Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

S.a.

 

bazi insanlar vardir. Dis görünüsde imanli ve dindar insanlara benzer. 5 vakit namazlarini kilarlar belki.. takesiz namaz kilmazlar.. basörtüsünü giyerler.. agizlarinda Allah kelami eksik kalmaz..

 

fakat..

 

ayni insanlar bakiyorsunuz.. ailesine, eslerine kötü muamelede bulunuyor .. döviyor.. cocuklarina kötü muamelede bulunuyor.. giybeti konusdugunda eksik olmuyor..

 

demek istedigim, zahiren görünenlerin tam tersini yapiyorlar.

Bunlara münafik denilir mi? Bunlara nasil davranmak gerekir.

 

Asil böyle insanlardan korkmak ve kacmak lazim degil mi?

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

 

Ilk önce "Münafik kimdir?" sorusunu cevaplayabilmek icin, güzel bir yazi:

 

 

MÜNAFIK KÝMDÝR?

 

Ýnanmadýklarý halde, Allah’a ve ahiret gününe inandýk diyen insanlardýr. (2/8-9) Kalplerinde hastalýk vardýr ve yalancýdýrlar. (2/10) Yeryüzünde fesat çýkaran (2/11), inanan insanlarla onlarýn gýyabýnda sürekli alay eden (2/15), hidayetin ne olduðunu bildikleri halde sapýklýðý tercih eden (2/16) saðýr, dilsiz ve kör kimselerdir (2/17). Ýnanýyor gibi gözüküp þüphe içerisinde yaþayanlardýr (2/23).

 

 

MÜNAFIKLARIN KARAKTER YAPISI:

 

1-Allah’a söz verirler fakat bu sözlerinden geri cayarlar. Yeryüzünde sürekli bozgunculuk çýkararak sinsi sinsi hareket ederler (2/26-27.)

 

2-Allah’ýn kelamýný dinleyip anlarlar fakat bile bile tahrif ederler. Yalancýdýrlar, inanýr gibi gözükürler ama inanmazlar. (2/75-76).

 

3-Allah’ýn ayetlerine karþý hep bahane üretirler ve aðýzlarýyla kalplerinde olmayaný söylerler (3/167).

 

4-Taðutu reddetmeleri gerektiði halde onun hükmüne baþvurmak isterler. Kuran’a davet edildiklerinde hemen oradan uzaklaþýrlar (4/61-62).

 

5-Sýr tutmazlar, kendilerine önemli bir þey söylense onu hemen yayarlar. (4/83).

 

6-Fitneye her çaðrýldýklarýnda koþarak giderler (4/91).

 

7-Haindirler, sürekli ihanet ederler (4/107).

 

8-Önce inanýrlar sonra inkar ederler, yine inanýrlar ve tekrar inkar ederler ve inkarcýlýklarýnda ýsrar ederler (4/137-138).

 

9- Mü’min’leri býrakýp kafirleri veli (dost) edinirler. Ýzzeti ve þerefi kafirlerin yanýnda ararlar (40/139).

 

10-Allah’ý aldatmaya çalýþýrlar, namaza üþenerek kalkarlar, insanlara gösteriþ yaparlar ve Allah’ý çok az anarlar (4/142).

 

11-Ne inanýrlar ne de inkar inkar ederler. Bu ikisi arasýnda bir yol tutarlar. Bocalar dururlar (4/143).

 

12-Allah’a ve ahiret gününe inandýklarýna dair sürekli yemin ederler ve yeminlerini kalkan yaparlar. Ama mümin deðildirler (9/56).

 

13-Kalplerinde gizlediklerinin açýða çýkmasýndan korkarlar (9/64).

 

14-Münkeri emreder, marufu engellerler ve cimrilik ederler. Allah’ý terk etmiþlerdir, Allah da onlarý terk etmiþtir. Münafýklar birer fasýktýrlar (9/67).

 

15-Pazarlýklý bir inanç anlayýþýna sahiptirler. Allah’a verdikleri sözden sürekli cayarlar ve kalplerinde nifak vardýr (9/75/77).

 

16-Cömert müminleri kýnarlar, gücü az olup buna raðmen infak eden müminleri ise alaya alýrlar (9/79).

 

17-Allah yolunda canlarýný ve mallarýný ortaya koymazlar (9/81).

