmasi lazimdir, ve bunu savunmanin ve adami bu hareketi yapmamasi yüzünden suclayip islamiyeti hic anlamamis bir mücrim gibi göstermenin, hic bir islami aciklamasi olamaz ve hic bir sekilde kabul edilemez!

 

Eger Adamin bu konuda bir sucu varsa, o da acik yerlerde, parklarda onunla bulusmayi kabul ettigi icindir.

Link to comment
Share on other sites

Evet öyle bir sey herhalde. Kadinlar cogu zaman seslerini biraz güzellestirirler erkeklernen konusurken, biraz yükseltirler, yumsatirlar vesaire.

 

Oysa Osmanlida kadinlar, mesela evlerine kocalarinin arkadaslari gelip kocalarini sorduklari zaman, kadinlar kapali kapi arkasindan kapiyi acmiyarak, agizlarina leblebi alir, sert ve erkeksi bir ses ile cevab verirmis.

 

Leblebi olayi beni meraklandirdi, denemistim kendi kendime, sesim biraz tuhaf oldu. :-)

Link to comment
Share on other sites

Burada yazilian cizilenlere, eyvallah!!

 

Islamin vermis oldugu hüküm bundan ibarettir. Su yok söyle yok böyle ama diyerek kendi isteklerimizi katarsak eger , ortaya islam disi birsey cikar, is cigirindan cikar. Bu konuyu almanca bölümünde iyice bir tartistik. Olay cigirindan cikti, neden? konu erke-kadin iliskisi olunca, bilmem nedendir ama olay hep cigirindan cikiyor. ;)

 

 

Islamin hükmü belli, ve ortada. Kabul eden eder etmeyene diycek sözüm yok

Link to comment
Share on other sites

Aynen, nedense bazilari illa da karsi cinsnen serbestce hareket edememeyi kabullenemiyor

 

Evet, en cok zorlandigimiz konulardan biri bu;) Nefsi gidiklayan olay;) Erkek kadin iliskisi. Nisanlilik sürecini yanlis anlamamak gerekir. Maalesef nefsin anlayisi kit. O yüzden olaylar farkli boyutlara kadar gidebiliyor. Yasanmis cok hikayeler vardir bu konu ile ilgili. Herkesin bildigi seyler, mial verelim biraz:

 

Kiz, evlenecegi erkegi daha yakindan taniyabilmek icin, (taniyamadi ya) bunun adina nisanlilik koyar, islamda dogru olandir. Lakin, birde nikah basar:)) imam nikahi. Bu yanlistir! Simdi bu kiz istedigini istedigi gibi rahatlikla yapmaya baslar, ee ne de olsa helali. Sonra olaylar bazi nedenlerden dolayi kötülesir, ve ayriliklar olur. Bu kiz napsin simdi? sadece nisanli olsaydi iyi, ama bu kiz evli? Sadece kiz icin demiyorum erkekte olabilir bu...

 

Yapilan nefsani hatalardan dolayi yillarca aci cekenler var.. Yazik bizlere, nefsimizin esiri olmus isek yazik. Rabbim yar ve yardimcimiz olsun, ne diyelim..

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

"Daha önce de belirttiðimiz gibi, evlenecek kimseler birbirlerini ancak istemeye gittikleri zaman görebilirler"

 

tanistigi kisi is yerinden yada okuldansa?

 

 

"bir kere kadýn ne kadar tesettürlü olursa olsun, yanlarýnda üçüncü bir þahýs yoksa birarada bulunmalarý caiz olmaz. "

 

otobüste bir yer var, oda karsi cinsin oturdugu yer. oturmak günah mi olur? veya sinemda vs.. ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...