Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

:selam:

 

 

Üstadin su sözleri beni hep düsündürmüstür.

 

Alim tefrik eder, cahil iltibas eder. Ben ise iltibas ediyorum, sa'y, gayret, sevk, cok calismak, gibi güzel hasletleri, hirs gibi sebeb-i zillet bir haslet ile tefrik etmekte zorlaniyorum.

 

Mesela bir imtihani illa basarmam lazim, yoksa bir sene beklemem lazim. Ona deli gibi calisiyorum, bazen bir ses "hirs etme" diyor. Öte tarafdan "Allahin adetullah kanuna riayet et, sa'y-u gayret göster, fiili duani yap, Allah mükafatini verir inschaallah" diye sesler geliyor.

 

Sizin bu konuda fikriniz nedir. Bunlari sizler nasil tefrik ediyorsunuz, fikirlerinizi cok merak ediyorum.

 

Hirs ile alakali Mekubattaki bölüm...

 

 

Yirmiikinci Mektub ikinci Mebhas

 

Ey Ehl-i Ýman! Sabýkan, adâvet ne kadar zararlý olduðunu anladýn. Hem anla ki, adâvet kadar hayat-ý Ýslâmiyeye en müthiþ bir maraz-ý muzýr dahi, hýrstýr.

 

Hýrs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir; ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hýrsla dünyaya saldýran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir þahid-i kâtý'dýr.

 

Evet, hýrs, zîhayat âleminde en geniþ bir daireden tut, tâ en cüz'î bir ferde kadar sû-i tesirini gösterir. Tevekkülvâri taleb-i rýzýk ise, bilâkis medar-ý rahattýr ve her yerde hüsn-ü tesirini gösterir. Ýþte, bir nevi zîhayat ve rýzka muhtaç olan meyvedar aðaçlar ve nebatlar, tevekkülvâri, kanaatkârâne yerlerinde durup hýrs göstermediklerinden, rýzýklarý onlara koþup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlât besliyorlar. Hayvânat ise, hýrsla rýzýklarý peþinde koþtuklarý için, pek çok zahmet ve noksaniyetle rýzýklarýný elde edebiliyorlar.

 

Hem hayvânat dairesi içinde zaaf ve acz lisan-ý hâliyle tevekkül eden yavrularýn meþru ve mükemmel ve lâtif rýzýklarý hazine-i rahmetten verilmesi; ve hýrsla rýzýklarýna saldýran canavarlarýn gayr-ý meþru ve pek çok zahmetle kazandýklarý nâhoþ rýzýklarý gösteriyor ki, hýrs sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir.

 

Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hýrsla dünyaya yapýþan ve aþk ile hayat-ý dünyeviyeye baðlanan Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandýðý, kendine faydasý az, yalnýz hazinedarlýk ettiði gayr-ý meþru bir servet-i ribâ ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki, hýrs maden-i zillet ve hasârettir.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...