 

18-Müþrikler gibi birer pisliktirler (9/95).

 

19-Ýnanan insanlarýn aralarýna nifak sokmak için var güçleriyle savaþýrlar. Bunu da kýlýfýna uydurarak “biz sadece iyilik yapýyoruz” diyerek yine yalan söylerler ((9/107).

 

20-Akýllarýný ve basiretlerini kullanamazlar. (10/42-43).

 

21-Allah’a tereddüt içinde kulluk ederler, kendisine nimet verildiðinde mutlu olur, sýkýntýya düþtüðünde ise yüz çevirirler (Hac/11).

 

22-Allah yolunda bir eziyete uðradýklarýnda, insanlarýn eziyetini Allah’ýn azabýyla bir tutarlar. (29/10).

 

23-Zorluklara göðüs geremezler, herhangi bir felaketle (savaþ gibi) karþýlaþtýklarýnda Allah hakkýnda bile kötü zanda bulunmaktan çekinmezler. (33/12-13).

 

24-Dilleriyle zor ve meþakkatli þeylere göðüs gereceklerini iddia ederler. Fakat baþlarýna bu tür þeyler geldiðinde ise gerisin geriye dönerler. (47/20.)

 

25-Ýktidara gelseler, yeryüzünde güç ve kudret sahibi olsalar, yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çýkarýrlar, akrabalýk baðlarýný gözetmezler. (47/22).

 

26-Allah’ýn indirdiðinin yaný sýra bazý konularda inkarcýlarla birlikte hareket ederler. Allah’ý öfkelendirecek þeylere uyarlar ve O’nun rýzasýný kazanmak için çaba sarfetmezler (47/28.)

 

27-Allah yolunda infak etmeye çaðrýldýklarýnda cimrilik ederler (47/38 ).

 

28-Allah hakkýnda sürekli kötü zanda bulunurlar (48/6).

 

29-Baðýþlanma paranoyasý içerisinde bocalayýp dururlar. Hep baðýþlanacaklarýna garanti gözüyle bakarlar. Kendilerini aldatýrlar. Þeytanýn onlarý Allah hakkýnda aldatmalarýna aldanýrlar (57/14).

 

30-Ýnkarcýlarla sürekli diyalog halindedirler ve inkarcýlarla birlikte hareket ettiklerini inkarcýlara söylerler. Ýnkarcýlarýn baþýna bir felaket gelirse onlarla birlikte olacaklarýna dair yemin ederler. Ama felaket geldiðinde ise arkalarýný dönüp kaçarlar. Allah’tan çok insanlardan korkarlar. Bu onlarýn anlamaz kimseler olduklarýndan dolayýdýr. Birlik ve beraberlik halinde gibi gözükürler fakat en ufak bir rüzgarda darmadaðýn olurlar. Bu da aklýný kullanamadýklarýndan dolayýdýr (59/12-13-14).

 

31-Onlar ALLAH’ý unutmuþlardýr. Allah’da onlarý unutmuþtur (59/19).

 

32-Yeminleriyle gerçek yüzlerini gizleyerek, insanlarý ALLAH yolundan alýkoymaya çalýþýrlar. (63/2).

 

33-Önce iman edip sonra küfrettikleri için kalpleri mühürlüdür (63/3).

 

34-Giyim kuþama özenirler, güzel konuþurlar, insanlarý bu þekilde etkilemeye çalýþýrlar. Fakat hurma kütükleri gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanarlar. (63/4).

 

35-Ýnanan insanlarý cimriliðe teþvik ederler (63/7).

 

36-Allah’ýn öðüt ve ibret alýnmasý için vermiþ olduðu örneklere kör ve saðýr kesilerek, bu örneklerin anlamlarýný deðiþtirmeye çalýþýrlar (74/31).

 

 

MÜMÝNLERÝN MÜNAFIKLARLA OLAN ÝLÝÞKÝLERÝ NASIL OLMALI?

 

Münafýklarý sýrdaþ edinmeme konusunda ilahi bir uyarý vardýr. Çünkü onlar sürekli müminlerin aleyhlerine çalýþmaktadýrlar. Müminleri sýkýntýya sokmak isterler. (3/118).

