Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Esselam,

 

Mehmed Paksu hocamiz Mevlid hakkinda Misawa Foruma su cevabi iletti:

 

Mevlid Peygamberimizden (a.s.m.) üç dört asýr sonra icad edilen Ýslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid’atýn hasene (güzel) kýsmýna girmektedir. Büyük hadis ve fýkýh âlimi olan Ýbni Hacer, mevlid merâsiminin meþrûiyeti hakkýnda þu hadisi zikreder.

 

Ýbni Abbas’ýn rivayetine göre, Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Medine’ye hicret ettiklerinde Aþure gününde Yahudilerin oruç tuttuklarýný öðrenir. Oruç tutmalarýnýn sebebini sorduðunda Yahudilerden þu cevabý alýr:

“Bu çok büyük bir gündür. Bugünde Allah, Mûsâ ile kavmini kurtardý. Firavun ile kavmini suda boðdu. Mûsâ da buna þükür için oruç tuttu. Ýþte biz de bugünün orucunu tutuyoruz.”

“Bunun üzerine Peygamberimiz, ‘Öyleyse biz Mûsâ’ya sizden daha yakýn ve evlâyýz’ buyurdu. O günden sonra hem kendisi oruç tuttu, hem de tutulmasý için tavsiyede bulundu.”(1)

 

Ýbni Hacer bu nakilden sonra þöyle der: “Bundan anlaþýlýyor ki, böyle bir günde, mevlid gecesinde Allah’a þükretmek tam yerindedir. Fakat mevlid merasiminin Peygamberimizin doðum gününe denk getirilmesi yerinde olur.”(2)

 

Bugün birçok Ýslâm ülkesinde Peygamberimizin doðumunu yâd etmek, ona salât ve selâm getirmek maksadýyla çeþitli dillerde okunan mevlidler vardýr. Arapça “Bâned Suâd, Bürde ve Hemziyye” kasideleri birer mevliddir. Türkçede ise yirmiden fazla mevlid manzumesi vardýr. Fakat bunlarýn içinde en çok tutulan ve okunaný Süleyman Çelebi merhumun 1409 yýlýnda yazdýðý Vesiletü’n-Necât isimli mevlid kitabýdýr.Önceleri yalnýz Peygamberimizin doðum gününde okunan ve tertip edilen mevlid merâsimleri, daha sonra bütün mübarek gecelerde tekrarlanmýþ, bilhassa memleketimizde daha da yaygýnlaþarak, ölüm, hastalýk ve daha birçok vesilelerle okunagelmiþtir. Bazý Ýslâm âlimleri mevlidi bid’at sayarak karþý çýkmýþlarsa da, Bediüzzaman, bu konuda þöyle buyurur:

 

“Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunmasý gayet nâfi (faydalý) ve güzel âdettir ve müstahsen (iyi, hoþ) bir âdet-i Ýslâmiyedir. Belki hayat-ý içtimaiye-i Ýslâmiyenin gayet lâtif ve parlak ve tatlý bir medar-ý sohbetidir (sohbet sebebidir). Belki hakaik-i imaniyenin ihtarý (hatýrlatýlmasý) için, en hoþ ve þirin bir derstir. Belki îmanýn envarýný ve muhabbetullah ve aþk-ý Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyic (heyecan uyandýran) ve müessir bir vasýtadýr.”(3)

 

Kaynaklar

1. Müslim, Siyam: 127.

2. el-Hâvî fi'l-Fetevâ, ý: 190.

3. Meklubat, s. 281-285

Link to comment
Share on other sites

Allah razi olsun Webmaster abi bizleri aydinlattigin icin! Ayrica Mehmed Paksu hocamada cok tesekkür ederim! :-)

 

Ama ben birsey daha istiyecekdim tabi mümkünse.

Bizlere bidat olan bir iki örnek verebilirmisiniz acaba?

Ve birde bidatin tam olarak anlami ne onu da aciklayan olursa inanin cok mutlu olurum :-)

Allah razi olsun

 

Sevgi ve Saygilarimla

Vesselam...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

:selam:

 

 

Bid´at, Peygamber efendimiz sav in ve dört halifenin zamaninda olmayip, sonradan cikan fiil ve faliyetlere, inanc ve itikadlara denir.

 

Bu sonradan cikan tüm Bid atler, ehli sünnet inancina göre, ikiye ayrilip, güzel ve faydali olup olmadigi üzere fetva verilir.

 

Caiz olan bid at, sünneti muhafaza eden ve müslümana din suurunu yasatan bid atlerdir. Bu daireye mevlüd-i nebevi de girer.

 

Her bid at, ser yada küfür degildir.

Kaldiki, mevlidi nebevi cok büyük hayirlara sebep olmustur.

 

Eski kominist ülkelerde bulunan müslümanlar, yada kominist ülkelerin sultasi altinda bulunan ülkelerde yasayan müslüman kardeslerimize, islam dinine ait bütün faliyetler yasaklanirken, mevlid i serif yasaklanmamis, yönetim bunu dini degilde daha ziyade bir kültürel faliyet olarak degerlendirmislerdir.

 

Bu ülkelerde, mesela Azarbeycan, yasayan kardeslerimiz, dinlerini bu mevlid i serif sayesinde canli tutabilmis, coluk cocuguna mevlidi serif sayesinde islam suurunu azda olsa asilayabilmistir.

 

:selam:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...