Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Peygamber efendimizin Sünnetinin Bilimsel boyutu!

 

• Yemeðe tuz ile baþlanýrsa beyin tarafýndan gönderilen bir uyarý sayesinde, midede mukus denilen sindirimi kolaylaþtýrýcý bir tabaka oluþturduðunu ve midenin sindirime hazýrlýksýz yakalanmasýný önlediðini…

 

• Yemek yerken yerde oturarak sol ayaðý katlayýp sað ayaðý karna çekerek oturulup yenildiðinde, su ile doldurulmuþ balon þeklinde olan midenin çýkýþ kýsmýný kapatarak yenilen gýdanýn tam sindirilmeden bað ýrsaklara kaçmasýný önleyeceðini ve mide dolunca da doygunluk hissi vererek çok fazla yemeden kalkýlacaðýný…

 

• Yemek yerken yemeðin ortasýnda su içildiðinde içilen suyun yenilen gýdalarýn sindirilmesine, gerekli vitaminlerin emilmesine katkýda bulunduðunu ve midede doygunluk hissi vererek az yemeye vesile olduðunu…

 

• Oturularak ve en az 3 yudumda içilen su, dil ve aðýz bölgesinde daha fazla duraksadýðýndan tükürük bezleri için gerekli olan suyun emilimini artýrýp anti bakteriyel ve antioksidan etkiye sahip tükürüðün salgýlanmasýný artýrarak aðýz ve diþ saðlýðýna katkýda bulunduðunu..

 

• Uyurken sað yana dönüp yatýldýðýnda solda olan kalbimizin daha rahat çalýþmasýna neden olarak, kalbi yormadan dinlenmiþ bir vaziyette kalkýlabileceðini…

 

• Tuvalete girerken sol ayakla ilk adým atýldýðýnda kaygan olan zeminde ayaðýn kaymasý durumunda sola göre daha güçlü olan sað ayaðýn düþmeyi engelleyerek vücudu dengelediðini..

 

• Banyo yaptýktan sonra ayaklara soðuk su dökmenin kan dolaþýmýný hýzlandýrýp sýcak sudan dolayý genleþmiþ olan damarlarýn içindeki kanýn aktivasyonunu artýrarak tansiyon düþüklüðünü önlediðini ve savunma mekanizmasýný güçlendirdiðini…

 

• Kesintisiz uyunan uzun gece uykularýnýn, damarlarda vazodilatasyona neden olduðunu, uyku ortalarýnda kalkýp el yüz yýkamak (ör: abdest almak) az yorucu egzersizler yapmanýn (ör: te heccüd namazý) vazodilatasyonu engellediðini ve daha zinde kalkýlabileceðini…

 

• Bütün bunlarýn, 1400 sene evvel Peygamberimiz (sav) in yaptýðý ve ümmeti için de tavsiye ettiði sünnet-i seniyyeler olduðunu...

BÝLÝYOR MUYDUNUZ ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...