 

Kendi yaptýklarýndan dolayý bir müsibete uðradýklarýnda þayet inananlarýn yanýna geldiklerinde ise, onlara öðüt vermeli ve onlara etkili sözler söylemek en uygun olanýdýr. (4/63)

 

Münafýklar hakkýnda müminler ikiye bölünmemelidirler. Onlar asla doðru yolu bulamazlar. Allah’a gönülden boyun eðene kadar onlarla dostluk baðlarý kurulmamasý en doðru olanýdýr. (4/88-89).

 

Savaþ hukukunun geçerli olduðu zamanlarda, müminlerin aleyhlerine hareket edenlerin öldürülmesi, müminlere gelerek savaþmak istemediklerini beyan edenlerin canlarýna dokunulmamasý emredilmiþtir. (4/90).

 

Allah’ýn ayetlerini küfretmeleri veya alaya almalarý karþýsýnda onlarla oturulmamasý ve birlikte olunmamasý emrolunmuþtur. (4/140).

 

Þayet 4/90. ayetteki hal dýþýnda ise onlarla cihad edilmeli ve onlara karþý sert davranýlmasý gerektiði bilinmelidir. (9/73).

 

Münafýklar için müminlerin baðýþlanma dilemeleri doðru deðildir. Onlar için yetmiþ kere baðýþlanma dilenilse bile aynýdýr. (9/80).

 

Münafýk olarak öldükleri bilinenlerin ne cenaze namazý kýlýnýr ne de kabri baþýnda durulur. Çünkü onlar fasýk olarak ölmüþlerdir. (9/84).

 

Din adýna kendilerinden bir þey yapmasý istenildiðinde (cihad, infak v.s.) buna yeltenmedikleri zaman onlardan yüz çevirmek en doðru olanýdýr. (9/95).

 

Mümin, münafýklara karþý uyanýk olmalý ve münafýklarýn müminleri Allah adýyla kandýrmasýna izin vermemelidir. Ve onlarýn yapýp ettiklerine ve sözlerine itaat etmemelidir. Çünkü onlar tezlerinin doðru olduðunu ispatlamak için sürekli Allah adýna yemin eden kimselerdir. Bu yeminleri bizleri aldatmamalý (33/1, 48 – 66/9).

 

Münafýklarý konuþma tarzlarýndan tanýmak mümkündür. Gizli saklý bilinmeyen varlýklar deðillerdir. Hal ve hareketlerinden, öz ve sözlerinden kim olduklarý anlaþýlýr ve ona göre davranýlýr. (47/10.)

 

Onlara karþý müminlerin sevgi beslemeleri doðru deðildir. Çünkü onlar hakký küfretmiþlerdir. Onlarla önemli bilgilerin paylaþýmý da doðru deðildir. Onlardan sýrdaþ olmaz. (60/1)

 

Allah onlarýn, dýþ görünüþlerinden konuþma tarzlarýna, bulunduklarý haleti ruhiyenin tüm detaylarýný bizlere vermiþtir. Ki onlarý tanýmakta ve tavýr takýnmakta zorlanmayalým diye. (63/4).

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

Bu güzel yazi okumaktada fayda var:

 

Kur’an-ý Kerim, insanlarý inanç ve inkâr bakýmýndan mü’min, kâfir ve münafýk diye üç kýsma ayýrýr. Mü’min, imanýn altý esas þartýna inanan ve bu inancýn gereðini yerine getiren insandýr. Kâfir ise; bu þartlara iman etmeyendir. Münafýk da; Mü’min görünerek, içi baþka, dýþý baþka, ikiyüzlü riyakâr insandýr. Bu yönüyle münafýklýk bir inanç sahtekârlýðýdýr. Aðýzlarýyla, kalblerinde olmayaný söylüyorlar. Hâlbuki Allah, içlerinde sakladýklarý þeyi çok iyi bilmektedir. (Al-i Ýmran, 167)

 

Yüce Allah, Bakara suresinde, ilk 5 ayetle mü’minleri, 2 ayetle kâfirleri ve 13 ayetle de münafýklarý anlatýr. Kâfirlere hitab eden Kâfirûn süresi kýsacýk bir suredir, ama münafýklarý anlatan Münafikun suresi, en az 10 kat daha uzundur. Ayrýca birçok surede münafýklarýn onlarýn vasfý etraflýca anlatýlýr. Münafýk erkekler ve münafýk kadýnlar (sizden deðil), birbirlerindendir. Onlar kötülüðü emreder, iyilikten alýkor ve cimrilik ederler. (Tövbe,67). Ýnanan insanlarýn aralarýna nifak sokmak için var güçleriyle savaþýrlar. (Tövbe,107). Yeryüzünde sürekli bozgunculuk çýkararak sinsi sinsi hareket ederler. (Bakara,26-27) Fitneye her çaðrýldýklarýnda koþarak giderler. (Nisa,91) Mü’min’leri býrakýp kafirleri veli (dost) edinirler. Ýzzeti ve þerefi kafirlerin yanýnda ararlar. (Nisa,139) Demek ki ey münafýklar! Siz iþbaþýna geçecek olursanýz, ülkede fesat çýkaracak, nizamý bozacak, akrabalýk baðlarýný parçalayacaksýnýz! (Muhammed,22). Bu ve benzeri ayetler gösteriyor ki, münafýklýk, kâfirlikten daha tehlikeli ve sakýncalýdýr. Çünkü münafýk, pirincin içindeki beyaz taþ gibidir.

 

Hz. Peygamber de, münafýðý tarif ederken "Münafýðýn misali, iki sürü arasýnda hayretle kalan koyun gibidir. Kimi o sürüye gider, kimi bu sürüye” buyurur. (Bu hadisi Müslim rivayet eder) Münafýk, Bukalemun gibidir, bulunduðu araziye göre renk deðiþtirir. Ýstikrarsýzdýr. Münafýklar, toplumda güven duygusunu ve dürüstlüðü bozan her sözü yayarlar: “Rüzgâr ne taraftan eserse, sen o yana döneceksin” “Köprüyü geçinceye kadar ayýya dayý diyeceksin” “Bu devirde iþini gördürmeye bakacaksýn. Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn. Ben adamýn mevkine bakarým” vb. daha nice sözler. Hz. Allah þöyle buyurur: Þüphe yok ki münafýklar, cehennemin en alt katýndadýrlar. Artýk onlara asla bir yardýmcý bulamazsýn. (Nisa;145) Allah erkek münafýklara da kadýn münafýklara da kâfirlere de içinde ebedî kalacaklarý cehennem ateþini vâdetti. O, onlara yeter. Allah onlara lânet etmiþtir! Onlar için devamlý bir azap vardýr. (Tövbe, 68)

 

Ýslam tarihinde ilk nifak hareketi, Medine’de Münafýklarýn lideri Abdullah ibnu sebe ile baþlamýþtýr. Bu hareket ülkemizde 1626’da Ýzmir’de doðan Yahudi Sabetay Sevi’nin göstermelik olarak dinini deðiþtirip, kendisine inanan yüzlerce aileyle birlikte dönmeler felsefesi halini almýþtýr. Görünüþte Müslüman gerçekte ise Yahudi kalan Sabetayistler Ýbnu Sebenin çizgisini bugüne kadar taþýmýþlardýr Bu zihniyet, Ýslâm dininin ve devletinin zayýflatýlmasý ve temellerinden sarsýlmasý için her yolu denemiþtir. Ve bu zihniyet artýk kendini gizleme gereði de duymamýþtýr. Abdullah ibni Ömer þöyle dedi: "Bugünkü münafýklar, Hz. Peygamber zamanýndaki münafýklardan daha kötüdür. Bu nasýl olur? denilince dedi ki: Çünkü o gün onlar nifaklarýný gizliyorlardý. Þimdi ise çekinmeden dýþa vuruyorlar." (Bu hadisi Buhari rivayet eder) Yüce Allah þöyle buyurur: Ey peygamber! Kâfirlerle ve münafýklarla cihad et ve onlara karþý sert ve caydýrýcý davran. Onlarýn barýnma yerleri cehennemdir.(Tövbe, 73, Tahrim, 9) Fitne ortadan kalkýncaya ve din tamamen Allah'ýn oluncaya kadar onlarla savaþýn! (Enfal, 39) Hz. Peygamber kâfirlerle savaþ yapmýþ, fakat münafýklara doðrudan kýlýç çekmemiþtir. Ancak Ýslam toplumunun birlik ve bütünlüðünü tehdit eden münafýklara da müsamaha göstermemiþtir. Hz. Peygamberin onlarla cihadý, onlarý ikna ve ilzam etmek, haddi aþarlarsa had cezalarýný uygulamak þeklinde olmuþtur.

 

Çýkar iliþkileriyle bir araya gelen münafýklar, içimizdeki mikrop gibidir. Onlarla kurþun sýkarak deðil, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirerek mücadele etmeliyiz. (Münafýklarýn) Kendi aralarýndaki çatýþmalarý pek þiddetlidir. Sen dýþardan onlarý birlik içinde sanýrsýn. Hâlbuki kalpleri darmadaðýnýktýr. (Haþr, 13–14)

 

Münafýklar, Ýslam toplumu içinde azýnlýkta kaldýklarýndan, "Biz de müslümanýz." deyip, hem Ýslam’ýn nimetlerinden yararlanmak, hem de Müslüman görünmek suretiyle, inananlarý içten çökertmeye çalýþýrlar. Bunun için kullandýklarý en güçlü silah medyadýr. Medya olaylarý ters yüz edip zalimi mazlum, mazlumu da zalim göstererek hedef saptýrmaktadýr. Ayrýca müminleri tefrikaya düþürmek ve yandaþlarýna da menfaat saðlayarak kaleyi içten fethe gayret ederler. Kuran-ý Kerim onlara karþý bizi uyarýyor: Ýþte siz o kimselersiniz ki düþmanlarýnýzý seversiniz, Hâlbuki siz bütün kitaplara iman ettiðiniz halde, onlar sizi sevmezler. Hem huzurunuza geldiler mi “amenna!” biz de “inandýk!” derler. Aralarýnda baþ baþa kaldýklarý vakit de, size duyduklarý kin ve düþmanlýk sebebiyle, parmaklarýný ýsýrýrlar. De ki: “Geberin kininizle!” Allah bütün kalplerin künhünü bilir. Size bir ferahlýðýn, bir nimetin ulaþmasý onlarý tasalandýrýr. Bir fenalýðýn gelmesine ise, âdeta bayýlýrlar. (Al-i Ýmran, 119–120)

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

 

öncelikle zehra kardesimize tesekkür etmek istiyorum, gercekten konuya cok güzel aciklik getirmis. emegin icin Allah razi olsun.

 

Evet bu insanlara münafik denir. Ama biz yinede kimsenin kalbini bilmedigimiz icin, münafik demeyiz.

 

bu konuda katiliyorum, insanlarimizin cogu taklidi imana talip olduklari icin, onlarin yanlis hal ve davranislarina münafiklik demek ne kadar zahiren dogru olsada, insanlarin batinini yanliz Allah cc bilebilecegi icin, bizim verecegimiz hüküm yanlis olur vede vebal getirir.

 

diliyle imanli olduguna dair yemin eden fakat günahtan ve fasikliktan geri kalmayan kisi lere, ehli sünnet inancina göre, günahkar denir. bu kisilerin aciktan din ve iman konusunda inkar, yada inkar derecesinde tereddütlerine, sahit olmadan münafiklik damgasi vurmak bize yakismaz.

 

eger böyle kisilere hayrimiz dokunabilecekse, nasihat dinletebiliyorsak, ve bu olgunluga sahipsek, hayri emredip serden alikoymayi denemek yerinde olur.

ama onlarin yanlis hal ve davranislari bizide olumsuz etkiliyorsa, onlari dogruya ikna edemiyorsak, münafikliklarina karar vermedende mesafe tutmak mümkündür.

 

en dogrusunu Allah cc bilir.

 

:vesselam:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Salam,

 

Senin Görevin Allaha güzel bir Kul olmak, Gücün yettigi kadar Hakki anlatmak ve Kötülükten vazgecirmek, Gücün yetmiyorsa yasayarak dogruyu göstermek.

Münafiklarlan ugrasmak hic kolay degil. Münafiklik alameti olan ortamlardan uzak dur ve sadece Takva Ehli ile beraber bulun, onlarla Dostluk kur.

 

Sen ancak Allaha Kalben saygi besleyen kimseleri korkutabilirsin

 

Allah herkese Hidayet eylesin.

 

Salamun Aleykum

 

 

Selam

Edited by YasinIslam
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...